Kurs online Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Kurs online Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy

26 10 2024 - 12 01 2025 - Online

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Kontroler finansowy to osoba o szerokim zakresie obowiązków. Często doradca Zarządu, odpowiedzialny za merytoryczną interpretację szeroko rozumianych wielkości finansowych. Celem kursu KONTROLER FINANSOWY jest zapoznanie Uczestników z możliwościami zastosowania interdyscyplinarnych narzędzi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oraz wypracowanie kompetencji kontrolera finansowego. Kurs jest ukierunkowany na prezentację nowoczesnych instrumentów controllingu w zakresie zwiększenia efektywności gospodarowania zasobami firmy. Uczestnicy kursu zapoznają się z metodologią wdrożenia i funkcjonowania systemu controllingu, a także nauczą się wykorzystywać informacje udostępnianie przez system rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji.

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest przede wszystkim do pracowników działów controllingu, specjalistów do spraw planowania oraz wszystkich, którzy w pracy wykorzystują narzędzia rachunkowości zarządczej.

Program

Rola kontrolera finansowego, etyka zawodowa i warsztat pracy/ 1h

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa/ 16 h
a) podstawy prawne rachunkowości przedsiębiorstw,
b) prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie,
c) zasady rachunkowości,
d) majątek podmiotu gospodarczego i źródła jego finansowania,
e) operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe,
f) wycena operacji gospodarczych w rachunkowości,
g) rachunek kosztów przedsiębiorstwa,
h) zasady ustalania wyniku finansowego,
i) sprawozdanie finansowe, jego elementy i wartości informacyjne,
j) obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych,
k) ustawa o rachunkowości a MSR.

Wprowadzenie do matematyki finansowej/ 1 h
a) procent prosty a procent składany,
b) znaczenie dyskontowania w technikach finansowych,
c) wykorzystanie funkcji finansowych.

Rachunkowość zarządcza/ 8 h
a) funkcje i rola rachunkowości zarządczej,
b) klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych:
– proces decyzyjny,
– znaczenie kosztów w procesie decyzyjnym,
– koszty utraconych możliwości a koszty księgowe,
– koszty a rozmiar działalności,
c) rachunek kosztów pełnych i zmiennych, wieloblokowy rachunek kosztów:
– metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych,
– rachunek kosztów pełnych i zmiennych w sprawozdawczości,
– rachunek kosztów pełnych i zmiennych z kalkulacja kosztów wytworzenia,
– prezentacja zysku operacyjnego w rachunku kosztów pełnych i  zmiennych,
d) analiza koszt – wolumen-zysk:
– założenia i podstawowe wielkości analizy koszt – wolumen – zysk,
– rachunek zysków i strat na potrzeby analizy koszt – wolumen – zysk,
e) decyzje krótkoterminowe:
– koszty istotne i nieistotne,
– czynności towarzyszące podejmowaniu decyzji krótkoterminowych,
– rodzaje decyzji krótkoterminowych.

Controlling kosztów i controlling personalny/ 8 h
a) struktura budżetu oraz kontrola jego wykonania,
b) rachunek kosztów zmiennych (analiza breakeven),
c) analiza odchyleń (analiza wariancyjna),
d) metoda ABC w zarządzaniu kosztami,
e) ustalanie mierników wykonania (KPI),
f) instrumenty controllingu personalnego,
g) system zarządzanie przez cele (MBO),
h) mierniki procesowe i wynikowe (leading & lagging).

Controlling inwestycyjny i controlling finansowy/ 15 h
a) analiza opłacalności projektów inwestycyjnych metodami dyskontowymi,
b) pułapki w wycenie projektów inwestycyjnych,
c) zarządzanie portfolio projektów podzielnych i niepodzielnych,
d) analiza scenariuszowa i analiza wrażliwości,
e) metody symulacyjne w ocenie inwestycji,
f) analiza wskaźnikowa organizacji z perspektywy zarządu, właściciela i kredytodawcy,
g) dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa,
h) wycena wartości przedsiębiorstwa przy fuzjach i przejęciach,
i) zarządzanie wartością (budowanie drzewa wartości).

Podstawy planowania finansowego/ 8 h
Zajęcia komputerowe
a) planowanie operacyjne gotówki,
b) plany i budżety operacyjne (krótkookresowe),
c) planowanie sprawozdań finansowych metodą procentu od sprzedaży,
d) wykorzystanie funkcji regresji w planowaniu finansowym,
e) model stabilnego rozwoju w planowaniu finansowym.
Modelowanie preliminarza wydatków w firmie w powiązaniu z budżetem firmy i systemem ewidencji przychodów i kosztów. Zarządzanie operacyjne przepływami gotówki w firmie.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa prowadzącego pełną sprawozdawczość/ 16 h:
Zajęcia komputerowe
a) analiza podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa (podstawy teoretyczne):
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– rachunek przepływów pieniężnych (budowa i powiązania z pozostałymi sprawozdaniami),
– informacja dodatkowa,
– zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym,
b) wstępna analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa:
– analiza pozioma i pionowa,
– badanie struktury kapitałowo-majątkowej,
– określenie źródeł finansowania majątku (kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, harmonogram spłaty dostosowany do przepływów pieniężnych, rata balonowa, mechanizm spłaty Cash Sweep),
c) określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wskaźnikowa:
– wskaźniki płynności (bieżącej, szybkiej, gotówkowej),
– wskaźniki zadłużenia (wskaźniki struktury bilansu, wskaźniki możliwości obsługi długu),
– wskaźniki aktywności (rotacji zapasów, należności, zobowiązań , cyklu gotówki),
– wskaźniki efektywności (ROA, ROE, dekompozycja wskaźników rentowności),
– wskaźniki obsługi zadłużenia (DSCR, IRS),
d) analiza cyrkulacji funduszy w przedsiębiorstwie:
– rachunek przepływów kapitału obrotowego netto ( zasady konstrukcji i analiza),
– rachunek przepływów pieniężnych (zasady konstrukcji i analiza),
– elementy zarządzania płynnością przedsiębiorstwa,
e) analiza projektów inwestycyjnych firmy w ramach inwestycji odtworzeniowych,
f) zasady prowadzenia wieloparametrowej analizy wrażliwości modelu finansowego, zbudowanie modułu analizy wrażliwości,
g) analiza sygnałów wczesnego ostrzegania o ryzyku upadłości przedsiębiorstwa:
– istota i rola systemów ostrzegania o ryzyku upadłości,
– podstawowe założenia konstrukcji systemów,
– przykładowe systemy,
– analiza kluczowych elementów systemu finansowego przedsiębiorstwa i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem systemów ostrzegania.

Audyt jako forma wspomagania zarządzania i ryzyka/ 8h
a) audyt wewnętrzny:
– czym jest audyt,
– Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytora,
b) zarządzanie ryzykiem korporacyjnym :
– zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, kontrola wewnętrzna i audyt,
– rola i ograniczenia audytora w ocenie i usprawnianiu ładu korporacyjnego,
c) model zarządzania ryzykiem w korporacji:
– budowanie struktury procesów,
– identyfikacja krytycznych punktów w strukturze procesów,
– stworzenie mapy ryzyk,
– badanie efektywności kontroli wewnętrznych w pokryciu mapy ryzyk, oraz opracowanie planów ich optymalizacji.
d) ryzyko nadużyć:
– świadomość ryzyka nadużyć,
– strategia zarządzania ryzykiem.


Opinie Klientów wcześniejszych edycji kursu

„Ciekawy kurs umożliwiający konfrontację wiedzy teoretycznej z przykładami z praktyki.”

„Dużo praktyki. VBA, makra, ciekawe przykłady.”

„Wiedza przekazywana w jasny i interesujący sposób.”

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2690 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu. 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Wymagania: 

→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie z kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Zajęcia odbywają się:

→ w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00

→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą. 

Kurs realizowany również w formie stacjonarnej »

Informacje:

Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38
fax (22) 211 20 90
 anna.pyrzanowska@adn.pl

Kurs organizowany przez ADN Akademia Biznesu.

Terminy szczegółowe

Online:
Sesja I, 26 – 27 października 2024
Sesja II, 16 – 17 listopada 2024
Sesja III, 30 listopada – 1 grudnia 2024
Sesja IV, 14 – 15 grudnia 2024
Sesja V, 11 – 12 stycznia 2025

 
Terminy

26 10 2024 - 12 01 2025 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję