Kurs online Płace dla początkujących (40 h) – praktyczny kurs weekendowy

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Kurs online Płace dla początkujących (40 h) – praktyczny kurs weekendowy

26 10 2024 - 30 11 2024 - Online

Kategoria: ,
Adresaci kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które planują podjęcie zatrudnienia w komórkach zajmujących się naliczaniem płac, wracają do zawodu po dłuższej przerwie lub już zaczęły pracę w tym obszarze i chciałyby uporządkować i usystematyzować wiedzę z zakresu płac i ubezpieczeń.

Cel kursu

Celem kursu jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie płac oraz wypracowanie umiejętności posługiwania się tą wiedzą w praktyce. Podczas kursu przedstawione zostaną podstawowe pojęcia związane z wynagrodzeniami, zasady naliczania wynagrodzenia za pracę oraz okresy nieświadczenia pracy, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz rozliczanie wynagrodzenia umów zlecenie i o dzieło. Omawiane zagadnienia poparte zostaną wieloma przykładami praktycznymi, w tym przykładami z rozliczeniami składników wynagrodzeń krok po kroku.

Program kursu

Blok I

1. Informacje ogólne:
a) pojęcie wynagrodzenia za pracę, w tym: wynagrodzenie zasadnicze, normalne, stawka osobistego zaszeregowania,
b) formy i systemy wynagradzania,
c) składniki wynagrodzenia za pracę, dodatki do wynagrodzenia, premia a nagroda,
d) zasady wypłaty wynagrodzenia,
e) sposób określania wynagrodzenia w umowie o pracę, treść informacji o warunkach zatrudnienia.

2. Dokumentacja wynagrodzeń i okres jej przechowywania:
a) lista płac,
b) karty przychodów,
c) karty wynagrodzeń,
d) dokumenty dotyczące wynagrodzeń,
e) forma prowadzenia dokumentacji wynagrodzeniowej.

3. Minimalne wynagrodzenie za pracę – umowy o pracę i umowy cywilnoprawne:
a) pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę, składniki nieuwzględniane w wynagrodzeniu minimalnym,
b) wynagrodzenie minimalne na umowę o pracę – dodatki wyrównawcze, zatrudnienie w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
c) wynagrodzenie minimalne dla osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną
i samozatrudnionych.

4. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:
a) wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej, jeżeli przez pozostałą część miesiąca pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
b) wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik był nieobecny
z innych przyczyn niż choroba,
c) przykłady i ćwiczenia.

5. Podróże służbowe:
a) podróż służbowa – pojęcie,
b) podróże krajowe,
c) podróże zagraniczne,
d) należności z tytułu podróży służbowych, dokumenty, kursy walut.

6. Świadczenia socjalne:
a) świadczenie urlopowe wg ustawy o ZFŚS – podmioty zobowiązane do wypłaty, warunki rezygnacji,
b) ogólne zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS, osoby uprawnione do świadczeń,
c) rodzaje świadczeń wypłacanych z ZFŚS,
d) świadczenia z ZFŚS a składki na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych.

Blok II

1. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:
a) zasady ogólne dotyczące wynagrodzenia urlopowego,
b) składniki nieuwzględniane w wynagrodzeniu urlopowym,
c) wynagrodzenie urlopowe – wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości,
d) składniki zmienne w wynagrodzeniu urlopowym,
e) ogólne zasady obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, współczynnik urlopowy,
f) ekwiwalent za urlop a wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej,
g) zmienne składniki wynagrodzenia w wynagrodzeniu urlopowym,
h) ćwiczenia praktyczne.

2. Odprawy i odszkodowania:
a) informacje ogólne,
b) rodzaje odpraw i odszkodowań,
c) zasady obliczania odpraw i odszkodowań.

3. Wynagrodzenie za czas innej nieobecności w pracy lub nieświadczenia pracy:
a) wynagrodzenie za czas przestoju,
b) wynagrodzenie za czas dyżuru,
c) wynagrodzenie w innych przypadkach nieświadczenia pracy.

4. Świadczenia pozapłacowe na liście płac:
a) świadczenia związane z bhp,
b) pozostałe świadczenia – pakiety medyczne, karty sportowe itp.

5. Dodatki wyrównawcze:
a) rodzaje dodatków wyrównawczych,
b) określenie wysokości dodatku.

6. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
a) zagadnienia ogólne – czas pracy i pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych; limity godzin nadliczbowych; praca w godzinach nadliczbowych osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy,
b) rodzaje dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych – dobowe i średniotygodniowe,
c) wynagrodzenie za godziny nadliczbowe a rekompensowanie przekroczeń czasem lub dniem wolnym,
d) konstrukcja wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Blok III
1. Pracownicze plany kapitałowe na liście płac:
a) wpłaty do PPK – informacje ogólne – podpisanie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK,
b) podstawa naliczania wpłat do PPK,
c) pierwsza i kolejne wpłaty do PPK.

2. Wynagrodzenie chorobowe i świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego oraz świadczenia związane z rodzicielstwem:
a) okresy wyczekiwania,
b) wynagrodzenie chorobowe,
c) zasiłek chorobowy – okres zasiłkowy, pobyt w szpitalu, zasiłek po ustaniu zatrudnienia, prawo do zasiłku a kilku pracodawców,
d) świadczenie rehabilitacyjne,
e) zasiłek opiekuńczy,
f) zasiłek macierzyński,
g) podstawa wymiaru zasiłku,
h) zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego – kiedy przysługuje, dokumenty uprawniające do zasiłku.

3. Potrącenia z wynagrodzeń:
a) zagadnienia ogólne – wszczęcie egzekucji, korespondencja z organem egzekucyjnym, sankcje za niedopełnienie obowiązków związanych z zajęciem komorniczym,
b) granice i kolejność potrąceń,
c) potrącenia alimentacyjne, niealimentacyjne, zaliczek pieniężnych, kar, potrącenia dobrowolne,
d) potrącenia z zasiłków chorobowych,
e) ćwiczenia praktyczne.

Blok IV

1. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FEP, Fundusz Solidarnościowy:
a) określenie pojęcia płatnika składek,
b) tytuły do ubezpieczenia,
c) składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalno-rentowe, chorobowe, wypadkowe,
d) składka na ubezpieczenie zdrowotne – podstawa wymiaru,
e) składka na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Solidarnościowy,
f) przychody zwolnione ze składek,
g) oskładkowanie świadczeń w naturze,
h) roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
i) dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
a) pojęcie przychodu i moment jego powstania,
b) zaliczki na podatek dochodowy,
c) zwolnienie z podatku dochodowego osób do 26 roku życia,
d) kwota zmniejszająca podatek,
e) koszty uzyskania przychodów (KUP),
f) opodatkowanie świadczeń w naturze,
g) dokumentacja związana z podatkami.

3. Rozliczenia umów cywilnoprawnych:
a) informacje ogólne – tytuły ubezpieczenia,
b) dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe,
c) rozliczanie umów zlecenie i umowy o dzieło – składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczka na pdof, podatek zryczałtowany,
d) świadczenia chorobowe dla zleceniobiorcy,
e) potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych.

Blok V

1. Obowiązki płatników składek i podatku:
a) obowiązki na koniec roku – informacja roczna, ZUS IWA, PIT-11, PIT-4R.

2. Przykładowa lista płac + ćwiczenia – wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.

3. Przykładowa lista płac + ćwiczenia – umowy cywilnoprawne.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1590 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Wymagania konieczne:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Zajęcia odbywają się:

→ w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00
→ w trakcie kursu przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą.

Kurs realizowany również w formie stacjonarnej »

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 26 | fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@adn.pl; anna.pyrzanowska@adn.pl

Kurs organizowany przez ADN Akademia Biznesu.

Terminy szczegółowe
Online:
Sesja I, 26 – 27 października 2024
Sesja II, 16 – 17 listopada 2024
Sesja III, 30 listopada 2024

 

 

Terminy

26 10 2024 - 30 11 2024 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję