Specjalista ds. podatków (48h) – kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Specjalista ds. podatków (48h) – kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy

19 10 2024 - 17 11 2024 - Warszawa

Kategoria:
Cel kursu

Celem kursu jest kompleksowe przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT, CIT i PIT oraz prawidłowego ich rozliczania. Zajęcia są prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej przez praktyków zajmujących się podatkami na co dzień, w tym doradców podatkowych. Poruszana tematyka obejmuje najbardziej istotne zagadnienia w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych wykorzystywanych w codziennej pracy.

Adresaci kursu

Zajęcia są w szczególności dedykowane osobom, które planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w działach podatkowych firm, w tym firm międzynarodowych. Ponadto kurs dostarcza niezbędną wiedzę w zakresie wybranych tematów materialnego prawa podatkowego kandydatom na doradców podatkowych. Kurs jest skierowany również do wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności oraz tych którzy dopiero rozpoczynają swoją pracę w zawodzie.

Program

BLOK I – VAT

1. Przepisy istotne dla prawidłowego rozliczania VAT:
a) znaczenie ustawy o VAT,
b) najważniejsze rozporządzenia wydane do ustawy o VAT,
c) przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006,
d) akty prawne nowelizujące podatek VAT.

2. Najważniejsze zasady dotyczące rozliczania podatku VAT:
a) konstrukcja podatku VAT,
b) konsumpcyjny charakter VAT,
c) powszechność opodatkowania VAT,
d) zasada unikania podwójnego opodatkowania VAT,
e) neutralność podatku VAT.

3. Podatnik podatku VAT:
a) kto podlega podatkowi VAT?
b) pojęcie działalności gospodarczej w ustawie VAT,
c) przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej,
d) podatnicy zagraniczni,
e) grupa VAT,
f) obowiązki rejestracyjne (status podatnika VAT czynnego),
g) jak sprawdzić status kontrahenta na potrzeby podatku VAT?
h) obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego,
i) rejestr podatników VAT wykreślonych, niezarejestrowanych i przywróconych – BIAŁA LISTA,
j) katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
k) zwolnienie podmiotowe,
l) zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT,
m) organy władzy publicznej jako podatnik VAT.

4. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT:
a) zasada powszechności podatku VAT a szeroki zakres opodatkowania VAT,
b) pojęcie czynności opodatkowanych,
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie.

5. Stawki podatku VAT:
a) stawka podstawowa i stawki preferencyjne,
b) Wiążąca Informacja Stawkowa,
c) obniżenie stawki VAT.

6. Czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT:
a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
c) czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej,
d) opłaty publicznoprawne,
e) nagrody, użyczenia, kaucje, kary, wadium, darowizny (warunki niepodlegania VAT),
f) ZFŚS,
g) spotkania służbowe,
h) promocja jednostki.

7. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT:
a) pojęcie towaru i pojęcie rzeczy będących przedmiotem dostawy,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) moment dokonania dostawy towarów,
d) dostawa towarów o charakterze ciągłym,
e) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
f) sprzedaż na próbę,
g) wieczyste użytkowanie gruntów,
h) leasing finansowy,
i) bon/voucher na zakup towaru (bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia).

8. Odpłatne świadczenie usług:
a) pojęcie świadczenia usług (m. in.: usługi jednorazowe, usługi ciągłe, usługi etapowe),
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
c) czynności nie stanowiące świadczenia usług,
d) moment wykonania usługi,
e) bon/voucher na zakup usługi /bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia.

9. Świadczenia kompleksowe i zestawy:
a) kiedy możemy połączyć kilka świadczeń (towarów, usług) w jedno świadczenie,
b) kryteria dla ustalenia świadczenia dominującego tj. określającego stawkę i sposób opodatkowania świadczenia kompleksowego (orzecznictwo, interpretacje przepisów prawa podatkowego),
c) sprzedaż towarów i usług w formie zestawu – przykłady nieprawidłowych rozwiązań.

10. Nieodpłatna dostawa towarów:
a) przykłady darowizn,
b) opodatkowanie nieodpłatnej dostawy towarów a prawo do odliczenia,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników,
d) drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
e) prezenty o małej wartości,
f) próbki,
g) podstawa opodatkowania oraz udokumentowanie nieodpłatnej dostawy towarów.

11. Nieodpłatne świadczenie usług:
a) przykłady darowizn,
b) związek nieodpłatnej usługi z działalnością gospodarczą,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników,
d) zasady rozliczania użytku prywatnego pojazdów samochodowych,
e) podstawa opodatkowania oraz udokumentowanie nieodpłatnego świadczenia usług.

12. Ewidencja VAT (JPK_VAT):
a) ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
b) jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT (zasad spójności ewidencji VAT z deklaracją VAT),
c) forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
d) nowa struktura JPK_VAT (połączenie JPK_VAT z deklaracją VAT),
e) kody GTU, kody procedur rozliczania podatku VAT, kody dowodów księgowych.

13. Obowiązek podatkowy VAT – czynności krajowe:
a) zasada ogólna,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego – m. in. budownictwo, media, najem, dzierżawa, leasing, usługi finansowe,
d) warunki dostawy towarów i ich wpływ na obowiązek podatkowy (Reguły Incoterms, umowy, Kodeks cywilny),
e) wpływ rodzaju usługi na moment powstania obowiązku podatkowego,
f) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
g) brak wpływu wystawienia faktury na obowiązek podatkowy,
h) rozliczenie VAT w sposób kasowy.

14. Rodzaje faktur VAT:
a) faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
b) faktura zaliczkowa,
c) dokument pro forma,
d) likwidacja faktur wewnętrznych,
e) faktura VAT RR,
f) faktura VAT wystawiane przez małego podatnika,
g) faktura VAT wystawiane w przypadku rozliczania procedur marży,
h) faktury wystawiane przez nabywcę,
i) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
j) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail), faktury zdigitalizowane (np. skan, zdjęcie),
k) faktura uproszczona,
l) faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych (nowa platforma do e faktur),
m) refakturowanie,
n) duplikat faktury oraz kolejny egzemplarz faktury,
o) przechowywanie faktur,
p) faktura ustrukturyzowana (Krajowy System e Faktur i PEF).

15. Zasady wystawiania faktur VAT:
a) elementy konieczne faktury,
b) terminy wystawiania faktur,
c) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,
d) wystawienie faktury po terminie.

16. Faktury korygujące i noty korygujące:
a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
b) termin wystawienia faktur korygujących,
c) ujęcie korekty obrotu w JPK_VAT (korekta in minus, korekta in plus),
d) wystawianie not korygujących,
e) w jakich przypadkach możemy anulować fakturę?

17. Zmiany w Kodeksie karnym:
a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.

18. Mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment):
a) na czym polega split payment?
b) kiedy należy obowiązkowo dokonać zapłaty metodą podzielonej płatności, branże i limity kwotowe decydujące o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności),
c) zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
d) zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
e) sposoby uwolnienia środków z rachunku VAT,
f) mechanizm podzielonej płatności a odwrotne obciążenie,
g) korzyści i wady wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
h) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment (sankcje za niedochowanie obowiązku zapłaty metodą podzielonej płatności – 30% dodatkowe zobowiązanie podatkowe),
i) formy płatności transakcji handlowych a split payment.

19. Kasy fiskalne:
a) zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
b) zasady wystawiania faktur do paragonów (obowiązkowy nr NIP na paragonie),
c) kasy fiskalne online.

20. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):
a) przemieszczenie towarów jako WDT,
b) obowiązek podatkowy z tytułu WDT,
c) zaliczki w WDT a brak obowiązku podatkowego,
d) podstawa opodatkowania w WDT,
e) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
f) pakiet Quick fixes,
g) WDT rozliczane w systemie kwartalnym,
h) WDT w pierwszym i drugim miesiącu kwartału,
i) WDT w ostatnim miesiącu kwartału.

21. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT):
a) przemieszczenie jako WNT,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
d) zaliczki w WNT,
e) podstawa opodatkowania w WNT,
f) pakiet SLIM VAT 2 i zniesienie od 1.10.2021 r. szyku rozwartego tj. ograniczenia w możliwości odliczenia VAT w zależności od terminu wykazania obowiązku podatkowego,
g) call-off stock (magazyn konsygnacyjny).

22. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d) obowiązek podatkowy,
e) zaliczki w eksporcie,
f) podstawa opodatkowania.

23. Import towarów:
a) podatnik w imporcie towarów,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach,
d) procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.

24. Import i eksport usług:
a) pojęcie importu i eksportu,
b) miejsce świadczenia usług – zasada ogólna, usługi na nieruchomości, usługi transportowe, usługi na ruchomym majątku rzeczowym, targi oraz wystawy, usługi elektroniczne, usługi niematerialne,
c) obowiązek podatkowy,
d) podstawa opodatkowania,
e) uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego,
f) stawki podatku,
g) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz eksportu usług.

25. Pakiet e-commerce (1 lipca 2021):
a) wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów na odległość (WSTO) oraz Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI),
b) definicja,
c) miejsce dostawy,
d) obowiązki dokumentacyjne, ewidencyjne oraz informacyjne (1 lipca 2021),
e) OSS oraz IOSS,
f) fakturowanie,
g) obowiązki ewidencyjne oraz deklaracyjne.

26. Odliczenie podatku naliczonego:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia,
d) odliczenie a wykonanie usługi,
e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

27. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) odliczanie VAT od pojazdów samochodowych (nabycie, najem, leasing, zakup paliwa, wydatki eksploatacyjne),
b) usługi noclegowe oraz gastronomiczne (restauracja),
c) faktury od nieuczciwych kontrahentów (puste faktury),
d) odliczanie w przypadku błędów na fakturach,
e) ograniczenia systemowe (zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe).

28. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):
a) okoliczności zastosowania sankcji do 15%, 20%, 30% i 100%,
b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
c) sankcje a ulga na złe długi.

29. Proporcja sprzedaży:
a) odliczanie VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z DG),
b) pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
c) metody obliczania zakresu prawa do odliczenia (prewspółczynnika),
d) odliczanie częściowe VAT a opodatkowanie nieodpłatnego wykorzystania nabytych towarów i usług do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
e) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży,
f) ustalanie proporcji w oparciu o propozycje wskazane przez Ministerstwo Finansów,
g) zasady ustalania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego,
h) zaokrąglenia proporcji sprzedaży,
i) określanie prewspółczynnika i współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,
j) korekta podatku naliczonego po nowelizacji przepisów.

BLOK II – CIT

1. Zagadnienia ogólne:
a) zakres podmiotowy ustawy o CIT, podatnicy podatku CIT,
b) zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe,
c) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
d) rok podatkowy,
e) przedmiot i podstawa opodatkowania,
f) strata podatkowa,
g) stawki podatkowe,
h) odpowiedzialność podatników i płatników,
i) należyta staranność na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Przychody:
a) definicja przychodu na gruncie ustawy,
b) rozróżnienie źródeł przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
c) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
d) przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług,
e) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
f) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
g) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
h) inne zasady rozpoznawania przychodów – wybrane przykłady.

3. Koszty uzyskania przychodów:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków,
e) wydatki stanowiące KUP oraz NKUP – jak prawidłowo zakwalifikować wydatek.

4. Szczególne zasady rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów podatkowych:
a) świadczenia na rzecz pracowników,
b) koszty eksploatacji samochodów osobowych,
c) koszty podróży służbowych,
d) koszty wsparcia sprzedaży,
e) reprezentacja i reklama,
f) kary umowne odszkodowania,
g) leasing,
h) koszty finansowania własnego i koszty finansowania dłużnego,
i) koszty usług niematerialnych, cienka kapitalizacja.

5. Amortyzacja:
a) środki trwałe,
b) wartości niematerialne i prawne,
c) wartość początkowa – cena nabycia i koszt wytworzenia,
d) zasady i metody amortyzacji,
e) wybrane zagadnienia – inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

6. Wierzytelności:
a) w jakich sytuacjach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu,
b) wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty, w tym problematyka odpisu aktualizującego,
c) moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu,
d) problematyka wierzytelności przedawnionych, a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych,
e) rozliczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzytelności, problematyka nabytych wierzytelności,
f) możliwości spisania wierzytelności niestanowiących przychodu należnego,
h) ulga na złe długi w podatku dochodowym.

7. Różnice kursowe:
a) rozliczane różnic kursowych metodą bilansową,
b) rozliczane różnic kursowych metodą podatkową.

8. Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy,
b) postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) dywidendy,
d) odsetki,
e) należności licencyjne,
f) zakup usług o charakterze niematerialnym,
g) certyfikat rezydencji – kopia a oryginał dokumentu oraz pozostałe obowiązki informacyjno – dokumentacyjne,
h) obowiązek dochowania należytej staranności w transakcjach transgranicznych,
i) definicja „beneficial owner”

9. Podatek od nieruchomości komercyjnych.

10. Ceny transferowe:
a) powiązania kapitałowe lub osobowe,
b) wartość transakcji,
c) progi transakcji a obowiązek sporządzania dokumentacji,
d) dokumentacja cen transferowych – terminy, wymogi, sankcje.

11. Ulga na złe długi – istota, warunki, moment ujęcia.

12. Biała lista podatników – a koszty uzyskania przychodów.

13. Procedura APA – FAQ Ministerstwa Finansów.

14. Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne:
a) uproszczone formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
b) obowiązki płatnika,
c) zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych,
d) pozostałe obowiązki informacyjne.

15. Podmioty powiązane:
a) identyfikacja podmiotów powiązanych,
b) dokumentacja transakcji,
c) zasady ustalania warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi,
d) metody szacowania dochodów,
e) nowe obowiązki dokumentacyjne TP-R, oświadczenie.

16. Reklama i reprezentacja:
a) stanowisko MF w sprawie wydatków gastronomicznych,
b) ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych:
• upominki dla kontrahentów,
• wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
• poczęstunki dla kontrahentów,
• organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych,
• kartki świąteczne,
• organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
• reklama a marketing – skutki podatkowe,
• tablice reklamowe, degustacje, upominki reklamowe, plakaty, udział w targach i konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych,
c) sponsoring w działalności przedsiębiorstwa,
d) sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe, problematyka premii pieniężnych oraz rabaty potransakcyjne.

17. Samochód w działalności gospodarczej:
a) wydatki związane z używaniem samochodu ciężarowego,
b) wydatki związane z używaniem samochodu osobowego,
c) samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych,
d) samochód niebędący środkiem trwałym podatnika.
18. Zmiany w CIT 2023/2024.

BLOK III – PIT

1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych:
a) osoba fizyczna – definicja i znaczenie dla celów PIT,
b) zakres przedmiotowy ustawy PIT,
c) gospodarstwo rolne i działalność rolnicza,
d) gospodarka leśna,
e) moment uzyskania przychodów – regulacje ogólne i szczególne,
f) przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT,
g) podział wspólnego majątku a przychód w PIT,
h) skala podatkowa.

2. Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą:
a) rezydencja podatkowa – omówienie pojęcia,
b) nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy – znaczenie dla celów PIT,
c) zmienne miejsce pobytu, zmiana rezydencji,
d) metody unikania podwójnego opodatkowania na przykładach praktycznych,
e) konwencja Modelowa OECD – znaczenie dla celów opodatkowania PIT,
f) certyfikat rezydencji – znaczenie, termin ważności.

3. Działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów:
a) różnica pomiędzy działalnością wykonywaną osobiście, a działalnością gospodarczą,
b) rodzaje przychodów zaliczanych do źródła działalności wykonywanej osobiście,
c) formalna rejestracja działalności gospodarczej, a działalność wykonywana osobiście,
d) moment rozpoznania przychodów – przychód otrzymany, a przychód należny,
e) koszty uzyskania przychodów w działalności wykonywanej osobiście,
f) spółki managerskie.

4. Przychody z innych źródeł jako odrębne źródło przychodów:
a) moment uzyskania przychodu,
b) przychody z IKZE,
c) wypłaty kapitału po zmarłym uczestniku PPE,
d) abolicja składek ZUS,
e) sposób opodatkowania przychodów z innych źródeł.

5. Kapitały pieniężne:
a) rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych,
b) ryczałtowe opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych,
c) unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku kapitałów pieniężnych,
d) obrót papierami wartościowymi,
e) odsetki i dyskonto,
f) udział w funduszach kapitałowych,
g) udział w zyskach osób prawnych,
h) moment uzyskania przychodów,
i) omówienie praktycznych przykładów.

6. Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów:
a) najem jako część działalności gospodarczej,
b) najem prywatny – definicja, sposoby opodatkowania,
c) moment uzyskania przychodu,
d) dzierżawa znaku towarowego, WNiP,
e) współwłasność – podział dochodów z najmu,
f) odsetki od kredytu mieszkaniowego.

7. Zbycie nieruchomości jako źródło przychodów:
a) moment powstania obowiązku podatkowego,
b) nieruchomość włączona do majątku małżonków,
c) ustalenie wysokości przychodu,
d) koszty zbycia nieruchomości – szczególne regulacje,
e) zamiana nieruchomości,
f) zwolnienia przy zbyciu nieruchomości,
g) wyliczenie dochodu objętego zwolnieniem,
h) nabycie nieruchomości poza Polską,
i) zakup udziału w lokalu mieszkalnym.

8. Wspólne rozliczenie podatku:
a) dochody małoletnich dzieci,
b) dochody dziecka pełnoletniego,
c) wspólne rozliczanie podatku przez małżonków,
d) ograniczony obowiązek podatkowy, a wspólne opodatkowanie małżonków,
e) wspólne rozliczanie małżonków, a podatek liniowy,
f) rozliczanie osoby samotnie wychowującej dziecko,
g) konkubinat a ulga,
h) omówienie praktycznych przykładów.

9. Prawa majątkowe jako źródło przychodów:
a) prawa autorskie do utworu,
b) udzielenie licencji na programy komputerowe,
c) zbycie udziałów spółki,
d) handel wierzytelnościami,
e) koszty autorskie,
f) przeniesienie prawa do znaku towarowego,
g) omówienie praktycznych przykładów.

10. Pozarolnicza działalność gospodarcza jako odrębne źródło przychodów:
a) definicja działalności gospodarczej,
b) cechy wyróżniające działalność gospodarczą od stosunku pracowniczego,
c) brak formalnego zarejestrowania działalności, a osiąganie dochodów tego źródła,
d) jednorazowy handel a działalność gospodarcza,
e) wyprzedaż majątku osobistego, a działalność gospodarcza,
f) sposoby opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej,
g) podatek liniowy – kiedy warto wybrać?
h) przychód otrzymany, a przychód należny,
i) zakończenie działalności gospodarczej,
j) przychody zwolnione od podatku w ramach działalności gospodarczej.

11. Koszty uzyskania przychodów:
a) środek trwały na gruncie podatku PIT,
b) amortyzacja środków trwałych – metody,
c) wartości niematerialne i prawne – definicja, amortyzacja,
d) ewidencja środków trwałych i WNiP – znaczenia dla celów podatku PIT,
e) pojęcie kosztów uzyskania przychodów,
f) wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności,
g) moment zaliczenia wydatków do KUP – konieczność zapłaty,
h) odpisy i wpłaty na fundusze,
i) reklama i reprezentacja,
j) potrącanie kosztów w czasie – koszty pośrednie i bezpośrednie,
k) leasing,
l) pracownicze koszty uzyskania przychodów,
m) koszty uzyskania przychodów na przykładzie wybranych źródeł przychodów,
n) samochody w firmie,
o) omówienie kosztów uzyskania przychodów na praktycznych przykładach.

12. Zbycie rzeczy ruchomych źródłem przychodów:
a) czy tylko sprzedaż jest odpłatnym zbyciem?
b) handel zwierzętami,
c) zbycie składnika majątku wycofanego z działalności gospodarczej,
d) wartość rynkowa rzeczy, cena z umowy, a wartość przychodu,
e) podatek od spadku, a koszty zbycia rzeczy,
f) zbycie rzeczy otrzymanych w drodze darowizny.

13. Stosunek pracy i zrównane z nim jako odrębne źródło przychodów:
a) definicja stosunku pracy dla celów podatku PIT,
b) moment otrzymania przychodu,
c) przychód w walucie obcej,
d) obcokrajowcy pracujący w Polsce „na etacie” – konsekwencje w podatku PIT,
e) delegacja, a przychód ze stosunku pracy,
f) świadczenia dodatkowe, abonamenty medyczne, karnety sportowe,
g) odprawy i odszkodowania w ramach stosunku pracy,
h) skala podatkowa, kwota wolna od podatku, zaliczki na podatek,
i) pracodawca jako płatnik podatku PIT – obowiązki i uprawnienia,
j) omówienie praktycznych przykładów.

14. Zaliczki na podatek PIT:
a) czym jest zaliczka na podatek?
b) zasady rozliczania zaliczek przez płatnika,
c) terminy i wysokość zaliczek z tytułu działalności gospodarczej,
d) zaliczki kwartalne – możliwość wyboru,
e) zaliczki ze stosunku pracy,
f) możliwość ograniczenia zaliczki na podatek.

15. Zeznania roczne:
a) typy zeznań rocznych i terminy na ich złożenie,
b) rozliczenie rocznych zeznań przez płatników,
c) korygowanie rocznych zeznań,
d) nadpłata w podatku dochodowym,
e) omówienie praktycznych przykładów.

16. Zwolnienia w podatku PIT:
a) zwolnienia przedmiotowe – definicja i znaczenie dla opodatkowania,
b) zwolnienia w podatku PIT w zakresie odszkodowań,
c) odsetki od odszkodowania,
d) odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy, uszkodzenia ciała,
e) stypendia,
f) zapomoga z MOPS-u,
g) alimenty,
h) umorzenie kredytów mieszkaniowych,
i) wygrane na terenie UE,
j) prezent otrzymany w ramach promocji,
k) omówienie praktycznych przykładów.

17. Zmiany w PIT 2023/2024.


Opinie Klientów wcześniejszych edycji kursu

„Profesjonalny kurs z przykładami dotyczącymi faktycznie zaistniałych sytuacji, nawiązującymi do tematyki kursu.”

„Dobrze przygotowany wykładowca, wyczerpująco udzielający odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania.”

„Ciekawe omówienie tematów bazujące na praktycznych przykładach.”

Informacje organizacyjne
 
Koszt uczestnictwa: 2190 zł (VAT zw.)

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursie:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki,  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasz kurs za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach: 9.00 – 16.00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Kurs realizowany również w formie online»

Kurs organizowany przez ADN Akademia Biznesu.

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@adn.pl; anna.pyrzanowska@adn.pl

Terminy szczegółowe
Warszawa:
Sesja I, 19 – 20 października 2024
Sesja II, 26 – 27 października 2024
Sesja III, 16 – 17 listopada 2024

 

 

 

Terminy

19 10 2024 - 17 11 2024 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję