Kurs online Specjalista ds. MSR/MSSF (128 h) – kurs weekendowy

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Kurs online Specjalista ds. MSR/MSSF (128 h) – kurs weekendowy

24 09 2022 - 15 01 2023 - Online

Kategoria: ,
Cel kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy umożliwiającej zastosowanie w praktyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). Ta wiedza obejmuje przede wszystkim wytyczne poszczególnych standardów MSSF i MSR. Poszczególne zagadnienia będą ilustrowane przykładami liczbowymi ułatwiającymi ich zrozumienie i czyniącymi przekazywaną wiedzę jak najbardziej praktyczną. Dodatkowo w programie kursu jedna sesja jest przeznaczona na zagadnienia z zakresu finansów – wiedza ta jest niezbędna do wyceny wielu składników bilansu. Oprócz tego przedstawimy wybrane metody rachunkowości zarządczej (controllingu), bez których nie jest możliwe spełnienie wielu wymogów MSSF/MSR. Na kursie nie poruszamy zagadnień niszowych, czyli regulacji dotyczących specyficznych działalności lub branż takich, jak: wydobycie surowców, rolnictwo, ubezpieczenia. 

Pomysłodawcą kursu, autorem jego programu i opiekunem merytorycznym jest Przemysław Kabalski (pkabal@interia.pl – na ten adres można wysyłać pytania dotyczące merytorycznych aspektów kursu).

Adresaci kursu

Adresatami kursu są wszyscy, którym w pracy jest potrzeba szczegółowa i praktyczna wiedza z MSSF/MSR; przede wszystkim księgowi, a także specjaliści rachunkowości zarządczej (controllingu), dyrektorzy finansowi, analitycy finansowi, biegli rewidenci. Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości.

Prowadzący kurs

Główni prowadzący zajęcia z MSSF/MSR – Przemysław Kabalski, Radosław Ignatowski, Przemysław Czajor – to doświadczeni i cenieni wykładowcy, którzy od kilkunastu lat prowadzą szkolenia i kursy z MSSF/MSR dla praktyków a etatowo pracują na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Uznani w kraju specjaliści w zakresie rachunkowości, mający na swoim koncie wiele publikacji na temat MSSF/MSR, w szczególności poradników dla praktyków (zob. np. https://rachunkowosc.com.pl/mssf_a_ustawa_o_rachunkowosci/). Zajęcia z finansów poprowadzi Jakub Marszałek (również z Wydziału Zarządzania UŁ, doświadczony i uznany wykładowca i ekspert w tej dyscyplinie). Pozostali wykładowcy również są dydaktykami w wieloletnim doświadczeniem i specjalistami w dziedzinach, które wykładają.

Program kursu

Sesja I

MSSF (8 godzin)

1. Modele sprawozdawczości finansowej (anglosaski vs. Europy kontynentalnej).
2. Geneza, status i zadania Komitetu/Rady Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
3. MSSF jako globalne standardy rachunkowości.
4. Dokumenty publikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – standardy, interpretacje i inne dokumenty oraz ich status i rola.
5. Proces tworzenia standardów MSSF.
6. Aktualny zakres standardów MSSF/MSR i interpretacji KIMSF.
7. Stosowanie MSSF w Unii Europejskiej.
8. MSSF w Polsce – obowiązkowe i fakultatywne stosowanie MSSF.

MSSF (8 godzin)

1. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej MSSF – istota i treść oraz zakres wykorzystania w sprawozdawczości finansowej podmiotu sprawozdawczego.
2. Sprawozdania finansowe: jednostki, jednostkowe, skonsolidowane – podstawowe różnice i podobieństwa. Inne sprawozdania w systemie MSSF.
3. Zasady ogólne prezentacji sprawozdań finansowych (MSR 1).
4. Rachunek przepływów pieniężnych (MSR 7).
5. Śródroczna sprawozdawczość finansowa (MSR 34).
6. Polityka rachunkowości a oszacowania księgowe – ich dobór i ich zmiany (MSR 8).
7. Zdarzenia pod dniu bilansowym (MSR 10)

Sesja II

Wybrane elementy finansów (16 godzin)

1. Instrumenty finansowe – typy i istota (papiery wartościowe, instrumenty pochodne, instrumenty złożone).
2. Stopy procentowe. Nominalna stopa procentowa, efektywna stopa procentowa, wewnętrzna stopa zwrotu (IRR).
3. Przeliczanie stóp procentowych.
4. Szacowanie terminowych kursów wymiany walut.
5. Szacowanie stóp procentowych terminowych – krzywa dochodowości.
6. Wartość bieżąca netto (NPV).
7. Szacowanie wartości godziwej (rynkowej) instrumentów finansowych (akcje i udziały, obligacje, pożyczki i należności, instrumenty pochodne).
8. Koszt kapitału i jego szacowanie. Średni ważony koszt kapitału (WACC).
9. Ryzyko kredytowe w kontekście szacowania stóp procentowych.

Sesja III

MSSF (8 godzin)

1. Zapasy (MSR 2).
2. Środki trwałe (MSR 16).

MSSF (8 godzin)

1. Aktywa niematerialne (MSR 38).
2. Nieruchomości inwestycyjne (MSR 40).
3. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (MSSF 5).
4. Koszty finansowania zewnętrznego (MSR 23).

Sesja IV

MSSF (8 godzin)

1. Aktywa biologiczne (MSR 41).
2. Utrata wartości aktywów niefinansowych (MSR 36).
3. Rezerwy (MSR 37).

MSSF (8 godzin)

1. Przychody z umów z klientami (MSSF 15)
2. Prezentacja informacji o segmentach operacyjnych (MSSF 8).

Sesja V

MSSF (8 godzin)

1. Instrumenty finansowe (MSR 32, MSSF 7, MSSF 9).

MSSF (8 godzin)

1. Instrumenty finansowe cd.
2. Skutki zmian kursów wymiany walut obcych (MSR 21).

Sesja VI

MSSF (8 godzin)

1. Leasing (MSSF 16).
2. Wycena w wartości godziwej (MSSF 13).
3. Ujęcie zmian w polityce rachunkowości, zmian szacunków oraz korekty błędów (MSR 8).

MSSF (8 godzin)

1. Świadczenia pracownicze (MSR 19).
2. Płatności w formie akcji (MSSF 2).
3. Podatek dochodowy (MSR 12).

Sesja VII

MSSF (8 godzin)

1. Kształtowanie obrazu przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym.
2. Bilans.
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów.
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.
5. Noty do sprawozdania finansowego.
6. Prezentacja działalności zaniechanej zgodnie z MSSF 5.
7. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1).

Rachunkowość zarządcza (8 godzin)

1. Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej jako efekt MSSF i warunek spełnienia ich wymogów.
2. Metody rachunkowości zarządczej przydatne dla potrzeb sprawozdawczości finansowej według MSSF.

Sesja VIII

MSSF (8 godzin)

1. Połączenia przedsięwzięć (MSSF 3).
2. Skonsolidowana sprawozdawczość finansowa (MSR 27, MSR 28, MSR 31, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12)

MSSF (8 godzin)

1. Skonsolidowana sprawozdawczość finansowa (MSR 28, MSR 31, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12) – c.d.
2. Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (MSR 24).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 4390 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu. 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji kursu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Wymagania: 

→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w kursie.

Zajęcia odbywają się: 

w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00

→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą. 

Kurs realizowany również w formie stacjonarnej »

Informacje:

Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe MDDP Akademia Biznesu.

Terminy szczegółowe

Online:
Sesja I, 24 – 25 września 2022
Sesja II, 8 – 9 października 2022
Sesja III, 22 – 23 października 2022
Sesja IV, 5 – 6 listopada 2022
Sesja V, 19 – 20 listopada 2022
Sesja VI, 3 – 4 grudnia 2022
Sesja VII, 17 – 18 grudnia 2022
Sesja VIII, 14 – 15 stycznia 2023

Terminy

24 09 2022 - 15 01 2023 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję