Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych (28 h)

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych (28 h)

17 05 2018 - 25 05 2018 - Warszawa

Kategoria:
Cel kursu

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom pełnej wiedzy w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej zarówno w podsektorze rządowym jak i samorządowym sektora finansów publicznych. Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system oparty o regulacje prawne wynikające w szczególności z ustawy o finansach publicznych (oraz przepisów wydanych w oparciu o ustawowe delegacje) i ustawy o rachunkowości, służący do odzwierciedlenia procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych oraz gospodarowania jej majątkiem, w odniesieniu do specyficznych zasad finansowania jednostki budżetowej, służący zarządzającym jednostką (kierownikowi jednostki, głównemu księgowemu jednostki, innym pracownikom) do gromadzenia i przetwarzania informacji niezbędnych w podejmowaniu decyzji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Szczegółowemu przedstawieniu uczestnikom będą podlegały także i zasady i praktyka gospodarki finansowej jednostki budżetowej oraz ścisłej regulacji zasad gospodarowania środkami publicznymi będącymi w jej dyspozycji. Omówione zostaną także praktyczne aspekty tworzenia systemu rachunkowości jednostki budżetowej, począwszy od ustalenia polityki rachunkowości jednostki, uwzględnieniem organizacji komórki finansowo-księgowej oraz umiejscowieniu i powiązaniu jej z innymi fragmentami struktury organizacyjnej danej jednostki budżetowej.

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych oraz dla pracowników instytucjonalnej kontroli wewnętrznej i zewnętrznej jednostek budżetowych podsektora rządowego i samorządowego.

W szkoleniu powinny brać udział osoby posiadające podstawową znajomość – wynikającą także wyłącznie z nabytej praktyki zasad funkcjonowania jednostek budżetowych w zakresie systemu rachunkowości (księgowości) i ich gospodarki finansowej. Szkolenie powinno być szczególnie cenne dla osób chcących pełnić funkcje kierownicze w służbach finansowo-księgowych jednostek budżetowych lub ze względu na charakter swojej pracy potrzebujących kompleksowego spojrzenia na system rachunkowości jednostki budżetowej.

Program

DZIEŃ 1

1. Sektor finansów publicznych – ogólna charakterystyka.
2. Jednostka budżetowa jako podstawowa forma organizacyjno-prawna jednostki sektora finansów publicznych:
a) zasady tworzenia, przekształcania i likwidowania,
b) ustrój wewnętrzny (brak osobowości prawnej, kierownik jednostki, główny księgowy, audytor wewnętrzny),
c) rola i miejsce  jednostek budżetowych w podsektorze rządowym i samorządowym,
d) powiązanie z budżetem – metoda finansowania brutto, plan finansowy jednostki budżetowej.
3. Podstawy prawne dotyczące systemu rachunkowości budżetowej – ustawa o rachunkowości – zasady ogólne, ustawa o finansach publicznych – zasady szczególne.
4. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz ich modyfikacja poprzez szczególne zasady dotyczące rachunkowości budżetowej.
5. Polityka rachunkowości – podstawowe narzędzie kształtowania systemu rachunkowości w jednostce, a ograniczenia ustawowe dla jednostki budżetowej – ustawa o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Finansów.
6. Nieobligatoryjne elementy polityki rachunkowości w jednostce budżetowej, np. instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja kasowa – zakres swobody ich ustalania dla kierownika jednostki budżetowej.
7. System kontroli zarządczej w jednostce budżetowej – podstawa prawna, zasady funkcjonowania, modelowanie i (samo)ocena w odniesieniu do systemu rachunkowości budżetowej.

DZIEŃ 2

1. Zasady dysponowania przez jednostkę budżetową majątkiem, trwały zarząd jako szczególna forma władania nieruchomością.
2. Majątek trwały w jednostce budżetowej:
a) źródła finansowania – środki pochodzące z budżetu ujęte w planie finansowy jednostki budżetowej, sumy na zlecenie, fundusze celowe,
b) zasady wyceny i ewidencji – w tym, majątek o wartości do 3.500 i powyżej wartości, Zespół 0 – zasady budowy ewidencji syntetycznej, analitycznej i szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r.,
3. Majątek obrotowy w jednostki budżetowej:
a) występowanie majątku obrotowego rzeczowego, należności i rozliczeń, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej,
b) zasady wyceny i ewidencji – w tym, aktualizacja wyceny wartości należności,  zespół kont 1, 2, 3, 6 – zasady funkcjonowania poszczególnych kont, możliwe warianty ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych.

DZIEŃ 3

1. Źródła finansowania majątku jednostki budżetowej – pasywa – fundusz jednostki i wynik finansowy – ogólna charakterystyka, zasady ewidencji w Zespole kont 8 – sens ekonomiczny funduszu jednostki.
2. Zobowiązania jednostki budżetowej – ogólna charakterystyka, podział na zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe (prawo do zaciągania zobowiązań), zasady wyceny i ewidencja zobowiązań w Zespole kont 2.
3. Działalność operacyjna, pozaoperacyjna i finansowa jednostki budżetowej w odniesieniu do jej statutu – możliwości funkcjonowania jednostki budżetowej na poszczególnych poziomach.
4. Modele rachunku kosztów oraz zasady ustalania wyniku finansowego w jednostce budżetowej.
5. Wydatek budżetowy:
a) klasyfikowanie wydatków – klasyfikacja budżetowa, strukturalna,
b) wydatek budżetowy a koszt – zasada kasowa i zasada memoriałowa,
c) system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych,
d) możliwe warianty ponoszenia wydatków budżetowych – realizacja zadań statutowych jednostki siłami własnymi, zleceniem zewnętrznym, powierzeniem realizacji zadania,
e) etapy ewidencji kosztów i wydatków w księgach rachunkowych jednostki – plan, zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek,
f) rozliczanie wydatków budżetowych z budżetem – zasady terminy.
6. Dochody budżetowe:
a) klasyfikowanie dochodów – klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów,
b) dochód budżetowy a przychód– zasada kasowa i zasada memoriałowa,
c) uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych,
d) etapy ewidencji przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki – przypis należności, pobranie dochodu,
e) rozliczanie dochodów budżetowych z budżetem – zasady, terminy.

DZIEŃ 4

1. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostki budżetowej – cele sprawozdawczości.
2. Ograniczenia informacyjne sprawozdawczości jednostki budżetowej w obecnych uwarunkowaniach prawnych.
3. Zamknięcie roku jako proces przygotowania sprawozdania finansowego:
a) kompletność ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych danego roku,
b) inwentaryzacja i jej rozliczenie w księgach danego roku,
c) przeksięgowania roczne.
4. Przygotowanie sprawozdań budżetowych okresowych: miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
5. Obowiązkowa sprawozdawczości jednostki budżetowej:
a) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) – podstawy prawne, zasady, terminy sporządzania,
b) sprawozdawczość budżetowa: Rb-23, Rb-27(S), Rb-28(S), Rb-N i Rb-Z, Rb-WSa – podstawy prawne, zasady, terminy sporządzania.
6. Budżet w układzie tradycyjnym a budżet zadaniowy, nowe potrzeby informacyjne.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa 1 osoby w całym kursie: 1440 zł*
Koszt uczestnictwa 1 osoby w wybranym dniu kursu: 390 zł*

* do podanej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek w wysokości 23%.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie o ukończeniu kursu

Godziny zajęć: Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska, Ewa Suchecka
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl, ewa.suchecka@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe
Warszawa:
Sesja I, 17 – 18 maja 2018 r.
Sesja II, 24 – 25 maja 2018 r.

 

Terminy

17 05 2018 - 25 05 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję