Akademia doradcy finansowego (42 h) – kurs weekendowy

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Akademia doradcy finansowego (42 h) – kurs weekendowy

26 09 2020 - 25 10 2020 - Warszawa

Kategoria:
Adresaci kursu

Program Akademii Doradcy Finansowego skierowany jest do:
• Osób zainteresowanych profesjonalnym doradztwem w zakresie projektów inwestycyjnych oraz chcących świadczyć tego typu usługi na rynku;
• Kadry zarządzającej firmą;
• Właścicieli firm chcących prawidłowo analizować potrzeby inwestycyjne i dysponować skutecznymi narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji;
• Pracowników instytucji finansowych, w tym banków, funduszu oraz firm doradczych.

Cel kursu

Celem Akademii Doradcy Finansowego jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu doradcy finansowego zajmującego się:

1. Przygotowaniem profesjonalnego biznesplanu wraz z funkcjonalnym modelem finansowym projektu inwestycyjnego;
2. Prawidłowym strukturyzowaniem inwestycji, zarówno pod względem kapitałowym jak i rzeczowym;
3. Przygotowaniem harmonogramu rzeczowo finansowego inwestycji oraz prognozowaniem ciągnienia transz kredytowych;
4. Przygotowaniem profesjonalnej analizy rynku;
5. Prowadzeniem procesu pozyskania finansowania, nabycie umiejętności prowadzenia negocjacji z dostawcami finansowania inwestycji, w tym kredytu bankowego;
6. Znajomość procesu podejmowania decyzji kredytowej w bankach;
7. Nadzorowaniem procesu uruchamiania transz kredytowych;
8. Doradztwem w zakresie wyboru inwestycji;
9. Prowadzeniem procesu wyceny wartości firmy na potrzeby transakcji kapitałowych;
10. Przygotowaniem procesu pozyskania inwestora zewnętrznego;
11. Obliczaniem parametrów i warunków, na których firma pozyskuje inwestora zewnętrznego, w tym wyliczanie poziomu dokapitalizowania i wielkości pakietu objętych udziałów;
12. Wyliczaniem parytetu wymiany przy procesach łączenia firm.

Celem Akademii jest zapewnienie uczestnikom nabycia umiejętności przygotowania i wszechstronnej analizy projektów inwestycyjnych, jak również modelowania finansowego i wykorzystania zaawansowanych narzędzi Excela (w tym elementów VBA).

Po zakończonym szkoleniu, poza uzyskaniem umiejętności budowania modeli finansowych i wiedzy teoretycznej w ocenie finansów firmy oraz oceny projektu inwestycyjnego uczestnik dostaje w pełni funkcjonalne i działające modele w zakresie firmy produkcyjnej, nieruchomości komercyjnej, projektu deweloperskiego oraz odnawialnych źródeł energii lub inwestycji w branży medycznej.

Program kursu

Analiza projektów inwestycyjnych

1. Wstępna analiza inwestycji pod względem wykonalności (technicznej, organizacyjnej i finansowej);

2. Przygotowanie i analiza budżetu inwestycji. Przygotowanie kosztorysu inwestycji przy współpracy z GW;

3. Ustrukturyzowanie inwestycji:
a. wybór spółki realizującej inwestycje (istniejąca lub celowa),
b. analiza struktury kapitałowej w spółce,
c. analiza struktury finansowania inwestycji (wkład własny – finansowanie zewnętrzne),
d. analiza podatkowa (w tym zagadnienie VAT inwestycyjnego),

4. Przygotowanie harmonogramu rzeczowo finansowego inwestycji;

5. Wybór i analiza umowy z Generalnym Wykonawca (wymagania z punktu widzenia inwestora i banku);

6. Analiza dokumentów formalnych inwestycji (pozwolenie na budowę i inne);

7. Analiza operatu szacunkowego;

8. Zasady współpracy z BIN (bankowy inspektor nadzoru).

Przygotowanie biznesplanu

1. Kolejne etapy budowy profesjonalnego biznesplanu (według najlepszych praktyk oraz wymogów instytucji finansującej inwestycję);
2. Analiza dokumentów prawnych inwestycji;
3. Przygotowanie analizy rynku odniesienia dla analizowanej inwestycji (najlepsze praktyki);
4. Identyfikacja i oszacowanie podstawowych parametrów przychodów i kosztów inwestycji;
5. Analiza operatu szacunkowego inwestycji Wartość aktualna i docelowa po zakończeniu inwestycji. Analiza metod wyceny.

Przygotowanie funkcjonalnego modelu finansowego inwestycji

1. Przygotowanie struktury modelu;
2. Założenia parametrów operacyjnych przedsięwzięcia inwestycyjnego;
3. Analiza danych historycznych oraz parametrów rynku odniesienia;
4. Przygotowanie prognoz sprawozdań finansowych wymaganych przez bank lub innych dostawców finansowania;
5. Sporządzenie wieloparametrowej analizy wrażliwości modelu finansowego na parametrach kluczowych dla projektu inwestycyjnego.

Dla zbudowania poprawnego formalnie i funkcjonalnego modelu finansowego niezbędna jest znajomość analizy finansowej jak również dobra znajomość narzędzi Excela. W tym celu poniższy program zaznajamia uczestników Akademii z zaawansowanymi narzędziami Excela, w tym elementami VBA

Makra

1. Podstawy nagrywania makr, uruchamianie i zatrzymywanie nagrywania;
2. Edycja kodu makra, wprowadzanie zmian z poziomu edytora Visual Basic;
3. Sposoby uruchamiania makr: lista makr, przyciski na arkuszu, ikony na paskach narzędzi;
4. Budowa algorytmu rozwiązania;
5. Wykorzystanie makr w rozwiązywaniu zagadnień finansowych.

Edytor Visual Basic

1. Okna edytora Visual Basic: Eksplorator Projektu, okno Właściwości, okna modułów i formularzy użytkownika, organizacja okien na przestrzeni roboczej.

Powyższe zagadnienia zostaną zilustrowane konkretnymi przykładami zastosowań Excela w następujących obszarach modelowania finansowego:
1. Automatyzacja prognozowania sprzedaży przy użyciu różnych metod (regresja, trend indywidualnie określony przez użytkownika i inne związane z analiza rynku i danych historycznych);
2. Budowa modelu w układzie miesięcznym pozwalającym na uwzględnienia sezonowości;
3. Budowa arkusza założeń ( w zakresie parametrów jak i dat ) pozwalającego na dowolna modyfikacje modelu w czasie. Zarzadzanie czasem w modelu finansowym;
4. Prognoza amortyzacji i ruchu środków trwałych (w tym środków trwałych w budowie);
5. Automatyzacja uwzględnienia w sprawozdaniach finansowych proforma nowych inwestycji;
6. Wyliczenia parametrów dynamicznej oceny inwestycji (NPV, IRR);
7. Budowa sprawozdań finansowych wraz z analizą powiązań i wpływu zdarzeń gospodarczych na sytuację firmy;
8. Automatyzacja wieloparametrowej analizy wrażliwości modelu finansowego Budowa nakładki Analiza modelu pozwalającej na wieloparametrową analizę wrażliwości dla oceny granic bezpieczeństwa analizowanego modelu;
9. Model wyceny przedsiębiorstwa. Wyliczanie parytetów wymiany i warunków wejścia inwestora zewnętrznego do projektu;
10. Szacowanie parametrów wyjścia z inwestycji ( w tym sprzedaż przedsiębiorstwa).

Gotowy model analizy finansowej i oceny decyzji inwestycyjnych jest wieloarkuszowym modelem Excela. Każde po sobie następujące ćwiczenie warsztatowe dobudowuje w ramach modelu jego kolejne arkusze, tworząc moduły prognozy:
a) bilansu,
b) rachunku zysków i strat,
c) przepływów pieniężnych,
d) prognozowania sprzedaży,
e) obliczania amortyzacji, układu kosztów stałych i zmiennych ( modelowanie zależności kosztowych),
f) oraz moduł analizy modelu, pozwalający z pozycji jednego arkusza na wielowymiarowe modelowanie podstawowych sprawozdań finansowych firmy.

Model analizy projektu inwestycyjnego i wyceny przedsiębiorstwa

Projekt inwestycyjny:
a) sprawozdania finansowe pro forma przygotowane dla przedsięwzięcia inwestycyjnego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) – automatyzacja generowania podstawowych sprawozdań przy użyciu aplikacji Excel i podstawowych narzędzi Visual Basic,
b) szacowanie podstawowych parametrów dotyczących przychodów,
c) szacowanie poziomu kosztów operacyjnych (stałych i zmiennych). Modelowanie podstawowych parametrów kosztów z zastosowaniem nakładki „Analiza modelu”,
d) szacowanie strumieni pieniężnych w poszczególnych fazach rozwoju projektu,
e) koszt kapitału (metody szacowania) w zależności od alternatywnego kosztu kapitału i ryzyka projektu,
f) szacowanie wartości rezydualnej,
g) modelowanie FCF i FCFE (dyskontowanie przepływów pieniężnych dla projektu i właściciela kapitału własnego),
h) modelowanie techniką DCF parametrów wyceny firmy,
i) wyliczanie parytetów wymiany przy fuzjach i przejęciach.

Mierniki efektywności inwestycji:
a) wartość bieżąca netto – NPV
b) wewnętrzna stopa zwrotu – IRR

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 2990 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursie:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki, http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasz kurs za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. |
Dowiedz się więcej http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na druku MEN.

Zajęcia odbywają się: w soboty i niedziele w godzinach 10.00 – 16.00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Kurs organizowany przez MDDP Akademia Biznesu.

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe

Warszawa:
Sesja I, 26 – 27 września 2020
Sesja II, 10 – 11 października 2020
Sesja III, 24 – 25 października 2020

Terminy

26 09 2020 - 25 10 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję