Windykator (32 h) –prawne i psychologiczne aspekty windykacji

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Windykator (32 h) –prawne i psychologiczne aspekty windykacji

17 10 2020 - 25 10 2020 - Warszawa

Kategoria: ,

Cel kursu

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie przedsiębiorców do podniesienia efektywności procesów związanych z przepływami gotówkowymi ( cash flow), które mają pierwszorzędny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego płynność finansową. Od tego zależy w znacznej mierze wynik finansowy, terminowość regulowania własnych zobowiązań, posiadanie niezbędnej gotówki na planowane inwestycje i rozwój firmy. Jak się okazuje, w dzisiejszej gospodarce nie wystarczy posiadać innowacyjnych projektów, wyprzedzać konkurencję, posiadać wspaniałą sieć dystrybucyjną, ale również należy wyposażyć firmę w skuteczny system przyspieszający obrót gotówki i zapobiegający zatorom płatniczym. Jest to główny cel naszego kursu realizowany poprzez dostarczenie praktycznej wiedzy oraz nabycie umiejętności umożliwiających skuteczne ściąganie należności od dłużników, a szczególnie wskazanie rozwiązań zapobiegających powstawaniu przeterminowanych należności od kontrahentów. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi windykacji należności zarówno prawnymi jak i psychologicznymi, zmianami jakie zaszły w windykacji w ciągu ostatnich 10 lat oraz trendami w tej dziedzinie. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:
• zabezpieczyć firmę przed powstawaniem przeterminowanych należności,
• wykorzystać wiedzę prawną w celu wyegzekwowania należności,
• samodzielnie przygotować dokumenty windykacyjne,
• posługiwać się psychologicznymi technikami wywierania wpływu,
• rozpoznać grę dłużnika i skutecznie poprowadzić rozmowę windykacyjną,
• zbudować i utrzymać dobre relacje z Klientem, ponieważ jest to jedyny sposób, aby mieć szansę na wpłynięcie na jego decyzję.

Adresaci kursu

Kurs adresowany jest do:
• przedsiębiorców wchodzących na rynek,
• pracowników różnych branż zajmujących się windykacją należności,
• przedsiębiorców już funkcjonujących na rynku,
• wszystkich chcących zdobyć, poszerzyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu restrukturyzacji i windykacji należności.

Program kursu

BLOK I

PRAWNE ASPEKTY WINDYKACJI

1. Kim jest nasz dłużnik – forma prawna i odpowiedzialność za długi.
Podstawowe rodzaje podmiotów występujące w polskim obrocie gospodarczym, zakres i zasady odpowiedzialności za zobowiązania:
a) przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
b) spółka cywilna,
c) spółki osobowe: spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz partnerska,
d) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna: odpowiedzialność samej spółki, jej wspólników/akcjonariuszy oraz odpowiedzialność członków zarządu,
e) inne podmioty,
f) praktyczne aspekty związane z poszukiwaniem dłużnika, jego majątku, ustalaniem zasad odpowiedzialności,
g) praktyczne informacje związane z formułowaniem wezwań do zapłaty, skuteczne oddziaływanie na dłużnika poprzez efektywna windykację.

2. Forma czynności prawnej:
a) forma pisemna i jej znaczenie w procesie windykacji,
b) umowy ustne.

3. Cykl życia należności:
a) cykl życia należności – przedawnienie,
b) podstawowe informacje związane z przedawnieniem,
c) metody przerwania biegu przedawnienia – od najtańszych do najdroższych.

4. Konsument:
a) pojęcie konsumenta, zasady odpowiedzialności konsumenta,
b) pułapki związane z windykacją konsumencką: dane osobowe, dobra osobiste, obowiązki informacyjne,
c) stosunki majątkowe małżeńskie: jak efektywnie zabezpieczyć nasze roszczenia.

5. Pojęcie i cel świadczenia:
a) definicja zobowiązania – prawne i faktyczne implikacje,
b) świadczenia jednorazowe, ciągłe i okresowe,
c) treść zobowiązania.

6. Rodzaj prowadzonej działalności a dobór zabezpieczeń:
a) hipoteka,
b) przewłaszczenie na zabezpieczenie,
c) zastaw,
d) zastaw rejestrowy,
e) zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji,
f) gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe,
g) cesja wierzytelności na zabezpieczenie,
h) weksel,
i) factoring ,
j) forfaiting,
k) poręczenie wekslowe,
l) poręczenie cywilne,
m) przystąpienie do długu.

7. Alternatywne sposoby dochodzenia zapłaty – sankcje:
a) zgłoszenie upadłości: rodzaje postępowań upadłościowych, przebieg postępowania,
b) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej: cel i rezultat,
c) protokół umorzenia należności: przesłanki prawne, aspekty podatkowe.

8. A może załatwić problem bez sądu?
a) mediacja – nowość w polskim prawie: możliwości, pułapki, praktyczne podpowiedzi,
b) jak skutecznie wszcząć mediację,
c) jak znaleźć dobrego mediatora,
d) ile kosztuje mediacja i jakie daje możliwości,
e) fazy mediacji, rola stron, mediatora i sądu.

9. Zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym i gospodarczym:
a) jak przygotować się do postępowania? Rodzaje dowodów procesowych: świadek, strona, dokument, eksperyment; pojęcie dokumentu prywatnego i urzędowego, znaczenie pisemnych notatek,
b) postępowanie sądowe: właściwość miejscowa i funkcjonalna sądu,
c) prawidłowe sporządzanie pozwu i dalszych pism procesowych, przygotowanie odpowiednich dokumentów i ich efektywne użycie,
d) formularze sądowe: pomoc czy kłopot?
e) prowadzenie sporu sądowego: prawa i obowiązki stron procesu cywilnego i gospodarczego,
f) pełnomocnik procesowy: czy warto? Jeśli tak – to jak?
g) koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego,
h) środki zaskarżenia: jak i kiedy z nich korzystać? Jakie prawa ma dłużnik? Jak bronić pozycji wierzyciela?

10. Ugoda z dłużnikiem:
a) ugoda sądowa i pozasądowa: jak prawidłowo przygotować ugodę,
b) rola ugody sądowej i pozasądowej: uznanie należności i skutek oświadczenia dłużnika dla sytuacji procesowej wierzyciela.

11. Arbitraż krajowy i międzynarodowy:
a) zapis na sąd polubowny: ważność zapisu, skutek prawny zapisu, ważne sformułowania i pułapki prawne,
b) pojęcie sądownictwa arbitrażowego, waga wyroków arbitrażowych,
c) przebieg postępowania arbitrażowego.

12. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne:
a) postępowanie zabezpieczające – definicja i cel postępowania,
b) wnioski w postępowaniu zabezpieczającym i ich wpływ na skuteczność windykacji,
c) poszukiwanie majątku dłużnika.

13. Postępowanie egzekucyjne:
a) wniosek o wszczęcie egzekucji: wybór komornika, zakres egzekucji i jej koszty,
b) postępowanie egzekucyjne w praktyce: fazy postępowania, współdziałanie z komornikiem,
c) pisma w toku egzekucji: prawidłowe wnioski, pułapki prawne,
d) Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym: kiedy i jak z nich korzystać?

14. Podatkowe aspekty windykacji:
a) wpływ działań windykacyjnych na podatki:
– koszty i podatek naliczony związane z prowadzeniem windykacji, w tym związane z nabyciem usług windykacyjnych,
– windykacja od niedłużnika – odpowiedzialność osób trzecich,
– wydatki związane z podejmowaniem działań windykacyjnych a koszty podatkowe,
– wydatki windykacyjne a prawo do rozliczenia podatku naliczonego,
b) zapłata należności a obowiązek podatkowy:
– podatki dochodowe,
– podatek od towarów i usług,
– inne,
c) umorzenie wierzytelności i jego konsekwencje podatkowe,
d) wpływ przedawnienia wierzytelności na rozliczenia z fiskusem,
e) odsetki od nieterminowych płatności,
f) sprzedaż wierzytelności, factoring a podatki,
g) wierzytelności nieściągalne i odpisy aktualizujące jako koszty uzyskania przychodu,
h) ulga na złe długi w VAT – nowe zasady stosowania,
i) ulga na złe długi w VAT a przychód podatkowy.

BLOK II

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WINDYKACJI
UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE – WYKORZYSTANIE W PRAKTYCE WIEDZY PRAWNEJ

1. Budowanie pierwszego wrażenia zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak i telefonicznym.

2. Elementy mowy ciała:
a) proksemika- nauka o strefie komfortu i jej znaczenie w procesie sprzedaży,
b) przywitanie- w jaki sposób podajesz dłoń,
c) gesty- prawidłowe odczytywanie w procesie sprzedaży i windykacji- kiedy Klient jest gotowy do podpisania umowy,
d) najważniejsze informacje- w jakiej sytuacji należy je przekazywać.

3. Rozpoznawanie kłamstwa:
a) praktyczne wykorzystanie wiedzy na temat mowy ciała,
b) psychologiczne aspekty kłamstwa- wpływ na proces komunikacji w biznesie i w życiu codziennym.

4. Podstawowe reguły rozmów windykacyjnych:
a) schemat rozmowy- ułatwia, czy utrudnia rozmowę telefoniczną,
b) zalety i wady skryptu rozmowy,
c) tempo mówienia, tembr głosu, intonacja- znaczenie dla jakości przekazu.

5. Psychologiczne techniki windykacyjne:
a) techniki zadawania pytań,
b) aktywne potrzeby psychologiczne Klientów,
c) wszczepianie obrazu – różowy słoń,
d) adwokat diabła,
e) emocje w negocjacjach,
f) bay pasy,
g) siła pauzy.

6. Językowe techniki perswazyjne:
a) presupozycje,
b) implikacje,
c) siła słowa „dlaczego”,
d) jak wykorzystać słowo „spróbuj”.

7. Psychologia poznawcza w windykacji:
a) reguła dysonansu,
b) reguła wzajemności,
c) reguła konsekwencji,
d) reguła psychicznego rozstania się z długiem.

8. Podstawowe zasady i strategie negocjacji:
a) przegrany- przegrany,
b) wygrany- przegrany,
c) wygrany- wygrany.

9. Strategie windykacyjne:
a) korzyść psychologiczna,
b) ugoda, czy sąd,
c) przetrwanie trudnej sytuacji na rynku.

10. Gry dłużników:
a) Gra na czas,
b) Gra na biedę,
c) Gra reklamacyjna,
d) Gra na krwiopijcę,
e) Gra prawna.

11. Schemat telefonicznej rozmowy windykacyjnej:
a) etapy rozmowy telefonicznej,
b) błędy techniczne,
c) błędy negocjacyjne,
d) odsłanianie intencji w rozmowie z dłużnikiem.

12. Schemat zapowiadania sankcji.

13. Gry strategiczne.

14. Podsumowanie.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1990 zł (VAT zw.)

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursie:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki,  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasz kurs za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. |
Dowiedz się więcej http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę w godzinach: 9.00 – 16.00

Miejsce zajęć: centrum miast 
Warszawa – budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

W Warszawie – Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe MDDP Akademia Biznesu. 

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe

Warszawa:
Sesja I, 17 – 18 października 2020
Sesja II, 24 – 25 października 2020

Terminy

17 10 2020 - 25 10 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję