Kurs online Płace dla średniozaawansowanych (32 h) – praktyczny kurs weekendowy

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Kurs online Płace dla średniozaawansowanych (32 h) – praktyczny kurs weekendowy

11 12 2021 - 19 12 2021 - Online

Kategoria: ,
Adresaci kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących w działach płacowych lub kadrowo-płacowych i znających podstawowe pojęcia i zasady naliczania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Cel kursu

Celem kursu jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie naliczania wynagrodzeń, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz naliczania wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych. W trakcie kursu omówione zostaną przypadki z praktyki, które niejednokrotnie budzą wątpliwości służb płacowych. Ponadto omówione zostaną zasady wynagradzania członków rad nadzorczych, czy zasady obliczania wynagrodzenia osób na kontraktach menadżerskich.

Program kursu

Dzień I

1. Zagadnienia ogólne dotyczące wynagrodzeń:
a) zakaz dyskryminacji w zakresie wynagradzania za pracę,
b) określenie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych,
c) premia regulaminowa, premia uznaniowa, nagroda – w świetle orzecznictwa sądowego,
d) nagroda jubileuszowa,
e) zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia – procedura.

2. Dokumenty związane z wypłatą wynagrodzenia i zasiłków:
a) e-zla i inne dokumenty zasiłkowe,
b) akty urodzenia dzieci,
c) dokumentacja komornicza,
d) inne dokumenty płacowe.

3. Minimalne wynagrodzenie za pracę:
a) ryczałty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz za pracę w porze nocnej a wynagrodzenie minimalne,
b) samozatrudnienie i umowy cywilnoprawne – brak ewidencji godzin a wynagrodzenie minimalne,
c) wynagrodzenie minimalne, jeżeli przez część miesiąca pracownik nie świadczył pracy.

4. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – stała stawka miesięczna:
a) zmiana etatu w trakcie miesiąca,
b) zmiana stawki wynagrodzenia w trakcie miesiąca a wynagrodzenie,
c) zmniejszanie wynagrodzenia osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy,
d) wysokość wynagrodzenia, gdy pracownik nie przepracował ani jednego dnia,
e) wynagrodzenie za pracę w 31 dniu miesiąca, gdy przez pozostałą część miesiąca pracownik pobierał zasiłek,
f) dodatkowe składniki a zmniejszanie wynagrodzenia.

5. Podróże służbowe:
a) przypadki szczególne – określenie środka komunikacji – przejazd samochodem kierowanym przez innego pracownika; choroba w czasie podróży służbowej, szkolenia a podróż służbowa,
b) podróże służbowe: zleceniobiorców, członków rady nadzorczej, zarządu.

6. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, świadczenie urlopowe a składki zus i podatek:
a) świadczenie urlopowe – przedawnienie roszczenia,
b) świadczenia rzeczowe,
c) dofinansowanie do wypoczynku pracownika,
d) dofinansowanie do wypoczynku dzieci,
e) świadczenia dla emerytów i rencistów, byłych pracowników, członków rodziny,
f) pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu,
g) pożyczki z ZFŚS i ich umorzenie.

Dzień II
1. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:
a) składniki nieuwzględniane w wynagrodzeniu chorobowym – premia regulaminowa a premia uznaniowa i nagroda,
b) składniki zmienne w wynagrodzeniu urlopowym – zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia, długotrwała choroba, równoważny system czasu pracy,
c) wypłata zaległego wynagrodzenia, zmiana wysokości wynagrodzenia, zmiana wymiaru etatu a podstawa urlopowa,
d) podstawa urlopowa pracownika, który został ponownie zatrudniony,
e) ćwiczenia praktyczne.

2. Odprawy i odszkodowania:
a) rodzaje odpraw i odszkodowań – przypomnienie,
b) odprawy i odszkodowania przypadki szczególne – nieuzasadnione rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika, niewydanie lub wydanie po terminie świadectwa pracy, za szkodę wyrządzoną pracodawcy, zakaz konkurencji,
c) odprawy i odszkodowania wynikające z porozumień zawartych z pracownikiem.

3. Wynagrodzenie za czas innej nieobecności w pracy lub nieświadczenia pracy:
a) wynagrodzenie za czas przestoju – jeżeli przez część miesiąca pracownik świadczył pracę lub był chory, powierzenie innej pracy na czas przestoju,
b) zaświadczenie o utraconych zarobkach – powołanie na ćwiczenia wojskowe, wezwanie do sądu itp.,
c) wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy dla pracownika przywróconego do pracy,
d) święta dla osób będących innego wyznania niż rzymskokatolickie,
e) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a choroba.

4. Świadczenia pozapłacowe i rozliczanie świadczeń poniesionych przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
a) narzędzia do celów prywatnych: samochód służbowy, telefon komórkowy, ekwiwalent za używanie własnych narzędzi,
b) samochód prywatny do celów służbowych (ryczałt, kilometrówka),
c) świadczenia rzeczowe: upominki okolicznościowe, koszty kształcenia, ubezpieczenia grupowe, impreza integracyjna, pakiety medyczne, udostępnienie pracownikowi mieszkania najętego przez pracodawcę,
d) zwrot kosztów nauki w przypadku jej niepodjęcia, przerwania lub zwolnienia pracownika przed upływem okresu odpracowania.

5. Dodatki wyrównawcze:
a) określenie wysokości dodatku dla stałych i zmiennych składników wynagrodzenia,
b) dodatki w przypadku składników za okresy dłuższe niż miesiąc.

6. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe:
a) ustalenie i rozliczenie ryczałtu za godziny nadliczbowe,
b) rozliczanie czasu pracy pracownika, który przepracował część miesiąca,
c) wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, w tym: zmiana stawki zaszeregowania,
d) wynagrodzenie za godziny nadliczbowe kadry kierowniczej.

Dzień III

1. Pracownicze plany kapitałowe na liście płac:
a) rezygnacja z PPK a lista płac,
b) korekty wpłat do PPK.

2. Wynagrodzenie chorobowe i świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego oraz świadczenia związane z rodzicielstwem:
a) podstawa zasiłku a premie i nagrody,
b) składniki za okresy dłuższe niż miesiąc w podstawie zasiłku,
c) składniki przyznane na czas określony a podstawa zasiłku.

3. Potrącenia z wynagrodzeń:
a) zbieg egzekucji,
b) omówienie szczególnych sytuacji dotyczących potrąceń z wynagrodzenia: świadczenia z ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, należności z tytułu podróży służbowej, świadczenia niepieniężne, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
c) wynagrodzenie, zasiłek chorobowy w jednym miesiącu a potrącenia,
d) umowa o pracę i umowa cywilnoprawna z jednym pracodawcą a potrącenia,
e) ćwiczenia praktyczne.

Dzień IV

1. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FEP, Fundusz Solidarnościowy:
a) składki na ubezpieczenie dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i podejmujących zatrudnienie,
b) składka wypadkowa – obliczanie zatrudnienia do ZUS IWA,
c) składka na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – zasady ustalania zwolnień,
d) roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – zatrudnienie w kilku podmiotach.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
a) zaliczki na podatek dochodowy – świadczenia w naturze a urlop wychowawczy lub bezpłatny,
b) kwota zmniejszająca podatek:
– wspólne rozliczenie z małżonkiem,
– zatrudnienie w kilku miejscach, prowadzenie działalności gospodarczej, pobieranie emerytury lub renty,
c) koszty uzyskania przychodów (KUP):
– koszty uzyskania przychodów a praca zdalna,
– koszty uzyskania przychodów a nieświadczenie pracy, praca zdalna,
– kilka stosunków pracy a KUP,
– kilka wypłat w jednym miesiącu a KUP,
– koszty uzyskania przychodów w PIT-11,
– 50% KUP.

3. Obowiązki płatników składek i podatku:
a) likwidacja firmy a obowiązki pracodawcy,
b) przejęcie pracowników – obowiązki pracodawcy,
c) nadpłaty i niedopłaty ZUS,
d) śmierć pracownika.

4. Rozliczanie umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzenia rady nadzorczej i członków zarządu:
a) weryfikacja statusu zleceniobiorcy,
b) rozliczanie umowy zlecenie i o dzieło z własnym pracownikiem,
c) zbieg tytułów do ubezpieczeń – umowa zlecenie i umowa o pracę z tym samym podmiotem; umowa zlecenie z pracownikiem pobierającym zasiłek macierzyński, z pracownikiem na urlopie wychowawczym, na urlopie bezpłatnym, studentem do 26 roku życia; umowa zlecenie u różnych pracodawców; umowa zlecenie z emerytem lub rencistą; umowa zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą; kilka umów zlecenie; umowa zlecenie z osobą ubezpieczoną w KRUS,
d) rozliczanie umów zlecenie – podatek, podatek zryczałtowany, przychody zwolnione, świadczenia niepieniężne, używanie samochodu prywatnego, szkolenia, dokumenty,
e) kontrakt menadżerski – podstawa składek na ubezpieczenia społeczne; podatek; świadczenia dodatkowe: szkolenia, opieka medyczna, diety i podróże służbowe, samochód służbowy, notebook, telefon komórkowy, najem mieszkania, ekwiwalenty,
f) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, Fundusz Solidarnościowy, działalność wykonywana osobiście,
g) wynagrodzenie członka zarządu: rozliczanie wynagrodzenia członków zarządu zatrudnionych na podstawie powołania, na podstawie umowy zlecenie i umowy o pracę; świadczenia dodatkowe dla członków zarządu: notebook, samochód służbowy, telefon komórkowy, mieszkanie, szkolenia,
h) świadczenia chorobowe dla zleceniobiorcy – zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, opiekuńczy, podstawy zasiłku chorobowego, zaliczki na podatek dochodowy.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1590 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji kursu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Wymagania konieczne:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Zajęcia odbywają się:

→ w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00
→ w trakcie kursu przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą.

Kurs realizowany również w formie stacjonarnej »

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 26 | fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe MDDP Akademia Biznesu.

Terminy szczegółowe

Online: 
Sesja I, 11 – 12 grudnia 2021
Sesja II, 18 – 19 grudnia 2021

Terminy

11 12 2021 - 19 12 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję