Kurs online Weekend z podatkiem CIT – (16 h)

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Kurs online Weekend z podatkiem CIT – (16 h)

24 08 2024 - 25 08 2024 - Online
26 10 2024 - 27 10 2024 - Online

Kategoria: ,

Cel kursu

Oferowane szkolenie jest zidentyfikowane na kompleksową analizę szeroko pojętej problematyki podatku dochodowego od osób prawnych. W trakcie 2 dni zajęć omówione zostaną zasady przychodowo – kosztowe, zakresy szczegółowe takie jak ceny transferowe, podróże służbowe, podatek u źródła czy reprezentacja i reklama. Nowatorskie podejście szkolenia nakierunkowane jest na praktykę stosowania przepisów czy identyfikację zagrożeń. Kompleksowość przedmiotowych zajęć, polega również na dedykowaniu ich uczestnikom, którzy zarówno pragną utrwalić problematykę oraz tych z doświadczeniem, którzy powzięli merytoryczne wątpliwości. Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało najnowsze nowelizacje w przepisach oraz projektowane zmiany na 2019/2020.

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności.

Program kursu

1. Zagadnienia ogólne:
a) zakres podmiotowy ustawy o CIT, podatnicy podatku CIT,
b) zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe,
c) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
d) rok podatkowy,
e) przedmiot i podstawa opodatkowania,
f) strata podatkowa,
g) stawki podatkowe,
h) odpowiedzialność podatników i płatników,
i) należyta staranność na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Przychody:
a) definicja przychodu na gruncie ustawy,
b) rozróżnienie źródeł przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
c) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
d) przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług,
e) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
f) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
g) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
h) inne zasady rozpoznawania przychodów – wybrane przykłady.

3. Koszty uzyskania przychodów:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków,
e) wydatki stanowiące KUP oraz NKUP – jak prawidłowo zakwalifikować wydatek.

4. Szczególne zasady rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów podatkowych:
a) świadczenia na rzecz pracowników,
b) koszty eksploatacji samochodów osobowych,
c) koszty podróży służbowych,
d) koszty wsparcia sprzedaży,
e) reprezentacja i reklama,
f) kary umowne odszkodowania,
g) leasing,
h) koszty finansowania własnego i koszty finansowania dłużnego,
i) koszty usług niematerialnych, cienka kapitalizacja.

5. Amortyzacja:
a) środki trwałe,
b) wartości niematerialne i prawne,
c) wartość początkowa – cena nabycia i koszt wytworzenia,
d) zasady i metody amortyzacji,
e) wybrane zagadnienia – inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

6. Wierzytelności:
a) w jakich sytuacjach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu,
b) wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty, w tym problematyka odpisu aktualizującego,
c) moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu,
d) problematyka wierzytelności przedawnionych, a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych,
e) rozliczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzytelności, problematyka nabytych wierzytelności,
f) możliwości spisania wierzytelności niestanowiących przychodu należnego,
h) ulga na złe długi w podatku dochodowym.

7. Różnice kursowe:
a) rozliczane różnic kursowych metodą bilansową,
b) rozliczane różnic kursowych metodą podatkową.

8. Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy,
b) postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) dywidendy,
d) odsetki,
e) należności licencyjne,
f) zakup usług o charakterze niematerialnym,
g) certyfikat rezydencji – kopia a oryginał dokumentu oraz pozostałe obowiązki informacyjno – dokumentacyjne,
h) obowiązek dochowania należytej staranności w transakcjach transgranicznych,
i) definicja „beneficial owner”

9. Podatek od nieruchomości komercyjnych.

10. Ceny transferowe:
a) powiązania kapitałowe lub osobowe,
b) wartość transakcji,
c) progi transakcji a obowiązek sporządzania dokumentacji,
d) dokumentacja cen transferowych – terminy, wymogi, sankcje.

11. Ulga na złe długi – istota, warunki, moment ujęcia.

12. Biała lista podatników – a koszty uzyskania przychodów.

13. Procedura APA – FAQ Ministerstwa Finansów.

14. Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne:
a) uproszczone formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
b) obowiązki płatnika,
c) zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych,
d) pozostałe obowiązki informacyjne.

15. Podmioty powiązane:
a) identyfikacja podmiotów powiązanych,
b) dokumentacja transakcji,
c) zasady ustalania warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi,
d) metody szacowania dochodów,
e) nowe obowiązki dokumentacyjne TP-R, oświadczenie.

16. Reklama i reprezentacja:
a) stanowisko MF w sprawie wydatków gastronomicznych,
b) ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych:
• upominki dla kontrahentów,
• wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
• poczęstunki dla kontrahentów,
• organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych,
• kartki świąteczne,
• organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
• reklama a marketing – skutki podatkowe,
• tablice reklamowe, degustacje, upominki reklamowe, plakaty, udział w targach i konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych,
c) sponsoring w działalności przedsiębiorstwa,
d) sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe, problematyka premii pieniężnych oraz rabaty potransakcyjne.

17. Samochód w działalności gospodarczej:
a) wydatki związane z używaniem samochodu ciężarowego,
b) wydatki związane z używaniem samochodu osobowego,
c) samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych,
d) samochód niebędący środkiem trwałym podatnika.

18. Zmiany w CIT 2023/2024.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 890 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji kursu, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Wymagania:

→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie z kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Zajęcia odbywają się:

→ w sobotę i niedzielę w godzinach: 9.00 – 16.00

→ w trakcie kursu przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą.

Kurs realizowany również w formie stacjonarnej »

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
ewa.suchecka@adn.pl; anna.pyrzanowska@adn.pl

Kurs organizowany przez ADN Akademia Biznesu.

Terminy

24 08 2024 - 25 08 2024 - Online
26 10 2024 - 27 10 2024 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję