Fakturzystka (32 h) – prawne i praktyczne aspekty fakturowania (program Symfonia Handel)  kurs weekendowy

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Fakturzystka (32 h) – prawne i praktyczne aspekty fakturowania (program Symfonia Handel) kurs weekendowy

26 06 2021 - 04 07 2021 - Warszawa
21 08 2021 - 29 08 2021 - Warszawa
16 10 2021 - 24 10 2021 - Warszawa

Kategoria:
Adresaci kursu

Kurs adresowany do osób z wykształceniem ekonomicznym, pracowników księgowości oraz innych osób, które chciałyby podnieść poziom swojej wiedzy w zakresie objętym programem kursu i uzyskać przy tym stosowne zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu.

Cel kursu

Fakturzystka to zawód o charakterze biurowym. W zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa fakturzystka pracuje w dziale księgowości lub samodzielnej komórce podległej bezpośrednio kierownikowi jednostki. Stosując duże uproszczenie do głównych zadań fakturzystki należy zarządzanie fakturami – ich wystawianie, korygowanie, wprowadzanie do systemu, jak również prawidłowa archiwizacja dokumentów, przygotowywanie raportów i rejestrów sprzedaży. Fakturzystka stosuje przepisy księgowe oraz podatkowe w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży oraz wewnętrzne regulaminy i zarządzenia dotyczące obiegu tych dokumentów w przedsiębiorstwie.
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu Fakturzystki, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (kod zawodu 431102). 

Program kursu

I. PRAWNE ASPEKTY FAKTUROWANIA, CZYLI CO NALEŻY WIEDZIEĆ ABY POPRAWNIE UDOKUMENTOWAĆ TRANSAKCJĘ VAT

1. Umiejscowienie przepisów dotyczących fakturowania:
a) przeniesienie zasad dotyczących fakturowania z rozporządzenia do ustawy o VAT,
b) przepisy unijne (Dyrektywa 2006/112/WE) w zakresie wystawiania faktur VAT,
c) regulacje dotyczące fakturowania obowiązujące.

2. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
a) katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
b) przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,
c) wystawianie faktur na żądanie – prawo nabywcy, a obowiązek sprzedawcy,
d) przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
e) Nowe regulacje dotyczące samofakturowania,
f) poprawna treść faktury VAT,
g) terminy wystawienia faktury VAT
h) wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży
i) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT – problemy praktyczne
j) fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
k) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
l) pojęcie „pustej” faktury,
m) faktury wewnętrzne – przypadki stosowania, (likwidacja obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych)
n) faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
o) kursy przeliczeniowe stosowane dla faktur wystawianych w walutach obcych.

3. Aktualne regulacje dotyczące faktur:
a) likwidacja obowiązku umieszczania oznaczeń „kopia” / „oryginał”,
b) likwidacja obowiązku oznaczania faktur „Faktura VAT”,
c) problemy z wystawianiem faktur pro forma,
d) likwidacja obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych,
e) nowe terminy i zasady wystawiania faktur,
f) zmiana zasad wystawiania faktur dotyczących zakupu paliwa do samochodów.

4. Inne problemy związane z fakturowaniem:
a) aktualne terminy wystawiania faktur:
• ogólne zasady wystawiania faktur,
• terminy wystawiania faktur w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym,
• faktury zaliczkowe,
• wystawianie faktur przed transakcją/przed zaliczką – nowe rozwiązania prawne.
b) nowy katalog danych, które powinna zawierać każda faktura (faktura elektroniczna),
c) faktura a moment powstania obowiązku podatkowego.

5. Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:
a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
b) możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
c) termin wystawienia faktur korygujących,
d) uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury elektronicznej przez nabywcę w świetle orzecznictwa sądów krajowych oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 stycznia 2012 r.,
e) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
f) korekty in plus i in minus,
g) korekty bieżące i wsteczne,
h) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy,
i) faktury korygujące w walucie obcej, a kurs przeliczeniowy,
j) korekta faktury a korekta deklaracji,
k) korekty wsteczne i korekty na bieżąco,
l) potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

6. Zasady wystawiania not korygujących:
a) przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
b) dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
c) sposób wystawienia noty korygującej,
d) akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego,
e) zatwierdzanie not korygujących.

7. Zasady przechowywania faktur:
a) okres, w którym należy przechowywać faktury,
b) sposób przechowywania faktur,
c) udostępnianie faktur organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej.

8. Refakturowanie:
a) definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
b) czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
c) refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
d) data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
e) refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i ETS, pytanie NSA do ETS – oczekiwanie na rozstrzygnięcie.

9. Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT:
a) moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
b) błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
c) ograniczenia odliczenia podatku naliczonego,
d) nieprawidłowo wystawione faktury a ograniczenia w prawie do odliczenia u nabywcy.

10. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:
a) definicja faktury oraz faktury elektronicznej w Dyrektywie 2006/112/WE,
b) definicja faktury oraz faktury elektronicznej w ustawie o VAT
c) przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
d) faktury elektroniczne w prawie unijnym,
e) wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
f) bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
g) wystawianie faktur poprzez system wymiany danych (EDI),
h) wystawianie faktur w formacie PDF,
i) zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
j) poprawna treść faktury elektronicznej,
k) termin wystawienia e-faktur,
l) e-faktury dokumentujące zaliczki,
m) wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego,
n) wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi,
o) faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicznych,
p) wystawienie e-faktury po terminie,
q) symbol PKWiU na fakturach elektronicznych,
r) e-faktura a różne stawki VAT,
s) sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych, zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.

11. Kryteria identyfikowania faktur i faktur elektronicznych:
a) faktura (faktura elektroniczna) jako dokument wystawiony zgodnie z przepisami,
b) faktura (faktura elektroniczna) jako dokument zawierający dane wymagane przepisami,
c) rozróżnienie pojęcia wystawienia, wysłania, otrzymania i przechowywania faktury,
d) status faktury (papierowy) w chwili wystawienia, wysłania, otrzymania i przechowywania faktury.

12. Wymogi szczególne, którym powinny odpowiadać faktury elektroniczne:
a) zgoda nabywcy jako warunek stosowania faktur elektronicznych:
• formy zgody nabywcy na stosowanie faktur elektronicznych
• czy możliwa jest zgoda dorozumiana?
• zasady i konsekwencje prawne wycofania zgody nabywcy.
b) autentyczność pochodzenia faktury elektronicznej,
c) integralność treści faktury elektronicznej,
d) czytelność faktury elektronicznej.

13. Metody zabezpieczania faktur elektronicznych oraz gwarantowania autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury:
a) metody o charakterze technicznym (informatycznym):
• format pliku elektronicznego będącego fakturą,
• bezpieczny podpis elektroniczny,
• system wymiany danych EDI,
• wskazówki praktyczne odnośnie konstruowania systemów informatycznych służących wystawianiu faktur elektronicznych oraz papierowych.
b) metody o charakterze organizacyjnym:
• procedury wewnętrzne dotyczące obsługi zakupów i sprzedaży,
• regulaminy fakturowania,
c) konsekwencje prawne wystawiania faktur nie gwarantujących autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury,
d) kto jest zobowiązany do zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury – sprzedawca (wystawca) czy nabywca (odbiorca)?

14. Zasady przechowywania faktur elektronicznych oraz udostępniania ich organom podatkowym:
a) przechowywanie faktur elektronicznych na serwerach wewnętrznych oraz zewnętrznych,
b) przechowywanie faktur elektronicznych na terytorium kraju oraz poza terytorium kraju,
c) przechowywanie w formie papierowej faktur otrzymanych w formie elektronicznej,
d) obowiązki informacyjne względem organów podatkowych,
e) tryb i sposób udostępniania faktur na żądanie organów podatkowych,
f) wymóg bezzwłocznego poboru faktur,
g) wymóg przetwarzania danych na fakturach,
h) wskazówki praktyczne odnośnie przechowywania faktur oraz udostępniania ich na żądanie organów podatkowych.

15. Szczególne problemy dotyczące faktur elektronicznych:
a) data otrzymania faktury elektronicznej a moment powstania prawa do odliczenia,
b) korygowanie faktur a faktury elektronicznej,
c) faktury elektronicznej a problematyka anulowania faktury,
d) czy w przypadku ponownego przesłania faktury emailem / ponownego umieszczenia w systemie do udostępniania faktur konieczne jest oznaczenie jej wyrazem duplikat?

16. Wymogi stawiane dowodom finansowym w ustawie o rachunkowości:
a) definicja dowodu wynikająca z ustawy o rachunkowości,
b) elementy poprawnie wystawionego dokumentu księgowego,
c) kontrola dokumentów księgowych pod kątem formalnoprawnym,
d) archiwizacja i okres przechowywania dowodów księgowych,
e) odpowiedzialność za sporządzanie dowodów finansowych wynikająca z ustawy o rachunkowości.

17. Zakres obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej:
a) status nabywcy i jego weryfikacja jako kryterium podstawowe,
b) kryterium „sprzedaży” w rozumieniu ustawy o VAT.

18. Użytkowanie kasy – obowiązki podatnika:
a) obowiązki podatnika związane z rozpoczęciem fiskalizacji,
b) przerwy w fiskalizacji i zakończenie fiskalizacji (zakończenie działalności),
c) wymogi techniczne kasy fiskalnej,
d) więcej niż jedna kasa fiskalna w działalności podatnika, kasa rezerwowa,
e) obowiązki formalne związane z użytkowaniem kasy fiskalnej,
f) poszczególne typy kas fiskalnych i konsekwencje związane z ich użytkowaniem,
g) kasy fiskalne online (obowiązek czy opcja?),
h) serwis kas, zmiany serwisanta, książka kasy,
i) wycofanie kasy z działalności – procedura i obowiązki podatnika,
j) awarie kas, kradzież kasy, przeszkody w pracy kasy.

19. Paragon fiskalny – wymogi:
a) elementy paragonu fiskalnego, opis świadczenia na paragonie – nowy rewolucyjny wymóg ?
b) termin wystawienia paragonu fiskalnego – kiedy i do kiedy podatnik musi wystawić paragon?
c) zaliczki a paragon fiskalny – kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
d) przechowywanie paragonów fiskalnych i raportów,
e) raporty fiskalne i ich znaczenie,
f) “korekty” błędnej fiskalizacji,
g) faktura VAT a paragon fiskalny – wzajemne relacje,
h) paragon fiskalny a poszczególne stawki VAT oraz czynności zwolnione – obowiązki podatnika,
i) przechowywanie paragonów fiskalnych,
j) NIP na paragonie fiskalnym; NIP dostawcy i NIP nabywcy na żądanie.

20. Kryteria techniczne:
a) zwroty towarów i uznane reklamacje – wymogi ewidencyjne,
b) oczywista pomyłka i jej korekta,
c) elementy raportu dobowego i terminy jego składania po nowelizacji,
d) okresy przejściowe na gruncie rozporządzenia – od kiedy definitywnie należy stosować nowe regulacje,
e) „stare kasy” a nowe wymogi w zakresie kas online i z elektronicznym zapisem kopii (czy należy wymieniać kasy w firmie?).

21. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu:
a) czynności obligatoryjnie wyłączone z systemu zwolnień, limit 20.000 zł i jego kalkulacja wg najnowszych przepisów,
b) kryterium udziału obrotów i metodologia ich kalkulacji a zwolnienie z obowiązku fiskalizacji,
c) obowiązki związane z utratą zwolnienia i rozpoczęciem prowadzenia sprzedaży podlegającej fiskalizacji,
d) poszczególne czynności zwolnione z ewidencjonowania na mocy załącznika do rozporządzenia – analiza szczegółowa (zwłaszcza przelewy „bezgotówkowe”, wynajem nieruchomości, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia),
e) zmiana formy prawnej/przekształcenia a obowiązek fiskalizacji.

22. Odliczenia i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących:
a) warunki odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kasy,
b) przypadki zwrotu uprzednio odliczonej kwoty,
c) więcej niż jedna kasa a zwroty kwot wydatkowanych na ich zakup.

23. Sankcje związane z naruszeniem przepisów dot. kas fiskalnych:
a) sankcje określone w ustawie o VAT,
b) organy kontrolujące prawidłowe stosowanie kas fiskalnych,
c) sankcje karno-skarbowe (ich wymiar i zakres zastosowania),
d) dodatkowe zobowiązanie podatkowe VAT w wysokości 100% za obrót pustymi fakturami oraz fakturę do paragonu bez NIP,
e) sankcje karne za obrót „pustymi fakturami”,
f) czynny żal – znaczenie instytucji.

24. Odpowiedzialność karno-skarbowa za wadliwość oraz nierzetelność dowodów finansowych:
a) pojęcie wadliwości oraz nierzetelności dowodów,
b) odpowiedzialność wystawcy dowodu,
c) odpowiedzialność kontrolującego,
d) odpowiedzialność kierownika jednostki,
e) przesłanki wyłączające odpowiedzialność karno-skarbową.

25. Kasy fiskalne online – projekt ustawy:
a) kasy fiskalne online – cel i istota zmian,
b) centralne Repozytorium Kas (CRK),
c) istota kas fiskalnych online – połączenie z CRK,
d) możliwość używania kas fiskalnych online na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu i podobnych,
e) ulga na nabycie kas fiskalnych online,
f) kara administracyjna za brak przeglądu kasy fiskalnej w terminie,
g) kasy rejestrujące mające postać oprogramowania,
h) stopniowe eliminowanie kas dotychczasowych,
i) utrata „przydatności do użycia” kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii,
j) utrata „przydatności do użycia” kas fiskalnych z elektronicznym zapisem kopii,
k) obowiązkowe stosowania kas fiskalnych online – terminy zależne od rodzaju towarów i usług będących przedmiotem sprzedaży.

II. PROGRAM KOMPUTEROWY (SYMFONIA) – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z ZAKRESU DOKUMENTOWANIA SPRZEDAŻY I OBROTU TOWAROWEGO (W TYM FAKTUROWANIA)

1. Możliwości programu Sage Symfonia Handel.

2. Podstawowe zasady obsługi programu:
a) główne okno programu,
b) okna kartotek,
c) nawigacja,
d) przyciski narzędziowe,
e) menu.

3. Grupowanie danych w katalogach:
a) elementy – Katalogi i podkatalogi,
b) grupowanie danych według rodzajów,
c) grupowanie danych według kryteriów wyboru.

4. Wprowadzanie danych:
a) standardowe elementy formularzy,
b) wykorzystanie danych z kartotek,
c) wykorzystanie danych z kartotek podczas wprowadzania danych,
d) wybór kontrahenta,
e) wybór towaru,
f) słowniki,
g) kalkulator,
h) kalendarz.

5. Dane firmy.

6. Towary – definiowanie towarów:
a) kontrahenci – definiowanie kontrahentów,
b) podstawowe dane o kontrahencie,
c) rodzaje kontrahentów,
d) definiowanie Pracowników i Urzędów.

7. Zaopatrzenie:
a) cena zakupu i cena bazowa,
b) ogólne cechy faktury wewnętrznej,
c) określanie zapotrzebowania na towary,
d) stany minimalne i maksymalne,
e) rezerwacje towarów,
f) sprzedaż i zakup towarów,
g) tworzenie zamówień,
h) przesyłanie zamówień do kontrahentów,
i) wystawianie dokumentów zakupu,
j) rozliczanie podatku VAT,
k) wystawienie Faktury zaliczkowej,
l) wystawianie dokumentów magazynowych do dokumentów zakupu.

8. Gospodarka magazynowa:
a) operacja Inwentaryzacja,
b) wprowadzanie stanów początkowych towarów,
c) przyjmowanie towarów do magazynu,
d) dokumenty przychodu (PZ, PW),
e) wydawanie towarów z magazynu,
f) rezerwacje,
g) szacowanie zapotrzebowań,
h) sposób wyboru dostaw dla realizacji wydań,
i) dokumenty rozchodu (WZ, RW),
j) przemieszczanie towarów między magazynami,
k) spis z natury,
l) przecena,
m) powiązanie wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych,
n) wystawianie zewnętrznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych,
o) wystawianie dokumentów handlowych na podstawie dokumentów magazynowych.

9. Sprzedaż:
a) czynniki określające politykę sprzedaży,
b) kredyt, limit kredytu,
c) rejestr, typ i termin płatności,
d) ceny sprzedaży,
e) rabat,
f) obliczanie końcowej ceny na dokumencie sprzedaży,
g) współpraca z kasami fiskalnymi,
h) współpraca z drukarkami fiskalnymi,
i) wystawianie dokumentów sprzedaży,
j) bezpośrednie tworzenie dokumentów,
k) dokumenty sprzedaży VAT – faktura VAT, paragon,
l) dane podstawowe dokumentu – zakładka „Towary”,
m) podstawowe dane dokumentu – zakładka „Płatności”,
n) inne dane dokumentu,
o) wystawianie dokumentu sprzedaży detalicznej,
p) tworzenie dokumentów sprzedaży na podstawie zamówień,
q) tworzenie dokumentów sprzedaży na podstawie dokumentów magazynowych,
r) wystawienie dokumentu sprzedaży do wystawionego dokumentu wydania magazynowego,
s) pobieranie od kontrahentów zamówień w postaci elektronicznej,
t) import zamówień,
u) wystawianie dokumentów magazynowych do dokumentów sprzedaży.

10. Rozliczenia finansowe:
a) wystawianie dokumentów płatności do dokumentów handlowych,
b) rozliczanie dokumentów handlowych istniejącymi płatnościami,
c) rozliczanie dokumentów różnymi formami płatności,
d) współpraca z programami księgowymi,

11. Zestawienia:
a) zestawienia dostępne w kartotekach dokumentów,
b) wykonaj raport > JPK – Faktury sprzedaży,
c) wykonaj raport > JPK – Faktury zakupu,
d) wykonaj raport > Lista dokumentów,
e) wykonaj raport > Lista dokumentów z pozycjami,
f) wykonaj raport > Rejestr po dokumentach,
g) zestawienie wybranych dokumentów,
h) sprzedaż / Magazyn / Zakup za okres,
i) rozliczenie sprzedaży za okres,
j) nierozliczone dokumenty,
k) niezrealizowana sprzedaż / Niezrealizowany zakup,
l) niezrealizowane zamówienia własne/obce,
m) niezrealizowane kontrakty,
n) rejestry dokumentów,
o) zestawienia w kartotece dokumentów magazynowych,
p) zestawienia dostępne w oknie danych kontrahenta,
q) sprzedaż kontrahentowi za okres,
r) zakup od kontrahenta za okres,
s) płatności kontrahenta za okres.

12. Grupowe operacje na dokumentach.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1690 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN

Zajęcia odbywają się:

 → w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00

→ w trakcie kursu przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą.

Kurs realizowany również w formie online»

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 26
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe MDDP Akademia Biznesu.

Terminy szczegółowe

Warszawa:
Sesja I, 26 – 27 czerwca 2021
Sesja II, 3 – 4 lipca 2021

Warszawa:
Sesja I, 21 – 22 sierpnia 2021
Sesja II, 28 – 29 sierpnia 2021

Warszawa:
Sesja I, 16 – 17 października 2021
Sesja II, 23 – 24 października 2021

Terminy

26 06 2021 - 04 07 2021 - Warszawa
21 08 2021 - 29 08 2021 - Warszawa
16 10 2021 - 24 10 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję