Certyfikowany kierownik działu kadr i płac

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Certyfikowany kierownik działu kadr i płac

16 03 2024 - 21 04 2024 - Warszawa

Kategoria:

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie osób, posiadających podstawową wiedzę i doświadczenie w pracy w dziale kadr i płac do pełnienia funkcji kierownika działu kadrowo-płacowego. Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie organizacji pracy działu kadrowo-płacowego, zarządzania zasobami ludzkimi, wynagrodzeniami, współpracy z zarządem organizacji, kadrą kierowniczą, pracownikami, związkami zawodowymi, zarządzania informacjami, polityką szkoleniową oraz kształtowania właściwej kultury organizacyjnej i wizerunku organizacji. Istotnym elementem będzie także przygotowanie uczestników kursu do nadzorowania prac związanych z planowaniem i właściwą polityką personalną, rozliczaniem czasu pracy i naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji ZUS i podatkowych. Podczas kursu uczestnicy poznają także zasady opracowywania procedur i regulaminów wewnętrznych, prowadzenia procesów rekrutacyjnych i dokumentacji kadrowej. W sposób kompleksowy zostanie przekazana wiedza i zaprezentowane umiejętności, które stanowią podstawę kompetencji zawodowych potrzebnych do wykonywania zadań w zawodzie kierownika działu kadr i płac.

Po zakończeniu kursu dla osób chętnych odbędzie się egzamin testowy, którego zdanie umożliwi otrzymanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kierownika działu kadrowo-płacowego – kod 121201.

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do specjalistów z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego.

Program

Blok 1
Zasady poprawnego zatrudniania pracowników, w tym:

1. Dane osobowe i dokumenty, jakich można wymagać od kandydata do pracy, w tym:
a) problematyka oświadczeń o niekaralności, zasady postępowania z CV, listami motywacyjnymi i innymi dokumentami przesyłanymi w procesie rekrutacyjnym,
b) zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego tak, żeby uniknąć zarzutu dyskryminacji.

2. Zasady zawierania umowy o pracę na piśmie i potwierdzania warunków zatrudnienia zgodnie z nowymi zasadami.

3. Omówienie specyfiki rodzajów poszczególnych umów o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania na podstawie terminowych umów o pracę, zwłaszcza umowy na zastępstwo.

4. Zasady sporządzania umowy o pracę (wzór pomocniczy), elementy umowy o pracę na których poprawne wypełnienie należy zwrócić uwagę pracowników działów kadr, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) miejsca pracy,
b) wynagrodzenia za pracę,
c) terminu rozpoczęcia pracy,
d) dodatkowe elementy wprowadzane w niektórych umowach o pracę: klauzula dla pracownika zatrudnionego na część etatu dotycząca wynagradzania jego pracy ponadwymiarowej, informacja o celu lub obiektywnych powodach zawarcia umowy na czas określony nielimitowanej ze względu na liczbę i czas trwania, umowa o zakazie konkurencji.

5. Dokumenty dodatkowo potwierdzające warunki zatrudnienia:
a) zakres czynności (opis stanowiska pracy),
b) dodatkowe informacje w razie zatrudnienia w formie telepracy.

6. Obowiązki informacyjne wobec pracownika:
a) zasady sporządzania i doręczania informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, z uwzględnieniem wykładni PIP,
b) obowiązek zapoznania pracownika z obowiązującym u pracodawcy Regulaminem pracy,
c) informacja o możliwości zmiany wymiaru etatu lub rodzaju umowy o pracę,
d) udostępnianie przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

7. Zasady kierowania na badania wstępne (dopilnowanie poprawnego wypełnienia druku skierowania), wyjątkowe przypadki, w których można przyjąć nowego pracownika bez badań wstępnych.

8. Zasady zatrudniania cudzoziemców oraz problematyka pracowników delegowanych, z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych w tej kwestii, obowiązki pracodawcy.

9. Zasady korzystania z pracy pracowników tymczasowych – wybrane podstawowe zagadnienia charakteryzujące pracę tymczasową.

10. Możliwość wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności:
a) różnice pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło a umową o pracę, w tym konsekwencje składkowe i podatkowe uznania umowy zlecenia za umowę o pracę,
b) zasady sporządzania poprawnych umów cywilnoprawnych, zwłaszcza zlecenia – na co zwrócić uwagę pracowników działów kadr z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach.

11. Zasady wykonywania pracy w ramach umowy o praktykę absolwencką, w tym:
a) charakterystyka pracy w ramach praktyk absolwenckich,
b) zasady zawierania umowy o praktykę absolwencką,
c) korzyści ze stosowania umowy o praktykę absolwencką.

Blok 2
Płace dla zaawansowanych

1. Zasady prawidłowego ustalania i wypłaty wynagrodzenia:
a) wynagrodzenie w kwocie netto czy brutto,
b) zaliczki na poczet wynagrodzenia,
c) zrzeczenie się wynagrodzenia,
d) praca na dwóch stanowiskach a ustalenie wynagrodzenia,
e) zmiana terminu wypłaty a wypowiedzenie zmieniające.

2. Potrącenia z wynagrodzenia:
a) składniki wynagrodzenia podlegające i niepodlegające ochronie przed potrąceniami,
b) potrącenia ze świadczeń socjalnych,
c) potrącenia z umów cywilno-prawnych,
d) zbieg potrąceń i zajęcie wynagrodzenia w przypadku dokonywania potrąceń bezegzekucyjnych,
e) ustalenie kwoty wolnej od potrąceń,
f) potrącenia z kilku świadczeń,
g) potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia.

3. Premie i nagrody:
a) roszczenie o premię uzależnione od uregulowania zasad jej naliczania,
b) rodzaje premii
c) uwzględnienie premii w wynagrodzeniu za pracę nadliczbową,
d) uwzględnienie premii w wynagrodzeniu urlopowym i ekwiwalencie za urlop,
e) premia w razie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
f) pojęcie nagrody i zasady jej przyznawania,
g) wpływ nagród na wysokość innych świadczeń.

4. Wynagrodzenie za część miesiąca, w tym:
a) wynagrodzenie za część miesiąca przy 30-dniowej chorobie,
b) zmiana etatu w trakcie miesiąca,
c) zmniejszenie ryczałtu za nadgodziny w przypadku nieobecności przez część miesiąca.

5. Zasady wypłat wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym:
a) charakterystyka umów cywilnoprawnych,
b) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,
c) rozliczanie z urzędem skarbowym i ZUS,
d) przykłady rozliczania i dokumentowania wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

6. Wynagrodzenia wypłacane po śmierci pracownika – osoby uprawnione i sposób rozliczania (ZUS, podatek).

7. Zasady obowiązujące przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy – wybrane interpretacje podatkowe wydane przez Ministra Finansów w 2015 r.

Blok 3
Zasiłki chorobowe z ubezpieczenia społecznego – najczęstsze problemy występujące w praktyce

1. Świadczenia chorobowe: okresy wypłaty, wysokość świadczeń, okres zasiłkowy.

2. Zmiany w zakresie wystawiania zaświadczeń lekarskich i dokumentowanie uprawnień do zasiłku w tym:
a) zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich,
b) zaświadczenia lekarskie e-ZLA,
c) błędy w zaświadczeniach lekarskich e-ZLA,
d) zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym,
e) obowiązki płatnika składek posiadającego profil informacyjny płatnika składek na PUE,
f) obowiązki płatnika składek nie posiadającego profilu informacyjnego płatnika składek na PUE.

3. Kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy i kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich – obowiązki pracodawcy.

4. Urlop macierzyński i urlop na warunkach urlopu rodzicielskiego w tym:
a) wymiar urlopu macierzyńskiego i moment jego rozpoczęcia,
b) podział urlopu macierzyńskiego:
– w drodze uzgodnień między rodzicami,
– w związku ze zgonem pracownicy matki dziecka,
– z powodu porzucenia dziecka przez pracownicę  matkę dziecka,
– w związku ze zgonem lub porzuceniem dziecka przez nieubezpieczoną matkę dziecka,
– z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji matki dziecka,
c) przerwanie przez matkę urlopu albo pobierania zasiłku z powodu hospitalizacji,
d) przesunięcie terminu urlopu macierzyńskiego w wyniku hospitalizacji dziecka,
e) wysokość zasiłku macierzyńskiego, przypadki w których  zasiłek macierzyński ulega  wyrównaniu do 100%.

5. Urlop rodzicielski w tym:
a) zasady udzielania urlopu rodzicielskiego,
b) podział urlopu rodzicielskiego,
c) łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą,
d) wydłużenie urlopu rodzicielskiego z powodu łączenia go z pracą,
e) wysokość zasiłku rodzicielskiego.

6. Podstawa wymiaru składek za osoby pobierające zasiłek macierzyński.

7. Wypłata zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego.

8. Zasiłek opiekuńczy w tym:
a) maksymalny wymiar, wysokość i zasady przyznania,
b) wprowadzenie ustawowej definicji członków rodziny, na których przysługuje zasiłek opiekuńczy.

9. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo (pracowników):
a) w sytuacji, gdy zachorowanie powstało w pierwszym lub drugim miesiącu zatrudnienia,
b) nastąpiła zmiana minimalnego wynagrodzenia,
c) uzupełnienie wynagrodzenia stałego lub zmiennego gdy pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym,
d) wliczenie do podstawy wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia przyznanych do określonego terminu (np. umowa zlecenie),
e) premie, nagrody za okresy miesięczne, kwartalne, roczne lub inne przyjmowane w podstawie wymiaru zasiłku,
f) składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy po zmianie wymiaru czasu pracy (np. przeliczanie składników kwartalnych, rocznych, obliczenie średniego współczynnika wymiaru czasu pracy),
g) gdy nastąpiła zmiana regulaminu wynagradzania i jej wpływ na wysokość zasiłku,
h) składniki wynagrodzenia, których  nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku (np. dodatek stażowy),
i) wliczanie składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru w oparciu o wzorcowe regulaminy wynagradzania.

10. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu  dobrowolnie:
a) niezdolność do pracy powstała po upływie pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego,
b) niezdolność do pracy powstała po upływie pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego – ubezpieczony posiada wcześniejszy okres ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu i przerwa w ubezpieczeniu chorobowym nie przekracza 30 dni,
c) niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego.

11. Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty zasiłków obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
Potrącenia z zasiłków.

Blok 4
Czas pracy – poprawne organizowanie przez kierowników pracy pracowników z pełnym wykorzystaniem czasu pracy oraz zasady rozliczania czasu pracy

1. Wybór optymalnego systemu i rozkładu czasu pracy pracownika oraz obowiązującego go okresu rozliczeniowego, czyli zasady ustalania organizacji czasu pracy, w tym:
a) charakterystyka poszczególnych systemów i rozkładów czasu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ruchomego czasu pracy,
b) okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego pracownika,
c) rola okresu rozliczeniowego, w granicach którego planowany jest czas pracy pracownika, w szczególności możliwość wydłużania okresu rozliczeniowego.

2. Zasady poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy pracownika:
a) zasady wyliczania wymiaru czasu pracy pracownika,
b) obowiązek zaplanowania pracownikowi odpowiedniej liczby dni wolnych w okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem wpływu świąt przypadających w innym dniu tygodnia niż niedziela na wymiar czasu pracy pracownika,
c) możliwość planowania czasu pracy na części okresów rozliczeniowych tzw. rozkłady (harmonogramy) cząstkowe,
d) zasady podawania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy do wiadomości pracowników,
e) dopuszczalność dokonywania zmiany rozkładu harmonogramu czasu pracy (np. gdy pracownik odbiera wolne za pracę w godzinach nadliczbowych dobowych, albo gdy jest mu wyznaczany inny dzień wolny).

3. Zasady wydawania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych i dniu wolnym:
a) ograniczenia możliwości wydania polecenia takiej pracy w zależności od rodzaju pracy oraz rodzaju dnia wolnego,
b) limity godzin nadliczbowych.

4. Poprawne rozliczanie czasu pracy:
a) obowiązek zapłacenia normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
b) obowiązek rekompensowania pracy nadliczbowej dobowej czasem wolnym albo dodatkiem do wynagrodzenia,
c) wysokość wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu w zależności od wybranej przez pracodawcę formy rekompensaty pracy nadliczbowej dobowej,
d) rozliczanie pracy nadliczbowej, która spowodowała naruszenie odpoczynku dobowego.

5. Zasady postępowania w przypadku konieczności wykonywania przez pracownika pracy w dniu wolnym oraz skutki nieoddania pracownikowi innego dnia wolnego:
a) zasady oddawania dnia wolnego: wysokość wynagrodzenia w miesiącu, w którym pracownik pracował w dniu wolnym, wysokość wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym odebrał inny dzień wolny,
b) zasady finansowej rekompensaty pracy w dniu wolnym (w tym podstawa wymiaru dodatku do wynagrodzenia w przypadku okresu rozliczeniowego dłuższego niż 1 miesiąc),
c) ryzyko mandatu ze strony PIP w razie nieoddania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu, który był zaplanowany jako wolny z tytułu pracy w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy.

6. Zasady rozliczania i rekompensowania pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu.

7. Zasady dopuszczalności i rekompensowania pracy w porze nocnej, wyższy dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w porze nocnej.

8. Zasady rozliczania: dyżuru, czasu pracy w podróży służbowej, udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

9. Czas pracy kadry kierowniczej – odrębności w porównaniu z innymi pracownikami.

10. Prowadzenie ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem kwestii praktycznych.

Blok 5
Zasady zarządzania pracownikami z poszanowaniem prawa pracy

1. Kontrola pracy pracownika i jego odpowiedzialność wobec pracodawcy – uprawnienia kierownika w tym zakresie:
a) kontrola pracownika w miejscu pracy (w szczególności: monitoring, kontrola komputera pracownika i służbowej korespondencji),
b) odpowiedzialność porządkowa pracownika,
c) odpowiedzialność materialna pracownika, dokumenty związane z odpowiedzialnością materialną pracownika (przede wszystkim potwierdzające powierzenie mienia).

2. Zasady poprawnego wynagradzanie pracowników, w tym:
a) wypłata wynagrodzenia: termin wypłaty, wypłata na rachunek bankowy, konsekwencje niedotrzymania terminu wypłaty,
b) zasady ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników – zgodnie ze znowelizowanymi zasadami,
c) zasady określania prawa do premii, dodatków i nagród – praktyczne postanowienia wprowadzane do regulaminu wynagradzania (regulaminu premiowania),
d) zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika, ochrona wynagrodzenia przed potrąceniami zgodnie z przepisami, wykładnią i orzecznictwem, zasady współdziałania z organami dokonującymi zajęcia wynagrodzenia pracownika, w szczególności z komornikiem (obowiązki pracodawcy).

3. Praktyczne stosowanie zasad równego traktowania i niedyskryminowania oraz przeciwdziałania mobbingowi, zasady sporządzania strategii antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, tworzenie tzw. Kodeksów etycznych z poszanowaniem prawa pracy.

4. Obowiązki związane z bhp w procesie pracy, w tym:
a) ochrona pracy kobiet zgodnie z nowymi przepisami,
b) zasady profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
c) szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) organizacja nadzoru i kontroli warunków pracy.

5. Zasady współpracy z przedstawicielstwem pracowników: rada pracowników, związki zawodowe – podstawowe prawa i obowiązki zainteresowanych podmiotów, zasady współpracy, konsultacji i uzgodnień zgodnie z planowanymi zmianami, w tym:
a) współpraca w razie tzw. transferu przedsiębiorstwa,
b) przy tworzeniu wewnętrznych regulaminów,
c) przy zwalnianiu pracowników,
d) w zakresie działalności socjalnej.

6. Zasady zarządzania działalnością socjalną pracodawcy, w tym:
a) rodzaje dopuszczalnych wydatków z zfśs i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie (wydatki nie podlegające finansowaniu z zfśs),
b) procedura wydania, treść i wprowadzenie zmian do zakładowego regulaminu funduszu świadczeń socjalnych,
c) zasady planowania wykorzystania funduszu świadczeń socjalnych w danym roku kalendarzowym,
d) osoby uprawnione do korzystania z takiej pomocy – w szczególności zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy, członków rodzin pracowników, emerytów i rencistów,
e) dopuszczalne sposoby uzyskiwania wiedzy na temat sytuacji materialnej osób uprawnionych do świadczeń z zfśś.

7. Kontrole PIP – zakres i zasady kontroli, obowiązki kontrolowanego pracodawcy, skutki kontroli.

Blok 6
Aktualne trendy w politykach HR

1. Tworzenie planów szkoleniowych oraz planów indywidualnego rozwoju zawodowego (opracowywanie ścieżek kariery zawodowej pracowników, ocena wysiłku i efektów działań pracowników, obiektywna weryfikacja wyników pracy, monitorowanie postępów pracowników).
 
2. Stosowanie narzędzi HR w celu podejmowania trafnych decyzji personalnych.

3. Kształtowanie kultury organizacyjnej przez planowanie i koordynowanie polityki dotyczącej stosunków międzyludzkich (także funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym), tworzenie i wdrażanie systemów adaptacyjnych dla nowoprzyjmowanych pracowników, metody badania satysfakcji pracowników, analizowanie i ocenianie kultury organizacyjnej, tworzenie „kodeksów etyki”.

4. Wyznaczanie misji i wizji organizacji (przedsiębiorstwa/urzędu/innej instytucji)/opracowywanie celów operacyjnych i planu operacyjnego.

5. Metody służące promowaniu wartości obowiązujących w organizacji (przedsiębiorstwie/urzędzie/innej instytucji).

6. Metody badania potencjału kandydatów do pracy i poziomu ich kompetencji na potrzeby rekrutacji i dalszego rozwoju zawodowego.

7. Kształtowanie relacji między pracodawcą, a pracownikami (efektywne komunikacja, komunikacja z pozycji szefa zespołu, komunikacja w sytuacji różnicy interesów, skuteczne budowanie relacji interpersonalnych, budowanie synergii i ram działania konkretnych zespołów).

8. Planowanie własnego rozwoju zawodowego (kształtowanie postawy lidera, rozwój kompetencji społecznych, radzenie sobie w sytuacjach stresujących, wykonywanie zadań pod presją czasu, zasady kompleksowego przygotowywania się do realizacji celów oraz przeprowadzania zmian – narzędzia i metody, wystąpienia publiczne).

9. Zasady motywowania pracowników.
Zarządzanie konfliktem (rozpoznawanie sytuacji kryzysowej, budowanie strategii w obliczu sytuacji kryzysowej).

Blok 7
Urlopy pracownicze – najważniejsze zagadnienia praktyczne

1. Urlopy wypoczynkowe – wybrane najistotniejsze zagadnienia, w tym:
a) problemy związane z pierwszym urlopem w karierze zawodowej pracownika, w szczególności ustalanie upływu miesiąca, zaokrąglanie do pełnego dnia lub pełnej godziny,
b) kolejny urlop wypoczynkowy, zasady nabywania prawa do tego urlopu oraz zasady nabywania prawa do urlopu uzupełniającego,
c) problemy z ustalaniem urlopu w wymiarze proporcjonalnym, w tym także w związku z przejściem pracownika na emeryturę,
d) ustalanie urlopu w wymiarze proporcjonalnym, gdy dochodzi do zmiany etatu w danym roku kalendarzowym,
e) proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu, w szczególności po odpowiednio długim urlopie bezpłatnym, a także szczególne zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego,
f) urlop zaległy – konsekwencje nieudzielania go w terminie, ile dni urlopu zaległego nie musi być wykorzystane do 30 września, oczekiwania Państwowej inspekcji Pracy co do zasad informowania pracownika o zaległym urlopie,
g) dodatkowe urlopy wypoczynkowe dla wybranych kategorii pracowników – weteranów oraz pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w tym wpływ nowych norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych na ich urlop oraz pozostałe obowiązki pracodawcy),
h) okresy zaliczane do wymiaru urlopu wypoczynkowego, w tym m.in. okresy nauki, okresy pracy za granicą, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
i) ograniczenia w dzieleniu urlopu wypoczynkowego na pojedyncze godziny i dni,
j) przesunięcie urlopu wypoczynkowego (obowiązkowe i fakultatywne), w tym: urlop do długotrwałej chorobie, planowane zmiany dotyczące uprawnień pracownika w razie zmiany terminu urlopu z powodów pracodawcy,
k) specyfika urlopu na żądanie (różne podejście do charakteru tego urlopu w orzecznictwie Sądu Najwyższego i w wykładni),
l) urlop w okresie wypowiedzenia.

2. Urlopy i zwolnienia od pracy pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich, zgodnie z najnowszą wykładnią:
a) urlop macierzyński (wymiar urlopu macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci, możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego przed porodem, urlop w razie śmierci dziecka, urlop gdy dziecko trafiło do szpitala, przypadki, gdy pracownica może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego),
b) urlop na warunkach macierzyńskiego (warunki jakie pracownik musi spełnić w celu uzyskania prawa do tego urlopu, dokumenty, po dostarczeniu których można skorzystać z tego urlopu),
c) urlop rodzicielski (zasady korzystania z tego urlopu w zależności od trybu w jakim trybie zostało o niego wystąpione, skutki łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy, który takiego urlopu udzielił, przerwanie urlop rodzicielskiego na okres hospitalizacji dziecka),
d) urlop wychowawczy – nabywanie prawa oraz zasady korzystania przez uprawnionych rodziców lub opiekunów dziecka (obowiązek zachowanie 1 miesięcznej, nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego dla drugiego rodzica lub opiekuna dziecka, podział urlopu wychowawczego na części, elementy wniosku o urlop wychowawczy, dokumenty dołączane do wniosku o urlop wychowawczy),
e) urlop ojcowski (granice czasowe korzystania z tego urlopu, możliwość podziału na części i przerwania urlopu ojcowskiego na okres hospitalizacji dziecka),
f) uprawnienia pracowników wychowujących dziecko w wieku do 4 i do 14 lat.

3. Urlop szkoleniowy:
a) przesłanki nabycia prawa do urlopu szkoleniowego (interpretacja pojęcia „za zgodą pracodawcy”),
b) przypadki, w których pracownik ma prawo do 6 dni urlopu szkoleniowego,
c) urlop szkoleniowy dla pracowników – aplikantów,
d) urlop szkoleniowy na studiach, problem studiów podyplomowych,
e) uprawnienia pracownika na i po studiach doktoranckich.

4. Urlop bezpłatny:
a) zasady udzielania urlopu bezpłatnego,
b) możliwość odwołania z takiego urlopu,
c) szczególne rodzaje urlopu bezpłatnego, w tym urlop bezpłatny dla pracownika, który się uczy, ale nie w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

5. Tzw. urlopy okolicznościowe – najciekawsze praktyczne przypadki.

Blok 8
Prawidłowe rozwiązywanie stosunków pracy oraz obowiązki pracodawcy związane z odejściem z pracy pracownika

1. Rozwiązywanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,

2. Rozwiązywanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, w tym:
a) obowiązek pouczenia pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy,
b) przypadki, w których zachodzi obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia oraz podstawowe zasady formułowania przyczyny wypowiedzenia, zasady doboru pracowników do zwolnienia – zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego,
c) ustalanie długości okresu wypowiedzenia, w tym w przypadku umów na czas określony,
d) zasady wręczania pracownikowi oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu – warunki formalne, które powinny być przestrzegane,
e) możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

3. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników – grupowe i indywidualne, w tym:
a) odprawa z tytułu tego rodzaju zwolnień,
b) tzw. programy dobrowolnych odejść,
c) pracownicy podlegający ochronie trwałości zatrudnienia, w szczególności: pracownicy w ochronnym wieku przedemerytalnym, pracownice w ciąży oraz pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich.

4. Odprawa emerytalna i rentowa – najważniejsze kwestie.

5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – przypadki, w których jest to możliwe:
a) zwolnienie dyscyplinarne,
b) zwolnienie z powodu długotrwałej choroby,
c) zwolnienie się przez pracownika z powodu naruszania podstawowych obowiązków wobec niego przez pracodawcę,
d) zasady doręczenia oświadczenia woli o zwolnieniu nieobecnemu pracownikowi – zasady postępowania zgodnie z aktualną linią orzecznictwa.

6. Wygaśnięcie stosunku pracy, w szczególności z powodu śmierci pracownika:
a) przejście praw majątkowych ze stosunku pracy na rodzinę pracownika,
b) odprawa pośmiertna dla rodziny pracownika.

7. Problematyka sporządzania i wydawania świadectw pracy, w szczególności:
a) zasady wydawania świadectw pracy za terminowe umowy o pracę (możliwość wydawania zbiorczego świadectwa pracy,
b) zasady wdawania świadectwa pracy, gdy po umowie lub umowach terminowych zawarta zostanie umowa na czas nieokreślony,
c) problematyka urlopu przeniesionego do wykorzystania w trakcie kolejnej umowy o pracę,
d) zasady poprawnego wypełniania świadectw pracy w poszczególnych punktach (zgodnie ze wzorem świadectwa pracy),
e) zasady prawidłowego podpisania świadectw pracy, jego doręczenia, prostowania oraz sporządzania z niego odpisów.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2690 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu. 

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursie:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki,  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasz kurs za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. |
Dowiedź się więcej http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (9.00 – 16.00)

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Kurs realizowany również w formie online»

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 31
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
ewa.suchecka@adn.pl; anna.pyrzanowska@adn.pl

Kurs organizowany przez ADN Akademia Biznesu.

Terminy szczegółowe
Warszawa:
Sesja II, 16 – 17 marca 2024
Sesja III, 23 – 24 marca 2024
Sesja IV, 6 – 7 kwietnia 2024
Sesja V, 20 – 21 kwietnia 2024
 
Terminy

16 03 2024 - 21 04 2024 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję