Specjalista ds. podatków (48h) – kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Specjalista ds. podatków (48h) – kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy

29 05 2021 - 20 06 2021 - Kraków
29 05 2021 - 29 06 2021 - Wrocław
29 05 2021 - 20 06 2021 - Gdańsk
29 05 2021 - 20 06 2021 - Poznań
29 05 2021 - 20 06 2021 - Łódź
29 05 2021 - 20 06 2021 - Olsztyn
29 05 2021 - 29 06 2021 - Katowice
26 06 2021 - 25 07 2021 - Warszawa
25 09 2021 - 24 10 2021 - Warszawa

Kategoria:
Cel kursu

Celem kursu jest kompleksowe przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT, CIT i PIT oraz prawidłowego ich rozliczania. Zajęcia są prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej przez praktyków zajmujących się podatkami na co dzień, w tym doradców podatkowych. Poruszana tematyka obejmuje najbardziej istotne zagadnienia w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych wykorzystywanych w codziennej pracy.

Adresaci kursu

Zajęcia są w szczególności dedykowane osobom, które planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w działach podatkowych firm, w tym firm międzynarodowych. Ponadto kurs dostarcza niezbędną wiedzę w zakresie wybranych tematów materialnego prawa podatkowego kandydatom na doradców podatkowych. Kurs jest skierowany również do wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności oraz tych którzy dopiero rozpoczynają swoją pracę w zawodzie.

Program

Blok I – VAT

1. Przepisy istotne dla prawidłowego rozliczania VAT:
a) znaczenie ustawy o VAT,
b) najważniejsze rozporządzenia wydane do ustawy o VAT,
c) przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006,
d) podstawa prawna aktualnych i planowanych nowelizacji w przepisach.

2. Najważniejsze zasady dotyczące rozliczania podatku VAT:
a) konsumpcyjny charakter VAT,
b) powszechność opodatkowania VAT,
c) zasada terytorialności,
d) zasada unikania podwójnego opodatkowania VAT,
e) neutralność podatku VAT.

3. Podatnik podatku VAT:
a) kto podlega podatkowi VAT?
b) pojęcie działalności gospodarczej w ustawie VAT,
c) przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej,
d) podatnicy zagraniczni,
e) obowiązki rejestracyjne (status podatnika VAT czynnego),
f) jak sprawdzić status kontrahenta na potrzeby podatku VAT?
g) obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego,
h) „biała lista” czyli rejestr podatników VAT wykreślonych, niezarejestrowanych i przywróconych zawierający takie informacje jak nazwę, adres, numery rachunków bankowych oraz historię rejestracji na potrzeby podatku VAT,
j) nowy katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
k) zwolnienie podmiotowe (wykaz branż wykluczonych ze zwolnienia m. in. dostawa części do motocykli i samochodów, preparaty kosmetyczne oraz elektronika, ściąganie długów, doradztwo),
l) zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT),
m) organy władzy publicznej jako podatnik VAT (skutki dla sektora komercyjnego),
n) centralizacja rozliczeń VAT w sektorze publicznym (skutki dla sektora komercyjnego).

4. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT:
a) zasada powszechności podatku VAT a szeroki zakres opodatkowania VAT,
b) pojęcie czynności opodatkowanych, zwolnionych, wyłączonych z opodatkowania oraz niepodlegających opodatkowaniu przez sprzedającego,
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie.

5. Czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT.
a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
c) czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) jako nowe narzędzie fiskusa do walki z wyłudzeniami:
a) na czym polega split payment?
b) mechanizm odwrotnego obciążenia a mechanizmem podzielonej płatności (zastąpienie od 1 listopada 2019 r. mechanizmu odwrotnego obciążenia mechanizmem podzielonej płatności),
c) kto musi mieć rachunek VAT (wprowadzenie od 1 listopada 2019 roku obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego kwalifikowanego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment),
d) w jaki sposób można dysponować środkami na rachunku VAT (nowe możliwości od 1 listopada 2019 roku)?
e) korzyści dla nabywców stosujących split payment,
f) korzyści dla dostawców korzystających z zastosowania split payment,
g) zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment,
h) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
i) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment (nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT),
j) kwota brutto na fakturze przekraczająca 15 000 zł a mechanizm podzielonej płatności,
k) likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
l) split payment a odpowiedzialność solidarna,
m) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
n) nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
o) wprowadzenie od 1 listopada 2019 r. możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
p) split payment a transakcje w walucie obcej,
q) split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami,
r) split payment a płynność finansowa.

7. Ewidencja i deklaracja VAT:
a) zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT (JPK_V7M oraz JPK_V7K) od 1 października 2020 r.,
b) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
c) zmiana struktury JPK,
d) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
e) obowiązek korygowania JPK w terminie 14 dni w przypadku, gdy podatnik sam stwierdza błąd,
f) nowe grupowania towarów i usług (GTU 1-13),
g) podział na poszczególne rodzaje transakcji (SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP),
h) oznaczenia dowodów księgowych (RO, WEW, FP, IMP, VAT_RR, MK).

8. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku:
a) stawki i zwolnienia podatkowe (przedłużenie okresu obowiązywania stawek podatkowych 23% i 8 %),
b) nowelizacja stawek VAT poprzez stworzenie nowej matrycy stawek i związane z tym ujednolicenie stawek VAT,
c) przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
d) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
e) Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej podatnika,
f) stawka 0% w przypadku transakcji krajowych,
g) zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT (m. in. sprzedaż nieruchomości zabudowanych i związane z tym nowe podejście do pojęcie pierwszego zasiedlenia, usługi opieki medycznej, szkolenia, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, najem na cele mieszkaniowe).

9. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT:
a) pojęcie towaru,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) moment dokonania dostawy towarów,
d) dostawa towarów o charakterze ciągłym,
e) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
f) sprzedaż na próbę,
g) wieczyste użytkowanie gruntów,
h) leasing finansowy.

10. Odpłatne świadczenie usług:
a) pojęcie świadczenia usług,
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
c) czynności nie stanowiące świadczenia usług,
d) usługa kompleksowa,
e) moment wykonania usługi.

11. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:
b) darowizny,
c) przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
d) przekazania na rzecz pracowników,
e) nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego oraz telefonu służbowego na cele prywatne,
f) akcje marketingowe,
g) sprzedaż premiowa,
h) prezenty o małej wartości (SLIM VAT wprowadzający podniesienie limitu kwotowego prezentów małej wartości).

12. Obowiązek podatkowy VAT – czynności krajowe:
a) zasada ogólna,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego – transport, budownictwo, media, najem, dzierżawa, dostawa nieruchomości, dostawa złomu, sprzedaż licencji, praw autorskich,
d) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
f) brak wpływu wystawienia faktury na obowiązek podatkowy,
g) szczególne zasady opodatkowania usług budowlanych, najmu, dzierżawy, leasingu itp. transakcji,
h) rozliczenie VAT w sposób kasowy.

13. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
a) katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
b) przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,
e) poprawna treść faktury VAT,
g) terminy wystawienia faktury VAT,
h) obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury), i wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży,
j) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
k) fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
l) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
m) pojęcie pustej faktury,
n) faktury czy dokumenty wewnętrzne?
o) faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
p) kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych,
r) zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej,
k) Centralny Rejestr Faktur,
l) faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych (nowa platforma do e faktur),
m) nowa obowiązkowa ewidencja faktur zakupowych bez prawa do odliczenia,
n) duplikaty faktur,
o) sposób przesyłania i przechowywania faktur.

14. Zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących i not korygujących:
a) anulowanie czy korygowanie faktury?
b) termin wystawienia faktur korygujących,
c) faktura korygująca „do zera” oraz faktura korygująca określone dane faktury pierwotnej,
d) uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej (SLIM VAT wprowadzający zmiany w uzyskaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus)
e) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
f) korekty in plus i in minus (korekty bieżące i wsteczne),
g) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy,
a) przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
b) dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
c) sposób wystawienia noty korygującej,
d) akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.

15. Refakturowanie:
a) definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
b) czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
c) refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
d) data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
e) refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i ETS, pytanie NSA do ETS – oczekiwanie na rozstrzygnięcie.

16. Zasady przechowywania faktur:
a) okres, w którym należy przechowywać faktury,
b) sposób przechowywania faktur,
c) udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.

17. Kasy rejestrujące w 2020 r – rewolucyjne zmiany dla podatników:
a) dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online,
b) nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej,
c) do kiedy będą mogły funkcjonować kasy z kopią papierową i elektroniczną?
d) zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów,
h) nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (m. in. zmiany dot. zwolnień z kas fiskalnych, m.in. przy sprzedaży na rzecz pracowników).

18. Odliczenie podatku naliczonego:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia (SLIM VAT wprowadzający 4 miesięczny termin na odliczenie podatku VAT),
d) odliczenie a wykonanie usługi,
e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego,

19. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) odliczanie VAT od samochodów osobowych oraz paliwa,
b) kwalifikacja wydatku na gruncie CIT a odliczenie VAT,
c) usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
d) faktury od nieuczciwych kontrahentów(m. in. „puste faktury”),
e) odliczanie w przypadku błędów małej i dużej wagi na fakturach.

20. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
a) obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
b) ustalenie współczynnika z naczelnikiem urzędu skarbowego,
c) zasady ustalania współczynnika sprzedaży,
d) obrót wyłączony z obliczania współczynnika.

21. Zmiany w zakresie odliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z DG):
a) omówienie obszarów działalności, w przypadku których nowelizacja zmieni fundamentalne zasady dotyczące rozliczania VAT,
b) metody obliczania zakresu prawa do odliczenia (prewspółczynnika),
c) korekta odliczenia częściowego podatku po zakończeniu roku podatkowego,
d) nowe przepisy o korektach a dotychczasowe regulacje dotyczące odliczania częściowego VAT,
e) w przypadku sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej (m.in. zagadnienie „nakładania się” proporcji).

22. Dodatkowe zobowiązanie podatkowego w VAT (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):
a) okoliczności zastosowania sankcji 15%, 20%, 30% i 100%,
b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji (SLIM VAT rozszerzający wyłączenie sankcji 100%),
c) sankcje a ulga na złe długi.

23. Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym oraz Kodeksie karnym w związku ze zmianami w VAT:
a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) 100% dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
b) sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.

24. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) z uwzględnieniem zmian w przepisach:
a) zmiany dotyczące rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych od 1 stycznia 2020 r. i od 1 lipca 2020 r. (tzw. quick fixes):
• nowe unijne regulacje dotyczące dokumentowania WDT,
• nowe unijne zasady dokumentowania wywozu towaru,
• zasady unijne a zasady krajowe – jak dokumentować WDT w 2020 r.,
• zaostrzenie przepisów krajowych dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, a także zasad składania informacji podsumowującej VAT-UE,
b) nowe regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock:
• nowa procedura call-off-stock a dotychczasowe zasady stosowania procedury magazynów konsygnacyjnych,
• warunki stosowania procedu call-off stock,
• obowiązek prowadzenia ewidencji przy procedurze call-off stock,
• skutki niepobrania towarów z magazynu w ramach procedury call-off stock,
• zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku stosowania procedury call-off stock,
• zasady dokumentowania WDT w przypadku procedury call-off stock;
c) obowiązek podatkowy z tytułu WDT,
d) zaliczki w WDT,
e) podstawa opodatkowania w WDT.

25. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) z uwzględnieniem nowelizacji przepisów:
a) przemieszczenie jako WNT,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
d) zaliczki w WNT,
e) podstawa opodatkowania w WNT.

26. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d) obowiązek podatkowy,
e) zaliczki w eksporcie (SLIM VAT wydłużający termin na udokumentowanie wywozu towaru po otrzymaniu zaliczki),
f) podstawa opodatkowania.

27. Import towarów:
a) podatnik w imporcie towarów,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) zasady ustalania podstawy opodatkowania,
d) procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.

28. Rozliczanie podatku VAT w przypadku transakcji trójstronnych:
a) podmioty uczestniczące w transakcji trójstronnej,
b) warunki transportu towarów oraz ubezpieczenia a transakcja trójstronna,
c) obowiązki rejestracyjne związane z transakcjami trójstronnymi,
d) miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji trójstronnej,
e) podmiot polski jako pierwszy w łańcuchu dostaw,
f) podmiot polski jako drugi w łańcuchu dostaw,
g) nowe zasady rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych,
h) rola pośrednika – organizatora transportu,
i) znaczenie reguł INCOTERMS dla rozliczenia transakcji łańcuchowych,
j) dostawa ruchoma i nieruchoma,
k) podmiot polski jako trzeci w łańcuchu dostaw,
l) wykazywanie transakcji trójstronnej uproszczonej w deklaracji VAT,
m) transakcja trójstronna uproszczona,
n) różnice pomiędzy transakcją trójstronną uproszczoną a transakcją łańcuchową,
o) podmioty uczestniczące w transakcji łańcuchowej,
p) wpływ warunków transportowych na miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji łańcuchowej,
q) fakturowanie transakcji trójstronnej uproszczonej,
r) obowiązki ciążące na poszczególnych uczestnikach transakcji łańcuchowej,
s) transakcje łańcuchowe a dokumentacja podatkowa.

29. Import i eksport usług:
a) pojęcie importu i eksportu,
b) miejsce świadczenia usług – zasada ogólna, usługi na nieruchomości, usługi transportowe, usługi na ruchomym majątku rzeczowym, targi oraz wystawy, usługi elektroniczne, usługi niematerialne,
c) obowiązek podatkowy,
d) podstawa opodatkowania,
e) stawki podatku,
f) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz eksportu usług.

Blok II – CIT
1. Zagadnienia ogólne:
a) zakres podmiotowy ustawy o CIT, podatnicy podatku CIT,
b) zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe,
c) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
d) rok podatkowy,
e) przedmiot i podstawa opodatkowania,
f) strata podatkowa,
g) stawki podatkowe,
h) odpowiedzialność podatników i płatników,
i) należyta staranność na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Przychody:
a) definicja przychodu na gruncie ustawy,
b) rozróżnienie źródeł przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
c) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
d) przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług,
e) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
f) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kiedy przychód jest otrzymany a kiedy postawiony do dyspozycji?),
g) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
h) inne zasady rozpoznawania przychodów – wybrane przykłady.

3. Koszty uzyskania przychodów:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków,
e) wydatki stanowiące KUP oraz NKUP – jak prawidłowo zakwalifikować wydatek

4. Szczególne zasady rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów podatkowych:
a) świadczenia na rzecz pracowników,
b) koszty eksploatacji samochodów osobowych,
c) koszty podróży służbowych,
d) koszty wsparcia sprzedaży,
e) reprezentacja i reklama,
f) kary umowne odszkodowania,
g) leasing,
h) koszty finansowania własnego i koszty finansowania dłużnego,
i) koszty usług niematerialnych.

5. Amortyzacja:
a) środki trwałe,
b) wartości niematerialne i prawne,
c) wartość początkowa – cena nabycia i koszt wytworzenia,
d) zasady i metody amortyzacji,
e) wybrane zagadnienia – inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

6. Wierzytelności:
a) w jakich sytuacjach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu,
b) wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty, w tym problematyka odpisu aktualizującego,
c) moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu,
d) problematyka wierzytelności przedawnionych, a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych,
e) rozliczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzytelności, problematyka nabytych wierzytelności,
f) możliwości spisania wierzytelności niestanowiących przychodu należnego,
g) koszty związane z zastępstwem procesowym – stanowiska organów podatkowych,
h) ulga na złe długi w podatku dochodowym od. 1.1.2020 r. – jak stosować nowe przepisy.

7. Różnice kursowe:
a) rozliczane różnic kursowych metodą bilansową,
b) rozliczane różnic kursowych metodą podatkową.

8. Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy,
b) postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) dywidendy,
d) odsetki,
e) należności licencyjne,
f) zakup usług o charakterze niematerialnym,
g) certyfikat rezydencji – kopia a oryginał dokumentu, IFT – 2R, CIT 10 Z oraz pozostałe obowiązki informacyjno – dokumentacyjne,
h) obowiązek dochowania należytej staranności w transakcjach transgranicznych,
i) definicja „beneficial owner”

9. Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne:
a) uproszczone formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
b) obowiązki płatnika,
c) zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych,
d) pozostałe obowiązki informacyjne.

10. Podmioty powiązane:
a) identyfikacja podmiotów powiązanych,
b) dokumentacja transakcji,
c) zasady ustalania warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi,
d) metody szacowania dochodów,
e) nowe obowiązki dokumentacyjne TP-R, oświadczenie.

11. Reklama i reprezentacja:
a) stanowisko MF w sprawie wydatków gastronomicznych,
b) struktury dualne do rozliczania reprezentacji, spółka celowa a fundacja prywatna,
c) ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych:
• upominki dla kontrahentów,
• wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
• poczęstunki dla kontrahentów,
• organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych,
• kartki świąteczne,
• organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
• reklama a marketing – skutki podatkowe,
• tablice reklamowe, degustacje, upominki reklamowe, plakaty, udział w targach i konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych,
d) sponsoring w działalności przedsiębiorstwa,
e) sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe, problematyka premii pieniężnych oraz rabaty potransakcyjne.

12. Samochód w działalności gospodarczej:
a) wydatki związane z używaniem samochodu ciężarowego,
b) wydatki związane z używaniem samochodu osobowego,
c) samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych,
d) samochód niebędący środkiem trwałym podatnika.

Blok III – PIT
1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych:
a) osoba fizyczna – definicja i znaczenie dla celów PIT,
b) zakres przedmiotowy ustawy PIT,
c) gospodarstwo rolne i działalność rolnicza,
d) gospodarka leśna,
e) moment uzyskania przychodów – regulacje ogólne i szczególne,
f) przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT,
g) podział wspólnego majątku a przychód w PIT,
h) skala podatkowa.

2. Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą:
a) rezydencja podatkowa – omówienie pojęcia,
b) nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy – znaczenie dla celów PIT,
c) zmienne miejsce pobytu, zmiana rezydencji,
d) metody unikania podwójnego opodatkowania na przykładach praktycznych,
e) konwencja Modelowa OECD – znaczenie dla celów opodatkowania PIT,
f) certyfikat rezydencji – znaczenie, termin ważności.

3. Działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów:
a) różnica pomiędzy działalnością wykonywaną osobiście, a działalnością gospodarczą,
b) rodzaje przychodów zaliczanych do źródła działalności wykonywanej osobiście,
c) formalna rejestracja działalności gospodarczej, a działalność wykonywana osobiście,
d) moment rozpoznania przychodów – przychód otrzymany, a przychód należny,
e) koszty uzyskania przychodów w działalności wykonywanej osobiście,
f) spółki managerskie.

4. Przychody z innych źródeł jako odrębne źródło przychodów:
a) moment uzyskania przychodu,
b) przychody z IKZE,
c) wypłaty kapitału po zmarłym uczestniku PPE,
d) abolicja składek ZUS,
e) sposób opodatkowania przychodów z innych źródeł.

5. Kapitały pieniężne:
a) rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych,
b) ryczałtowe opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych,
c) unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku kapitałów pieniężnych,
d) obrót papierami wartościowymi,
e) odsetki i dyskonto,
f) udział w funduszach kapitałowych,
g) udział w zyskach osób prawnych,
h) moment uzyskania przychodów,
i) omówienie praktycznych przykładów.

6. Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów:
a) najem jako część działalności gospodarczej,
b) najem prywatny – definicja, sposoby opodatkowania,
c) moment uzyskania przychodu,
d) dzierżawa znaku towarowego, WNiP,
e) współwłasność – podział dochodów z najmu,
f) odsetki od kredytu mieszkaniowego.

7. Zbycie nieruchomości jako źródło przychodów:
a) moment powstania obowiązku podatkowego,
b) nieruchomość włączona do majątku małżonków,
c) ustalenie wysokości przychodu,
d) koszty zbycia nieruchomości – szczególne regulacje,
e) zamiana nieruchomości,
f) zwolnienia przy zbyciu nieruchomości,
g) wyliczenie dochodu objętego zwolnieniem,
h) nabycie nieruchomości poza Polską,
i) zakup udziału w lokalu mieszkalnym.

8. Wspólne rozliczenie podatku:
a) dochody małoletnich dzieci,
b) dochody dziecka pełnoletniego,
c) wspólne rozliczanie podatku przez małżonków,
d) ograniczony obowiązek podatkowy, a wspólne opodatkowanie małżonków,
e) wspólne rozliczanie małżonków, a podatek liniowy,
f) rozliczanie osoby samotnie wychowującej dziecko,
g) konkubinat a ulga,
h) omówienie praktycznych przykładów.

9. Prawa majątkowe jako źródło przychodów:
a) prawa autorskie do utworu,
b) udzielenie licencji na programy komputerowe,
c) zbycie udziałów spółki,
d) handel wierzytelnościami,
e) koszty autorskie,
f) przeniesienie prawa do znaku towarowego,
g) omówienie praktycznych przykładów.

10. Pozarolnicza działalność gospodarcza jako odrębne źródło przychodów:
a) definicja działalności gospodarczej,
b) cechy wyróżniające działalność gospodarczą od stosunku pracowniczego,
c) brak formalnego zarejestrowania działalności, a osiąganie dochodów tego źródła,
d) jednorazowy handel a działalność gospodarcza,
e) wyprzedaż majątku osobistego, a działalność gospodarcza,
f) sposoby opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej,
g) podatek liniowy – kiedy warto wybrać?
h) przychód otrzymany, a przychód należny,
i) zakończenie działalności gospodarczej,
j) przychody zwolnione od podatku w ramach działalności gospodarczej.

11. Koszty uzyskania przychodów:
a) środek trwały na gruncie podatku PIT,
b) amortyzacja środków trwałych – metody,
c) wartości niematerialne i prawne – definicja, amortyzacja,
d) ewidencja środków trwałych i WNiP – znaczenia dla celów podatku PIT,
e) pojęcie kosztów uzyskania przychodów,
f) wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności,
g) moment zaliczenia wydatków do KUP – konieczność zapłaty,
h) odpisy i wpłaty na fundusze,
i) reklama i reprezentacja,
j) potrącanie kosztów w czasie – koszty pośrednie i bezpośrednie,
k) leasing,
l) pracownicze koszty uzyskania przychodów,
m) koszty uzyskania przychodów na przykładzie wybranych źródeł przychodów,
n) samochody w firmie,
o) omówienie kosztów uzyskania przychodów na praktycznych przykładach.

12. Zbycie rzeczy ruchomych źródłem przychodów:
a) czy tylko sprzedaż jest odpłatnym zbyciem?
b) handel zwierzętami,
c) zbycie składnika majątku wycofanego z działalności gospodarczej,
d) wartość rynkowa rzeczy, cena z umowy, a wartość przychodu,
e) podatek od spadku, a koszty zbycia rzeczy,
f) zbycie rzeczy otrzymanych w drodze darowizny.

13. Stosunek pracy i zrównane z nim jako odrębne źródło przychodów:
a) definicja stosunku pracy dla celów podatku PIT,
b) moment otrzymania przychodu,
c) przychód w walucie obcej,
d) obcokrajowcy pracujący w Polsce „na etacie” – konsekwencje w podatku PIT,
e) delegacja, a przychód ze stosunku pracy,
f) świadczenia dodatkowe, abonamenty medyczne, karnety sportowe,
g) odprawy i odszkodowania w ramach stosunku pracy,
h) skala podatkowa, kwota wolna od podatku, zaliczki na podatek,
i) pracodawca jako płatnik podatku PIT – obowiązki i uprawnienia,
j) omówienie praktycznych przykładów.

14. Zaliczki na podatek PIT:
a) czym jest zaliczka na podatek?
b) nowe zasady rozliczania zaliczek przez płatnika obowiązujące od 1.1.2020 r.,
c) terminy i wysokość zaliczek z tytułu działalności gospodarczej,
d) zaliczki kwartalne – możliwość wyboru,
e) zaliczki ze stosunku pracy,
f) możliwość ograniczenia zaliczki na podatek.

15. Zeznania roczne:
a) typy zeznań rocznych i terminy na ich złożenie,
b) rozliczenie rocznych zeznań przez płatników,
c) korygowanie rocznych zeznań,
d) nadpłata w podatku dochodowym,
e) omówienie praktycznych przykładów.

16. Zwolnienia w podatku PIT:
a) zwolnienia przedmiotowe – definicja i znaczenie dla opodatkowania,
b) zwolnienia w podatku PIT w zakresie odszkodowań,
c) odsetki od odszkodowania,
d) odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy, uszkodzenia ciała,
e) stypendia,
f) zapomoga z MOPS-u,
g) alimenty,
h) umorzenie kredytów mieszkaniowych,
i) wygrane na terenie UE,
j) prezent otrzymany w ramach promocji,
k) omówienie praktycznych przykładów.

17. Wybrane orzeczenia i interpretacje z roku 2019/2020 z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.


Opinie Klientów wcześniejszych edycji kursu

„Profesjonalny kurs z przykładami dotyczącymi faktycznie zaistniałych sytuacji, nawiązującymi do tematyki kursu.”

„Dobrze przygotowany wykładowca, wyczerpująco udzielający odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania.”

„Ciekawe omówienie tematów bazujące na praktycznych przykładach.”

Informacje organizacyjne
 
Koszt uczestnictwa: 1890 zł (VAT zw.)

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursie:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki,  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasz kurs za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach: 9.00 – 16.00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Kurs realizowany również w formie online»

Kurs organizowany przez MDDP Akademia Biznesu.

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe

Wrocław, Katowice:
Sesja I, 29 – 30 maja 2021
Sesja II, 12 – 13 czerwca 2021
Sesja III, 19 – 20 czerwca 2021

Kraków, Gdańsk:
Sesja I, 29 – 30 maja 2021
Sesja II, 12 – 13 czerwca 2021
Sesja III, 19 – 20 czerwca 2021

Warszawa:
Sesja I, 26 – 27 czerwca 2021
Sesja II, 10 – 11 lipca 2021
Sesja III, 24 – 25 lipca 2021

Poznań, Łódź, Olsztyn:
Sesja I, 29 – 30 maja 2021
Sesja II, 12 – 13 czerwca 2021
Sesja III, 19 – 20 czerwca 2021

Warszawa:
Sesja I, 25 – 26 września 2021
Sesja II, 9 – 10 października 2021
Sesja III, 23 – 24 października 2021

Terminy

29 05 2021 - 20 06 2021 - Kraków
29 05 2021 - 29 06 2021 - Wrocław
29 05 2021 - 20 06 2021 - Gdańsk
29 05 2021 - 20 06 2021 - Poznań
29 05 2021 - 20 06 2021 - Łódź
29 05 2021 - 20 06 2021 - Olsztyn
29 05 2021 - 29 06 2021 - Katowice
26 06 2021 - 25 07 2021 - Warszawa
25 09 2021 - 24 10 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję