Kurs online Specjalista ds. cen transferowych (24 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Kurs online Specjalista ds. cen transferowych (24 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy

15 06 2024 - 30 06 2024 - Online

Kategoria: ,

Cel kursu

Celem kursu jest przedstawienie aktualnych informacji z zakresu cen transferowych i podatkowych przepisów dotyczących podmiotów powiązanych oraz metod szacowania cen transferowych, procedur sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych, metodologii sporządzania analizy porównawczej. Kurs krok po kroku uczy tworzyć dokumentację dla różnego rodzaju transakcji.

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się rozliczanie transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane w grupach kapitałowych, do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych.

Program

DZIEŃ I

I. Źródła prawa oraz podstawowe definicje.
1) Regulacja prawna w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
2) Regulacja prawna w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).
3) Znaczenie wytycznych OECD.
4) Znaczenie prac na poziomie Forum Cen Transferowych.
5) Znaczenie orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych.
6) Znaczenie objaśnień Ministra Finansów, interpretacji ogólnych oraz interpretacji indywidualnych.
7) Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a klauzula obejścia prawa.
8) Znaczenie porozumień w sprawach cen transferowych – uprzednie porozumienia cenowe (APA).
9) Podmiot. Podmioty powiązane. Podmioty niezależne. Cena. Cena transferowa. Cena rynkowa.

II. Identyfikacja podmiotów powiązanych.
1) Podmioty powiązane w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) a definicja podmiotów powiązanych w innych przepisach.
2) Wywieranie znaczącego wpływu jako kluczowy element definicji podmiotów powiązanych.
3) Powiązania wyłącznie z elementem krajowym. Powiązania z elementem zagraniczny. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy. Siedziba oraz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
4) Powiązania kapitałowe. Powiązania pionowe (wertykalne). Powiązania poziome (horyzontalne). Powiązania bezpośrednie. Powiązania pośrednie. Zasady sumowania. Sumowanie powiązań bezpośrednich oraz pośrednich. Sumowanie powiązań pośrednich.
5) Powiązania personalne. Powiązania rodzinne. Pokrewieństwo. Powinowactwo. Inne powiązania personalne. Powiązania personalne w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Powiązania personalne w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).
6) Transakcje z podmiotami mającymi siedzibę albo miejsce zamieszkania w państwach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (raje podatkowe).
7) Relokacja przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów pomiędzy centralą oraz zakładem. Definicja zakładu. Zakład w znaczeniu formalnym. Zakład w znaczeniu faktyczny. Zakres zastosowania przepisów dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

III. Metody weryfikacji cen transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
1) Zasada ogólna – „arm’s length principle”.
2) Kryteria podziału poszczególnych metod. Metody wymagające porównania. Metody niewymagające porównania. Porównanie cen. Porównania rentowności. Porównanie rentowności na poziomie transakcji. Porównanie rentowności na poziomie podmiotu.
3) Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. Porównanie ceny sprzedaży. Porównanie ceny zakupu. Porównanie wewnętrzne. Porównanie zewnętrzne. Porównanie wewnętrzne z perspektywy podmiotu badanego. Porównanie wewnętrzne z perspektywy kontrahenta.
4) Metoda ceny odsprzedaży. Dobór wskaźnika rentowności. Kiedy porównanie wewnętrzne marży ceny odsprzedaży ? kiedy porównanie wewnętrzne marży ceny odsprzedaży ? Znaczenie łańcucha dostaw.
5) Metoda koszt plus. Dobór wskaźnika rentowności. Porównanie wewnętrzne. Porównanie zewnętrzne.
6) Metoda marży transakcyjnej netto. Metoda marży transakcyjnej netto na poziomie transakcji. Metoda marży transakcyjnej netto na poziomie podmiotu. Dobór wskaźnika rentowności. Porównanie wewnętrzne. Porównanie zewnętrzne.
7) Metoda podziału zysków. Znaczenie wykonywanych funkcji, angażowanych aktywów oraz ponoszonego ryzyka.
8) Inne metody.

DZIEŃ II

I. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
1) Dokumentacja lokalna (Local File) oraz dokumentacja grupowa (Master File).
2) Transakcje zagraniczne a transakcje krajowe a zakres obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej (Local File). Znaczenie straty podatkowej. Znaczenie prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.
3) Pozostałe przypadki gdy brak jest obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej (Local File).
4) Znaczenie limitów dokumentacyjnych. Limity dokumentacyjne dla transakcji towarowych oraz dla transakcji finansowych. Limity dokumentacyjne dla transakcji usługowych oraz transakcji na wartościach niematerialnych i prawnych. Limity dokumentacyjne dla transakcji sprzedażowych. Znaczenie transakcji jednorodnych. Grupowanie transakcji jednorodnych. Limity dokumentacyjne dla transakcji sprzedażowych. Limity dokumentacyjne dla transakcji sprzedażowych. Limity transakcyjne w przypadku transakcji jednorodnych dokonywanych z kilkoma podmiotami powiązanymi. Znaczenie kwot netto. Znaczenie kapitału. Znaczenie sumy gwarancyjnej.
5) Elementy dokumentacji.
6) Prezentacja analizy danych porównawczych oraz opisu zgodności warunków transakcji na poziomie dokumentacji.
7) Kiedy obowiązek załączenia do dokumentacji lokalnej (Local File) dokumentacji grupowej (Master File) ?
8) Elementy dokumentacji grupowej (Master File).
9) Tryb oraz termin sporządzenia oraz przedłożenia dokumentacji lokalnej (Local File) oraz dokumentacji grupowej (Master File). Sankcje w przypadku braku przedłożenia dokumentacji.
10) Przedłużenie terminów w związku z COVID 19. Rok podatkowy równy rokowi kalendarzowemu. Rok podatkowy nierówny rokowi podatkowemu. Przedłużenie terminów dla Local File. Przedłużenie terminów dla Master File.
11) Obowiązek sporządzenia dokumentacji a oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji. Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji. Co w przypadku transakcji nieodpłatnych ? Tryb i termin sporządzenia oraz wysłania oświadczenia ?
12) Case study. Analiza wybranych dokumentacji. Analiza dokumentacji dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług. Analiza dokumentacji dla transakcji finansowych. Analiza master file.

II. Analiza danych porównawczych oraz opis zgodności warunków transakcji.
1) Zasady ustalania ceny a metody weryfikacji ceny. Działanie uprzednie. Działanie następcze.
2) Analiza za pomocą metod wymagających porównania. Analiza za pomocą metod niewymagających porównania. Analiza za pomocą porównania wewnętrznego. Analiza za pomocą porównania zewnętrznego.
3) Kryteria doboru metody do poszczególnych transakcji. Handel. Produkcja. Świadczenie usług. Transakcje finansowe. Transakcje na wartościach niematerialnych. Wspólne przedsięwzięcia.
4) Kryteria porównywalności. Tożsamość podmiotowa. Znaczenie wykonywanych funkcji, angażowanych aktywów oraz ponoszonego ryzyka. Znaczenie potencjału ekonomicznego. Kryterium niezależności. Tożsamość przedmiotowa. Tożsamość cech charakterystycznych towarów, usług, pozostałych świadczeń. Tożsamość pozostałych warunków transakcji.
5) Dobór dostępnych informacji. Dane znajdujące się w firmie. Możliwość wykorzystania sposobu kalkulacji ceny, kosztorysów, cenników, umów, faktur. Możliwość wykorzystania zewnętrznych baz danych. Prezentacja zewnętrznych baz danych. Bazy danych właściwe dla poszczególnych transakcji.
6) Badanie wskaźników rentowności. Dobór wskaźnika rentowności do poszczególnych transakcji.
7) Wynik analizy danych porównawczych na poziomie stałym. Wynik analizy danych porównawczych w przedziale. Przedział międzykwartylowy.
8) Korekta porównywalności na poziomie podmiotu badanego. Korekta porównywalności na poziomie otrzymanych danych. Znaczenie wykonywanych funkcji, angażowanych aktywów, ponoszonych ryzyk. Mechanizm kompensaty umyślnej.
9) Kiedy brak analizy danych porównawczych ? Usługi o niskiej wartości dodanej. Transakcje finansowe. Kiedy schematy podatkowe ?
10) Co w przypadku gdy brak danych porównawczych ?
11) Korekta porównywalności a korekta cen transferowych.
12) Case study. Analiza wybranych analiz porównawczych. Analiza danych porównawczych dla dostawy towarów oraz świadczenia usług. Analiza danych porównawczych dla transakcji finansowych. Analiza opisu zgodności warunków transakcji.

DZIEŃ III

I. Obowiązki informacyjne w zakresie cen transferowych.
1) TPR C pełny. TPR C uproszczony. Kto ma obowiązek sporządzać TPR C pełny ? Kto ma obowiązek sporządzać TPR C uproszczony ?
2) TPR C za podatnika. TPR C za spółkę osobową. TPR C w podatkowej grupie kapitałowej.
3) Prezentacja wskaźników ekonomicznych podmiotu. Handel. Produkcja. Świadczenie usług. Banki. Ubezpieczyciele.
4) Kategoryzacja transakcji. Transakcje w zakresie handlu, produkcji, świadczenia usług. Transakcje finansowe. Usługi o niskiej wartości dodanej korzystające z bezpiecznej przystani. Transakcje finansowe korzystające z bezpiecznej przystani. Transakcje na wartościach niematerialnych i prawnych.
5) Prezentacja transakcji objętych TPR C. Prezentacja transakcji zwolnionych z dokumentacji. Prezentacja transakcji objętych dokumentacją. Prezentacja wskaźników ekonomicznych dotyczących poszczególnych transakcji. Prezentacja wartości transakcji. Prezentacja cen. Prezentacja wskaźnik rentowności. Prezentacja zysku zakładanego oraz zysku faktycznie zrealizowanego.
6) Prezentacja analizy danych porównawczych albo opisu zgodności warunków transakcji. Prezentacja dobranej metody. Prezentacja sposobu zastosowania metody. Porównanie wewnętrzne z perspektywy podmiotu badanego. Porównanie wewnętrzne z perspektywy kontrahenta. Porównanie zewnętrzne. Wynik analizy. Wynik analizy na poziomie stałym. Wynik analizy w przedziale. Przedział międzykwartylowy. Korekta porównywalności. Korekta cen transferowych.
7) Case study. Wypełnianie dokumentu TPR C.

DZIEŃ IV

I. Dokument CbC.
1) Informacja o grupie podmiotów przekazywana przez jednostkę dominującą.
2) Informacja o grupie podmiotów przekazywana przez jednostkę wchodzącą w skład grupy.
3) Dane o grupie podmiotów przekazywane przez jednostkę wchodzącą w skład grupy w razie nieotrzymania danych od jednostki dominującej.
4) Wskazanie przez jednostkę wchodząca w skład grupy podmiotów jednostki raportującej oraz państwa, w którym zostanie złożona informacja o grupie podmiotów.
5) Treść informacji o grupie podmiotów.
6) Korekta informacji złożonej przez jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów.
7) Obowiązek udzielenia wyjaśnień przez jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów.
8) Przekazywanie informacji o grupie podmiotów w drodze automatycznej wymiany.

II. Uprzednie porozumienia w sprawach cen transferowych (APA).
1) Uprzednie porozumienie cenowe – organ wydający oraz treść.
2) Wniosek o wydanie APA.
3) Transakcje kontrolowane nieobejmowane APA.
4) Jednostronne uprzednie porozumienie cenowe.
5) Dwustronne lub wielostronne uprzednie porozumienie cenowe.
6) Niewyrażenie zgody lub prawdopodobieństwo niewyrażenia zgody na zawarcie dwustronnego lub wielostronnego uprzedniego porozumienia cenowego.
7) Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości przed złożeniem wniosku o wydanie APA.
8) Elementy wniosku o wydanie APA.
9) Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących informacji przedstawionych we wniosku o wydanie APA lub w dokumentach dołączanych do wniosku.
10) Zmiana wniosku o wydanie APA.
11) Zawiadomienie o przeszkodach niepozwalających na zaakceptowanie propozycji wnioskodawcy.
12) Okres obowiązywania APA.
13) Termin zakończenia postępowania w sprawie wydania APA. Doręczenie APA.
14) Opłata od wniosku o wydanie lub odnowienie APA. Opłata uzupełniająca.
15) Weryfikacja stosowania uprzednich porozumień cenowych
a. Cel czynności sprawdzających.
b. Kontrola podatkowa w celu weryfikacji stosowania uprzedniego porozumienia cenowego przez podmioty powiązane.
c. Stwierdzenie wygaśnięcia uprzedniego porozumienia cenowego.
d. Zmiana i uchylenie uprzedniego porozumienia cenowego.
e. Sprawozdanie podatników o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego.
16) Procedura APA w pytaniach i odpowiedziach Ministra Finansów.
17) Dane statystyczne dotyczące stosowania APA.

III. Podmioty powiązane, a podatek u źródła.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2190 zł (VAT zw.) 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Wymagania: 
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w kursie.

Zajęcia odbywają się:

→ w soboty i niedziele w godzinach 10.00 – 15.00

→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą. 

Kurs realizowany również w formie stacjonarnej »

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 26
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@adn.pl; anna.pyrzanowska@adn.pl

Kurs organizowany przez ADN Akademia Biznesu.

Terminy szczegółowe
Online i Warszawa:
Sesja I, 15 – 16 czerwca 2024
Sesja II, 29 – 30 czerwca 2024

 
Terminy

15 06 2024 - 30 06 2024 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję