Weekend z podatkiem VAT (16 h)

Kursy księgowości Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań MDDP

Weekend z podatkiem VAT (16 h)

08 06 2024 - 09 06 2024 - Warszawa

Kategoria:
Cel kursu

Oferowane szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Jest dedykowane dla osób, które chcą kompleksowo zapoznać się z podatkiem VAT lecz nie znajdują na to czasu pośród codziennych obowiązków służbowych. W ciągu dwóch dni omówimy szeroką gamę zagadnień, poczynając od tych o charakterze podstawowym, a kończąc na problematyce szczegółowej oraz specjalistycznej. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom kursu wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne w podatku VAT. Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało również ostatnie nowelizacje w przepisach oraz projektowane zmiany.

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności.

Program kursu

1. Przepisy istotne dla prawidłowego rozliczania VAT:
a) znaczenie ustawy o VAT,
b) najważniejsze rozporządzenia wydane do ustawy o VAT,
c) przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006,
d) akty prawne nowelizujące podatek VAT.

2. Najważniejsze zasady dotyczące rozliczania podatku VAT:
a) konstrukcja podatku VAT,
b) konsumpcyjny charakter VAT,
c) powszechność opodatkowania VAT,
d) zasada unikania podwójnego opodatkowania VAT,
e) neutralność podatku VAT.

3. Podatnik podatku VAT:
a) kto podlega podatkowi VAT?
b) pojęcie działalności gospodarczej w ustawie VAT,
c) przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej,
d) podatnicy zagraniczni,
e) grupa VAT,
f) obowiązki rejestracyjne (status podatnika VAT czynnego),
g) jak sprawdzić status kontrahenta na potrzeby podatku VAT?
h) obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego,
i) rejestr podatników VAT wykreślonych, niezarejestrowanych i przywróconych – BIAŁA LISTA,
j) katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
k) zwolnienie podmiotowe,
l) zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT,
m) organy władzy publicznej jako podatnik VAT.

4. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT:
a) zasada powszechności podatku VAT a szeroki zakres opodatkowania VAT,
b) pojęcie czynności opodatkowanych,
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie.

5. Stawki podatku VAT:
a) stawka podstawowa i stawki preferencyjne,
b) Wiążąca Informacja Stawkowa,
c) obniżenie stawki VAT.

6. Czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT:
a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
c) czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej,
d) opłaty publicznoprawne,
e) nagrody, użyczenia, kaucje, kary, wadium, darowizny (warunki niepodlegania VAT),
f) ZFŚS,
g) spotkania służbowe,
h) promocja jednostki.

7. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT:
a) pojęcie towaru i pojęcie rzeczy będących przedmiotem dostawy,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) moment dokonania dostawy towarów,
d) dostawa towarów o charakterze ciągłym,
e) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
f) sprzedaż na próbę,
g) wieczyste użytkowanie gruntów,
h) leasing finansowy,
i) bon/voucher na zakup towaru (bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia).

8. Odpłatne świadczenie usług:
a) pojęcie świadczenia usług (m. in.: usługi jednorazowe, usługi ciągłe, usługi etapowe),
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
c) czynności nie stanowiące świadczenia usług,
d) moment wykonania usługi,
e) bon/voucher na zakup usługi /bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia.

9. Świadczenia kompleksowe i zestawy:
a) kiedy możemy połączyć kilka świadczeń (towarów, usług) w jedno świadczenie,
b) kryteria dla ustalenia świadczenia dominującego tj. określającego stawkę i sposób opodatkowania świadczenia kompleksowego (orzecznictwo, interpretacje przepisów prawa podatkowego),
c) sprzedaż towarów i usług w formie zestawu – przykłady nieprawidłowych rozwiązań.

10. Nieodpłatna dostawa towarów:
a) przykłady darowizn,
b) opodatkowanie nieodpłatnej dostawy towarów a prawo do odliczenia,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników,
d) drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
e) prezenty o małej wartości,
f) próbki,
g) podstawa opodatkowania oraz udokumentowanie nieodpłatnej dostawy towarów.

11. Nieodpłatne świadczenie usług:
a) przykłady darowizn,
b) związek nieodpłatnej usługi z działalnością gospodarczą,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników,
d) zasady rozliczania użytku prywatnego pojazdów samochodowych,
e) podstawa opodatkowania oraz udokumentowanie nieodpłatnego świadczenia usług.

12. Ewidencja VAT (JPK_VAT):
a) ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
b) jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT (zasad spójności ewidencji VAT z deklaracją VAT),
c) forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
d) nowa struktura JPK_VAT (połączenie JPK_VAT z deklaracją VAT),
e) kody GTU, kody procedur rozliczania podatku VAT, kody dowodów księgowych.

13. Obowiązek podatkowy VAT – czynności krajowe:
a) zasada ogólna,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego – m. in. budownictwo, media, najem, dzierżawa, leasing, usługi finansowe,
d) warunki dostawy towarów i ich wpływ na obowiązek podatkowy (Reguły Incoterms, umowy, Kodeks cywilny),
e) wpływ rodzaju usługi na moment powstania obowiązku podatkowego,
f) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
g) brak wpływu wystawienia faktury na obowiązek podatkowy,
h) rozliczenie VAT w sposób kasowy.

14. Rodzaje faktur VAT:
a) faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
b) faktura zaliczkowa,
c) dokument pro forma,
d) likwidacja faktur wewnętrznych,
e) faktura VAT RR,
f) faktura VAT wystawiane przez małego podatnika,
g) faktura VAT wystawiane w przypadku rozliczania procedur marży,
h) faktury wystawiane przez nabywcę,
i) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
j) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail), faktury zdigitalizowane (np. skan, zdjęcie),
k) faktura uproszczona,
l) faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych (nowa platforma do e faktur),
m) refakturowanie,
n) duplikat faktury oraz kolejny egzemplarz faktury,
o) przechowywanie faktur,
p) faktura ustrukturyzowana (Krajowy System e Faktur i PEF).

15. Zasady wystawiania faktur VAT:
a) elementy konieczne faktury,
b) terminy wystawiania faktur,
c) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,
d) wystawienie faktury po terminie.

16. Faktury korygujące i noty korygujące:
a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
b) termin wystawienia faktur korygujących,
c) ujęcie korekty obrotu w JPK_VAT (korekta in minus, korekta in plus),
d) wystawianie not korygujących,
e) w jakich przypadkach możemy anulować fakturę?

17. Zmiany w Kodeksie karnym:
a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.

18. Mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment):
a) na czym polega split payment?
b) kiedy należy obowiązkowo dokonać zapłaty metodą podzielonej płatności, branże i limity kwotowe decydujące o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności),
c) zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
d) zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
e) sposoby uwolnienia środków z rachunku VAT,
f) mechanizm podzielonej płatności a odwrotne obciążenie,
g) korzyści i wady wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
h) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment (sankcje za niedochowanie obowiązku zapłaty metodą podzielonej płatności – 30% dodatkowe zobowiązanie podatkowe),
i) formy płatności transakcji handlowych a split payment.

19. Kasy fiskalne:
a) zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
b) zasady wystawiania faktur do paragonów (obowiązkowy nr NIP na paragonie),
c) kasy fiskalne online.

20. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):
a) przemieszczenie towarów jako WDT,
b) obowiązek podatkowy z tytułu WDT,
c) zaliczki w WDT a brak obowiązku podatkowego,
d) podstawa opodatkowania w WDT,
e) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
f) pakiet Quick fixes,
g) WDT rozliczane w systemie kwartalnym,
h) WDT w pierwszym i drugim miesiącu kwartału,
i) WDT w ostatnim miesiącu kwartału.

21. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT):
a) przemieszczenie jako WNT,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
d) zaliczki w WNT,
e) podstawa opodatkowania w WNT,
f) pakiet SLIM VAT 2 i zniesienie od 1.10.2021 r. szyku rozwartego tj. ograniczenia w możliwości odliczenia VAT w zależności od terminu wykazania obowiązku podatkowego,
g) call-off stock (magazyn konsygnacyjny).

22. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d) obowiązek podatkowy,
e) zaliczki w eksporcie,
f) podstawa opodatkowania.

23. Import towarów:
a) podatnik w imporcie towarów,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach,
d) procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.

24. Import i eksport usług:
a) pojęcie importu i eksportu,
b) miejsce świadczenia usług – zasada ogólna, usługi na nieruchomości, usługi transportowe, usługi na ruchomym majątku rzeczowym, targi oraz wystawy, usługi elektroniczne, usługi niematerialne,
c) obowiązek podatkowy,
d) podstawa opodatkowania,
e) uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego,
f) stawki podatku,
g) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz eksportu usług.

25. Odliczenie podatku naliczonego:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia,
d) odliczenie a wykonanie usługi,
e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

26. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) odliczanie VAT od pojazdów samochodowych (nabycie, najem, leasing, zakup paliwa, wydatki eksploatacyjne),
b) usługi noclegowe oraz gastronomiczne (restauracja),
c) faktury od nieuczciwych kontrahentów (puste faktury),
d) odliczanie w przypadku błędów na fakturach,
e) ograniczenia systemowe (zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe).

27. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):
a) okoliczności zastosowania sankcji do 15%, 20%, 30% i 100%,
b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
c) sankcje a ulga na złe długi.

28. Proporcja sprzedaży:
a) odliczanie VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z DG),
b) pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
c) metody obliczania zakresu prawa do odliczenia (prewspółczynnika),
d) odliczanie częściowe VAT a opodatkowanie nieodpłatnego wykorzystania nabytych towarów i usług do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
e) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży,
f) ustalanie proporcji w oparciu o propozycje wskazane przez Ministerstwo Finansów,
g) zasady ustalania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego,
h) zaokrąglenia proporcji sprzedaży,
i) określanie prewspółczynnika i współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,
j) korekta podatku naliczonego po nowelizacji przepisów.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 990 zł (VAT zw.)

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursie:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki,  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasz kurs za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. |
Dowiedz się więcej http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę w godzinach: 9.00 – 16.00

Miejsce zajęć: centrum miast 

Kurs realizowany również w formie online»

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@adn.pl; anna.pyrzanowska@adn.pl

Terminy

08 06 2024 - 09 06 2024 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję