Kurs online Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi – (70 h)

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Kurs online Certyfikowany dyrektor ds. personalnych – skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi – (70 h)

26 10 2024 - 12 01 2025 - Online

Kategoria: ,

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów lub osoby będące na stanowiskach dyrektorów personalnych do kontynuacji lub rozpoczęcia pracy na ww. stanowisku. Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie profesjonalnego zarządzania podległym personelem, gdzie zostanie podkreślona rola lidera i zadania przed nim stojące, a także największe trudności związane z piastowaniem stanowisk menadżerskich oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Oprócz tego uczestnicy nauczą się jak dobierać sobie najlepszych współpracowników i jakie metody do tego celu stosować. Kolejnym omawianym zagadnieniem będzie profesjonalne wartościowanie i opis stanowisk pracy jako jedno z ważniejszych narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie zespołem. Istotnym elementem będzie także omówienie zasad związanych z wprowadzaniem i stosowaniem systemów ocen okresowych i przeprowadzania rozmów oceniających, a także umiejętne zarządzanie rozwojem pracowników i budowaniem motywacyjnych, a jednocześnie realnych dla organizacji ścieżek rozwoju zawodowego. Podczas kursu uczestnicy poznają także zasady rozwiązywania stosunków pracy i sporów sądowych na tym tle, negocjacji układów zbiorowych oraz współpracy ze związkami zawodowymi oraz inne prawne aspekty pracy dla dyrektorów personalnych co ugruntuje ich wiedzę odnośnie szeroko rozumianego prawa pracy.

Po zakończeniu kursu dla osób chętnych odbędzie się egzamin testowy, którego zdanie umożliwi otrzymanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zawodzie dyrektora ds. personalnych – kod 112005.

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do kandydatów lub osoby będące na stanowiskach dyrektorów personalnych do kontynuacji lub rozpoczęcia pracy na ww. stanowisku.
 

Program

Blok I i II

Nowoczesne przywództwo w organizacji – rola lidera

1. Przywództwo:
a) istota przywództwa,
b) definicja przywództwa,
c) przywództwo w administracji publicznej,
d) zarządzanie a przywództwo,
e) od administrowania do zarządzania.

2. Modele przywódcze:
a) istota władzy,
b) style kierowania,
c) najczęściej popełniane błędy,
d) autodiagnoza własnego stylu,
e) kultura organizacyjna a zarządzanie.

3. Zachowania przywódcze i charakterystyka skutecznego przywódcy:
a) kreowanie wizji,
b) rozwiązywanie problemów,
c) podejmowanie decyzji,
d) pułapki decyzyjne,
e) dobre rady dla podejmujących decyzje,
f) wyznaczanie celów,
g) kształtowanie kompetencji przywódczych,
h) inteligencja emocjonalna.

4. Narzędzia zarządzania – wprowadzenie
a) organizowanie pracy i delegowanie zadań (skuteczne delegowanie, najczęściej popełniane błędy, profesjonalna organizacja narad i spotkań),
b) ocenianie (system oceny w administracji publicznej i jego profesjonalne wdrożenie, właściwe dokonywanie oceny, najczęściej popełniane błędy, obiektywizm oceny,
c) rozwijanie pracowników i motywowanie (ścieżki rozwoju – czy spełniają swoją funkcję w administracji, kiedy pracowników rozwijać i jak?, zasady i funkcje motywowania, systemy motywacyjne w administracji publicznej).

5. Budowanie zespołu:
a) zespół – definicja,
b) cechy skutecznego zespołu,
c) zespół w administracji publicznej,
d) etapy tworzenia zespołu,
e) rola lidera w zespole,
f) zarządzanie zespołem.

6. Konflikt w zespole:
a) konflikt – podstawowe definicje,
b) techniki rozwiązywania konfliktów,
c) rola przełożonego w zarządzaniu konfliktem,
d) praca w zespole ukierunkowana na rozwiązanie konfliktu,
e) profilaktyka i przeciwdziałanie pojawieniu się konfliktów.

7. Stres jako nieodzowny element przywództwa:
a) samoocena poziomu stresu,
b) rozpoznawanie sytuacji stresowych,
c) techniki radzenia sobie ze stresem,
d) nieskuteczne techniki w walce ze stresem,
e) stres a sposób myślenia,
f) profilaktyka i kontrola.

8. Wypalenie zawodowe:
a) spadek zaangażowania,
b) sześć źródeł wypalenia,
c) emocjonalne skutki wypalenia,
d) niedopasowanie,
e) efekt kaskadowy.

Blok III i IV

Wybrane aspekty prawa pracy dla dyrektorów personalnych

1. Umowy o pracę po nowelizacji:
a) aktualne uregulowania w zakresie zawierania umów na okres próbny,
b) ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny – dwie możliwości prawne,
c) limit czasowy i terminowy dla umowy na czas określony – obliczanie,
d) procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych,
e) czy warto stosować nowe wyjątki od limitów – potencjalne zagrożenia,
f) przepisy w okresie przejściowym – obliczanie pozostałego czasu trwania umowy oraz dopuszczalnej ilości umów,
g) konieczność aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia dla umów na zastępstwo oraz na czas określony.

2. Badania lekarskie pracowników i szkolenia bhp:
a) zasady honorowania orzeczenia lekarskiego z poprzedniego zakładu pracy w świetle aktualnych przepisów – w tym weryfikacja zgodności warunków pracy,
b) sposób przygotowywania skierowania na badania lekarskie,
c) konsekwencje prawne naruszenia terminu na realizację badania wstępnego,
d) wymóg zawarcia umowy z jednostką medycyny pracy a honorowanie badania zrealizowanego przez pracownika w dowolnie wybranej jednostce,
e) szkolenia wstępne i okresowe bhp.

3. Rozwiązywanie umów o pracę:
a) rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
b) ustalanie okresu wypowiedzenia dla umowy na czas określony oraz dla umowy na zastępstwo,
c) brak możliwości ponownego ustalania limitu po przerwie w zatrudnieniu,
d) umowy bez klauzuli oraz krótkoterminowe,
e) niuanse obliczania okresu wypowiedzenia – przerwa w stażu pracy oraz uwzględnianie okresu wypowiedzenia,
f) stosowanie przepisów przejściowych,
g) zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – zasady i forma,
h) rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym,
i) świadectwo pracy za okresy zatrudnienia terminowego i bezterminowego – problemy na tle przepisów Kodeksu pracy.

4. Urlopy pracownicze i inne nieobecności:
a) ustalanie urlopu w wymiarze proporcjonalnym,
b) urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego oraz weterana działań poza granicami państwa,
c) staż pracy uprawniający do urlopu oraz inne okresy zaliczane (edukacja, praca w gospodarstwie rolnym, okresy pobierania zasiłku i stypendium stażowego),
d) zagraniczne okresy pracy i edukacji w ogólnym stażu pracy,
e) plan urlopowy a wnioski urlopowe – różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy,
f) zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy,
g) choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu,
h) urlop pracownika niepełnoetatatowego,
i) dokonywanie zaokrągleń na etapie ustalania liczby dni urlopu,
j) pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
k) urlop bezpłatny,
l) urlop szkoleniowy i inne uprawnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji,
m) urlopy okolicznościowe i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy.

5. Urlop rodzicielski:
a) wymiar urlopu rodzicielskiego po zmianach prawnych,
b) zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części – w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni,
c) możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego,
d) łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego,
e) zasady proceduralne wnioskowania o urlop rodzicielski,
f) zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego po nowelizacji przepisów.

6. Udzielanie urlopu wychowawczego:
a) wymiar urlopu i okres na jego wykorzystanie,
b) modyfikacja zasad ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy,
c) zmiana terminu na złożenie wniosku o urlop wychowawczy,
d) powiązanie liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego,
e) wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe,
f) problem potencjalnych nadużyć w zakresie wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.

7. Obniżenie wymiaru etatu na żądanie pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego w nowym stanie prawnym:
a) maksymalny próg obniżenia etatu,
b) ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu,
c) zmiana przepisów proceduralnych.

8. Urlop ojcowski po zmianach prawnych:
a) wymiar urlopu ojcowskiego,
b) aktualny termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego,
c) podział urlopu ojcowskiego na części,
d) zasady wnioskowania o urlop ojcowski.

9. Korzystanie z 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem:
a) możliwość korzystania ze zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym,
b) pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku,
c) korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu.

10. Ustalanie rozkładów czasu pracy:
a) z jakim wyprzedzeniem i na jaki okres sporządzić harmonogramy czasu pracy,
b) doraźna zmiana harmonogramu (np. z uwagi na chorobę innego pracownika, awarię bądź konieczność zwiększenia produkcji) w świetle stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

11. Ruchomy czas pracy:
a) warianty ruchomego czasu pracy,
b) tryb wdrażania ruchomego czasu pracy.

12. Zlecanie i rozliczanie pracy nadliczbowej oraz pracy w dni wolne:
a) ograniczenia w zakresie pracy nadliczbowej,
b) nadgodziny dobowe i tygodniowe,
c) udzielanie dnia wolnego za pracę w „wolną sobotę”,
d) rekompensata pracy w niedziele i święta,
e) odpracowywanie wyjść prywatnych a praca w godzinach nadliczbowych.

13. Czas pracy a okresy nietypowe:
a) czas pracy w podróży służbowej,
b) dyżury stacjonarne i domowe,
c) szkolenia obowiązkowe i nieobowiązkowe.

14. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy:
a) obowiązki kontrolowanego zakładu pracy,
b) środki prawne stosowane przez inspektorów PIP,
c) wnoszenie zastrzeżeń do protokołu,
d) możliwości odwoławcze pracodawcy.

Blok V

Profesjonalny dobór kadry

1. Nabór – cel, zasady, metody:
a) nabór a dobór,
b) rekrutacja (zasady, metody),
c) selekcja (cel, techniki),
d) budowa polityki naboru w organizacji,
e) cykl związany z naborem.

2. Zasady i sposoby przeprowadzania naboru:
a) powołanie komisji kwalifikacyjnej,
b) publikacja ogłoszenia,
c) preselekcja,
d) ocena wiedzy,
e) ocena kompetencji kierowniczych,
f) ocena stosowania posiadanej wiedzy w praktyce,
g) rozmowa kwalifikacyjna,
h) ocena doświadczenia zawodowego,
i) ocena spełniania wymagań pożądanych,
j) dokumentacja w zakresie naboru.

3. Najnowsze techniki rekrutacji i selekcji dopasowane do potrzeb i możliwości organizacji:
a) czynniki wpływające na wybór metody selekcji,
b) wywiad behawioralny,
c) prezentacje,
d) studium przypadku,
e) zasady przeprowadzania próbek pracy,
f) dyskusje grupowe,
g) testy psychometryczne,
h) assessment Centre,
i) ocena kompetencji miękkich i twardych.

4. Profile kompetencji i ich wykorzystanie w procesie rekrutacji i selekcji:
a) podstawowe definicje,
b) rodzaje kompetencji,
c) sposoby pomiaru kompetencji,
d) zasady pomiaru kompetencji,
e) osoby odpowiedzialne za pomiar kompetencji,
f) lista kompetencji i ich definicje,
g) podział kompetencji,
h) skale pomiaru kompetencji,
i) wskaźniki pomiaru,
j) ważność kompetencji,
k) profile kompetencji a opisy stanowisk.

5. Wprowadzenie nowego pracownika do organizacji:
a) potrzeby nowych pracowników,
b) metody wprowadzania,
c) szkolenie wstępne.

6. Nabór a inne obszary ZZL:
a) nabór a program ZZL,
b) nabór a opis stanowiska,
c) nabór i motywowanie.

Blok VI

Nowoczesna metodologia sporządzania opisów stanowisk pracy i wartościowania pracy

1. Zapoznanie uczestników z genezą i pojęciem analizy i opisu stanowiska pracy jako podstawowym narzędziem zarządzania zasobami ludzkimi wykorzystywanym w wartościowaniu.

2. Uświadomienie znaczenia i możliwości wykorzystania opisu stanowiska pracy.

3. Zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania opisów stanowisk pracy w kontekście wartościowania zgodnie z metodologią obowiązującą w sektorze państwowym:
a) cel sporządzania opisów, metody, techniki,
b) najczęściej popełniane błędy,
c) sposoby weryfikacji opisów stanowisk.

4. Wyjaśnienie pojęcia i zasad ogólnych wartościowania pracy:
a) wartościowanie pracy – założenia, zasady, cel i metody,
b) korzyści wynikające z wartościowania stanowisk pracy,
c) podstawowe błędy związane z przeprowadzaniem wartościowania,
d) kryteria wartościowania (waga, analiza według przyjętych kryteriów).

5. Omówienie różnych metod wartościowania stanowisk pracy:
a) metody nieanalityczne,
b) metody analityczne.

6. Przeprowadzenie wartościowania:
a) omówienie procesu przeprowadzania wartościowania,
b) rola zespołu wartościującego i przewodniczącego zespołu (zadania, uprawnienia, zasady pracy, sposoby pracy, najczęściej popełniane błędy),
c) weryfikacja jakości opisu stanowiska przez zespół wartościujący,
d) właściwa interpretacja wyników wartościowania,
e) konstruowanie przedziałów punktowych – tworzenie hierarchii stanowisk.

7. Omówienie zasad dobrych praktyk w zakresie wartościowania:
a) planowanie procesu wartościowania,
b) organizacja zasobów organizacji,
c) przeprowadzanie wartościowania z punktu widzenia funkcjonowania organizacji (rady i wskazówki praktyczne),
d) taryfikator płac (cel, techniki konstruowania, ustalanie płac dla poszczególnych stanowisk).

Blok VII i VIII

Rozwiązywania stosunków pracy i sporów sądowych na tym tle, negocjacji układów zbiorowych oraz współpracy ze związkami zawodowymi

1. Zagadnienia ogólne:
a) źródła prawa pracy i podstawowe zasady prawa pracy. Wykładnia prawa pracy zgodnie z dyrektywami UE,
b) stosowanie przepisów kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy i zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych.

2. Stosunek pracy – wybrane zagadnienia:
a) pojęcie i strony stosunku pracy,
b) nawiązanie, treść, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy,
c) wypowiedzenie umowy o pracę – praktyczne aspekty, jak uniknąć sporu sądowego.

3. Charakterystyka organizacyjna i prawna związków zawodowych.
a) zakres działania związków zawodowych,
b) negocjacje ze związkami zawodowymi – rokowania zbiorowe,
c) uprawnienia związku zawodowego w zbiorowych stosunkach pracy.

4. Przedmiot negocjacji i uzgodnień ze związkami zawodowymi:
a) kluczowe aspekty współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi
b) podstawa prawna do rozpatrywania uprawnień Związków Zawodowych
c) Zapisy Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi.

5. Zasady efektywnego dla organizacji i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia i zwalniania pracowników, a relacje ze związkami, w tym:
a) Prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika, a instytucja związków zawodowych,
b) kompetencje związków zawodowych w zakresie reprezentowania indywidualnych pracowników oraz zbiorowych praw i interesów pracowników.

6. Rozstanie z pracownikiem – rola związków zawodowych:
a) obowiązki, przywileje, nadużycia,
b) obowiązki, przywileje związków zawodowych oraz nadużycia – interpretacja pod kątem doświadczenia, praktyk rynkowych i orzeczeń sądu,
c) współdziałanie ze związkami, aby zapewnić organizacji niezakłócony przepływ realizacji strategii,
d) zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych,
e) co jest już nadużyciem – interpretacja pod kątem doświadczenia i orzecznictwa,
f) zwolnienia grupowe.

7. Związki zawodowe w miejscu pracy – inne zagadnienia
a) ochrona prawna działaczy związkowych, a ochrona organizacji przed nadużyciami,
b) współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi – możliwe poziomy porozumień,
c) związki zawodowe a powszechna i szczególna ochrona trwałości stosunku pracy:
– obowiązek konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę – art. 38 KP,
– opinia z.z. w trybie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia  z winy pracownika – art. 52 § 3 KP,
– skutki niestosowania przez pracodawcę trybu z art. 38 i 52 § 3 KP,
– od kogo uzyskać zgodę na wypowiedzenie lub rozwiązanie  stosunku pracy z działaczem związkowym?
– okresy ochronne dla poszczególnych grup działaczy związkowych,
– nadużycia ochrony związkowej (praktyka i orzecznictwo).

8. Wybrane zagadnienia – organizacja pracy:
a) regulamin wynagradzania,
b) porozumienie o grupowych zwolnieniach,
c) spory zbiorowe,
d) regulamin ZFŚS,
e) pakiet socjalny,
f) wskaźnik wzrostu płac,
g) regulamin pracy.  

9. Wybrane zagadnienia sporu zbiorowego:
a) uprawnienia, kompetencje związków zawodowych i pracodawcy w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych,
b) odpowiedzialność stron za naruszenie przepisów dotyczących sporów,
c) czego może dotyczyć spór zbiorowy pracy,
d) zasady prowadzenia sporów zbiorowych,
e) żądania związków – przedsporne prowadzenie rozmów.

10. Rokowania i mediacje:
a) zasady prowadzenia rokowań i możliwe następstwa podjętych decyzji,
b) zasady prowadzenia mediacji ze związkami pod kątem protokołu rozbieżności,
c) pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi,
d) pojęcie, procedura i znaczenie sporów zbiorowych,
e) odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych.

11. Zwolnienia grupowe:
a) rola i uprawnienia związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych,
b) zasady przeprowadzania zwolnień grupowych zgodnie z przepisami europejskimi,
c) zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego,
d) konsultacje ze związkami zawodowymi w zakresie przeprowadzenia grupowego zwolnienia – obowiązki informacyjne jakie musi wypełnić pracodawca,
e) pismo przedkonsultacyjne,
f) porozumienie w ramach zwolnień grupowych,
g) wspólne stanowisko związkowe,
h) ograniczenie uprawnień,
i) interesy pracodawcy vs. interesy związku zawodowego,
j) interesy związku zawodowego vs. interesy pracowników,
k) związek zawodowy – obrońca interesów pracowniczych vs. destabilizacja rynku.

Blok IX

Umiejętne dokonywanie oceny okresowej i rozmowy oceniającej

1. System ocen okresowych pracowników – jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi:
a) system ocen pracowniczych – założenia, zasady,
b) kontrowersje związane z systemem ocen – problemy związane z wdrażaniem systemu i sposoby radzenia sobie z nimi,
c) powody wypaczania systemu ocen,
d) błędy we wdrażaniu systemu ocen,
e) oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych.

2. Uwarunkowania systemu ocen okresowych:
a) rodzaj działalności i wielkość organizacji,
b) cele strategiczne firmy,
c) metoda zarządzania,
d) styl kierowania,
e) poziom wymagań,
f) autorytet oceniających,
g) planowanie działania,
h) szkolenie osób oceniających,
i) przygotowanie osób ocenianych.

3. Rozmowa oceniająca:
a) zasady przeprowadzania rozmów oceniających,
b) techniki przeprowadzania rozmowy oceniającej,
c) rozmowa oceniająca w służbie cywilnej,
d) trudności w przeprowadzaniu rozmowy oceniającej,
e) najczęściej popełniane błędy.

4. System ocen okresowych jako czynnik motywujący w kontekście innych aspektów polityki personalnej:
a) wynagrodzenia,
b) polityka szkoleniowa,
c) awanse.

Blok X

Zarządzanie rozwojem pracowników

1. Zarządzanie szkoleniami jako podstawa polityki szkoleniowej w organizacji:
a) zasady tworzenia polityki szkoleniowej,
b) analiza oraz rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych (zasady, techniki, metody, narzędzia),
c) cele strategiczne i poszczególnych komórek organizacyjnych,
d) analiza indywidualnych potrzeb szkoleniowych w oparciu o metodę luki kompetencyjnej,
e) sporządzanie i realizacja Rocznego Planu Szkoleń,
f) budżet szkoleniowy a Roczny Plan Szkoleń,
g) ocena przebiegu i efektywności szkoleń (zasady, techniki i narzędzia),
h) plan oceny realizacji szkoleń,
i) wpływ szkoleń na postawione cele w organizacji,
j) ocena szkoleń według D. Kirkpatrica.

2. Szkolenia kaskadowe:
a) Podstawowe definicje związane ze szkoleniami kaskadowymi,
b) Cele wdrożenia szkoleń kaskadowych,
c) Zasady wprowadzania szkoleń kaskadowych,
d) Miejsce szkoleń kaskadowych w polityce szkoleniowej.

3. Przygotowanie kadry do kaskadowania szkoleń:
a) trener wewnętrzny – kim jest i co powinien robić,
b) dobór trenerów wewnętrznych,
c) ścieżka kariery trenera wewnętrznego,
d) korzyści z posiadania trenerów wewnętrznych,
e) zarządzanie potencjałem trenera wewnętrznego,
f) przygotowanie trenerów do kaskadowania szkoleń.

4. Kaskadowanie szkoleń:
a) techniki kaskadowania szkoleń,
b) sposoby kaskadowania szkoleń,
c) monitorowanie postępów,
d) sytuacje trudne podczas kaskadowania szkoleń,
e) najczęściej popełniane błędy.

5. Indywidualny Program rozwoju Zawodowego:
a) podstawowe definicje związane z IPRZ,
b) cele tworzenia IPRZ,
c) zasady tworzenia IPRZ,
d) miejsce IPRZ w strategii ZZL.

6. Metodyka tworzenia IPRZ i wykorzystanie go w polityce szkoleniowej:
a) arkusze do tworzenia IPRZ,
b) cykl powstawania IPRZ,
c) zadania bezpośredniego przełożonego w zakresie tworzenia IPRZ,
d) korzyści z tworzenia IPRZ,
e) sposoby wykorzystania IPRZ w programach rozwojowych,
f) zarządzanie talentami.

7. Rozmowy rozwojowe:
a) techniki przeprowadzania rozmów rozwojowych,
b) sposoby przeprowadzania rozmów oceniających,
c) rozmowa rozwojowa w służbie cywilnej,
d) sytuacje trudne podczas rozmów rozwojowych,
e) najczęściej popełniane błędy.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 3500 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu. 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Certyfikacja zawodu: istnieje możliwość przystąpienia do nieobowiązkowego egzaminu potwierdzającego zdobycie kompetencje w zawodzie dyrektora ds. personalnych – kod 112005. Koszt egzaminu 200 zł za osobę.

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w kursie.

Zajęcia odbywają się:

→ w soboty i niedziele (9.00 – 15.00)

→ w trakcie kursu przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą.

Kurs realizowany również w formie stacjonarnej »

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 31
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@adn.pl; anna.pyrzanowska@adn.pl

Terminy szczegółowe

Online:
Sesja I, 26 – 27 października 2024
Sesja II, 16 – 17 listopada 2024
Sesja III, 30 listopada – 1 grudnia 2024
Sesja IV, 14 – 15 grudnia 2024
Sesja V, 11 – 12 stycznia 2025

 

Terminy

26 10 2024 - 12 01 2025 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję